Политически патологии на глобалния свят (на английски език)

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: дистанционна

Език на обучение: английски език

Ръководител: проф. дпн Татяна Дронзина

тел.: +359 2 800 51 11, вътр. 322

е-maildronzina@gmail.com

 

Магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ дава възможност за запознаване с явления, застрашаващи нормалното функциониране на политическите системи и общества в съвременния глобален свят. Тя е съставена изключително от курсове, даващи приложни практически знания в областта на тероризма и радикализацията, корупцията и борбата с организираната престъпност, религията и насилието. Програмата се осъществява от международен преподавателски екип. Срокът на обучение е 2 семестъра и завършва с разработването на магистърска теза. За програмата могат да кандидатстват лица, завършили висше образование в акредитирани учебни заведения в страната и чужбина – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление.

 

По време на обучението студентите трябва да придобият:

 

  • Знания за патологиите на глобалния свят
  • Умения за самостоятелно изследване на процесите и събитията в рамките на посочената проблематика
  • Умения за подготовка, писане и редактиране на аналитични материали в рамките на посочената проблематика
  • Умения за издирване, анализиране и проверка на информация в глобалната мрежа
  • Умения за споделяне на знания, опит и практики с помощта на глобалната мрежа
  • Умения за създаване и използване на мрежи
  • Умения да идентифицират, анализират и оценяват политическите патологии на глобалния свят
  • Умения да анализират влиянието им върху политическите системи и институции на своите общества
  • Умения за ранно сигнализиране за възникването на политически патологии и повишаване на обществената яснота относно предизвикателствата, които те отправят към политическите системи
  • Умения да изработват стратегии за превенция и справяне с политическите патологии на глобалния свят.

 

Въз основа на придобитите знания и умения, студентите ще получат следните професионални компетенции:

 

  • Разбиране на същността, проявите и тенденциите на явления като тероризъм, корупция, радикализация и насилие
  • Защита на националната, регионалната и глобалната сигурност от тях
  • Използване на интернет като място за организиране на противодействие срещу тях
  • Създаване и използване на мрежи като начин за обмен на знания, опит и добри практики в превенцията и справянето с тероризма, корупцията, радикализацията и използването на религията като легитимиране на политическото насилие.

 

Завършилите магистърска програма „Политически патологии на глобалния свят (на английски език)“ могат да се реализират професионално в сферата на сигурността, публичните политики, институциите на държавната и местната власт, медиите и неправителствените организации като консултанти, експерти и ръководители.

 

Документи за прием:

  1. Мотивационно писмо на английски език. – Не по-дълго от 500 думи. Предава се в сроковете, обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване.
  2. СV на английски език със списък на публикации и участия в научни форуми при наличието на такива. Предава се в сроковете обявени за прием на документи и е съставна част от документацията за кандидатстване
  3. Диплома за завършена бакалавърска степен, ако образованието е завършено в чужбина и сертификат за признаване на дипломата, издаден от СУ.

 

Балообразуване

Приемът в магистърската програма се извършва по документи. С предимство се ползват кандидати, които имат публикации и участия в научни форуми по тематичния обхват на магистратурата или работят в области, близки до нейната тематика.

 

Методически указания

Ако кандидатите са български граждани, те трябва да приложат исканите документи към досието си в процеса на регистрация в електронната платформа за прием, от където те ще бъдат препратени на комисията. Чуждестранните граждани следва да изпратят пълния набор от документи на адрес magistriptiem@phls.uni-sofia.bg, като към тях допълнително попълват специален анкетен лист, изпратен от комисията по прием. Ако дипломата е получена в чуждестранен университет – кандидатите задължително следва да са преминали процедура по признаване на образователната им степен и към изискуемите документи се прибавя и сертификат за призната чуждестранна диплома. Кандидатите се уведомяват персонално за резултатите от приема.

*******

Duration of the training: 2 semesters

Form of training: distance learning

Language of training: English

Program Director: Professor Tatyana Dronzina

Contact Information: +359 2 800 51 11, 322

е-maildronzina.ma@gmail.com

  1. A. Program “Political pathologies of the global world (in English)” empowers students to analyze events, which threaten the normal functioning of the political systems and societies in the contemporary global world. The program consists exclusively of courses, which give applicable and practical knowledge in the field of the terrorism, radicalization, and corruption, combating of the organized crime, religion and violence. The teaching staff of the Program consists of qualified international experts. The Duration of this M. A. Program is 2 semesters. It ends with the writing of a master thesis. The applicants should have completed their education in accredited academic institutions in their home countries or abroad, regardless of the professional field. All students must acquire during the training:
  • Knowledge about the pathologies of the global world
  • Skills for research of processes and events in the relevant field
  • Skills for preparation, writing and checking of information in the relevant m field
  • Skills for searching, analyzing and verification of information about the global networks
  • Skills for sharing of knowledge, experience and good practices through the global network
  • Skills for creating and using of networks
  • Skills to identify, analyze and evaluate political pathologies of the global world
  • Skills to analyze their influence on the political systems and institutions of relevant societies
  • Skills for an early warning of the rise of political pathologies and for increasing public awareness about the threats and challenges they rise
  • Skills to develop strategies for prevention of and dealing with political pathologies of the global world

On the basis of these skills and knowledges all students will receive the following professional competences:

  • Understanding of nature, forms and trends in modern terrorism, corruption, radicalization and violence
  • Defense of the national, regional and global security systems against such threats
  • Using of internet as a place for organizing counteraction to them
  • Creating and using of networks as a method of exchanging of knowledge, experience and good practices in the prevention and dealing of terrorism, corruption, radicalization and using of religion as a tool of legitimizing the political violence.

Students, who successfully graduate the M. A. Program “Political pathologies of the global world in English” can work in the security field, in the government and local institutions, in media and non-governmental organization, in public policy sector as advisors, experts and managers.

Documents required for application:

  1. Letter of Motivation (in English only) – Motivation letter should be no longer than 500 words. It must be submitted within the program application deadline.
  2. CV in English. If applicable: a full list of publications and conference participations. The list should be a part of your CV. It must be submitted within the program application deadline.
  3. Bachelor Diploma (certified copy)*. You must have successfully completed a bachelor degree at a recognized university.

Selection criteria

Applicants are selected on the basis of their documents. Strong preference will be given to applicants, who have publications or participations in Conferences and other International Forums regarding the profile of the MA Program.

NOTE

All candidates must submit their application documents on the Program’s e-mail before the deadline.

Important information

If the applicants are Bulgarian citizents they must attach the required documents (CV, Motivation Letter and a Scanned copy of their Diploma) to their dossier during the process of registration in the electronic reception platform from where they will be fowarded to the selection committee. Foreign citizents should sent the full set of documents (CV, Letter of Motivation and Scanned cpy of their Diploma) to magistpriem@phls.uni-sofia.bg by attaching also a special questionnaire, which will be sent to them by the selection committee. If the applicants have graduated in a University abroad they have to pass a procedure for recognition of their educational degree in order to receive a Certificate for recognition. The Certificate is attached to the full set of the documents. All applicants are notified personally of the results of the admission.