Преподавателски състав на програмата

Преподавателски състав на програмата

ПРЕПОДАВАТЕЛ

КОНТАКТ

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева
Ръководител на програмата

seilieva@phls.uni-sofia.bg
snilieva.su@gmail.com

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

tzvetandavidkov@feb.uni-sofia.bg

Проф. д-р Ергюл Таир

ergyul_tair@yahoo.com

Проф. д.ф.н. Нако Стефанов

nako54@mail.bg

Доц. д-р Калоян Харалампиев

k_haralampiev@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

damyana_ivanova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Плама Христова

plama@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Вихра Найденова

vihranaydenova@yahoo.com

Гл. ас. д-р Валерия Витанова

valeriavitanova6@gmail.com

Гл. ас. д-р Рая Каназирева

kanazireva@feb.uni-sofia.bg

Д-р Елена Алтимирска

elena.altimirska@gmail.com

Д-р Биляна Любомирова

biliana.tsv.alex@gmail.com

Д-р Цветелина Панчелиева

tsvetelina.ts.p@gmail.com