ФИЛНАЛНО КЛАСИРАНЕ на проведения конкурс на Философски факултет за млади учени и постдокторанти

I.Класирани кандидати след първи и втори етап на конкурса за млади учени и пост-докторанти – нови участници в проекта

Млади учени

 

Входящ номер

Тема проект

Крайна оценка

1

16/22.02.2021

„Самодейно творчество в киберпространството: културно-антропологичен анализ на визуалната репрезентация от колажи, миймове/мемета и гифове, в частност България“

19,7

2

29/23.02.2021

Страхът да бъдеш разкрит като посредствен – сравнителен анализ между ученици и студенти в български социо-културен контекст

23,1

3

31/23.02.2021

Три поколения: идеята за плурализма в българската философска традиция

28,1

 

Пост-докторанти

Входящ номер

Тема проект

Крайна оценка

1

10/21.02.2021

„Заплахата за функционирането на Вътрешния пазар на ЕС в условията на COVID 19 пандемия“

26,7

2

20/23.02.2021

(Пост)хуманизъм с (не)човешко лице: мястото на животното в един разбъркан от човека свят

23,9

3

 

21/23.02.2021

 

От протест към партия: сравнителен анализ на институционализацията на протестни движения в Югоизточна Европа след 2008 г.

29,9

4

22/23.02.2021

 

Школата от Киото – за «същността“ на културния стил в диалога Изток/Запад 
Подзаглавие: Изследване върху определени понятия  от творчеството на Куки  Шюдзo.
(в контекста на "Структурата на "ики"" и Хайдегеровия диалог с Питащият - „На път към езика““).

21,9

5

27/23.02.2021

Пред-сватбени и сватбени обичаи при мюсюлманите в Източните Родопи – район Джебел.

21,2

6

30/23.02.2021

Стандартизиране на метод за скрининг и диагностика на следродилната депресия

23,5

7

32/23.02.2021

Национализъм: Ревизия

24,5


Щатни главни асистенти

Входящ номер

Тема проект

Крайна оценка

1

11/21.02.2021

Техники и инструменти за убеждаване в онлайн комуникацията

30,3

2

24/23.02.2021

Социо-културни представи за детството и грижата за детето в България (1975-2000)

29


Отпаднали след първия етап на класиране кандидати

Входящ номер

Тема проект

Аргументи за отпадане

1

28/23.02.2021

Теоретико-емпирично изследване на виртуалните бизнес преговори

Оценка на проектното предложение под 15 точки

2

23/23.02.2021

Теория на безтелесността

Оценка на проектното предложение под 15 точки


Отпаднал кандидат на ниво допустимост по документи

 

 

Входящ номер

Тема проект

Аргументи за отпадане

1

19/23.02.2021

Символика на образите. Знаци на образността в изкуството и литературата от древността до съвременното модерно общество.

Липса на документи – дипломи за магистър и доктор. В заявлението не е упоменато за каква позиция се кандидатства. Не може да се извърши проверка за съответствие към съответната категория „млад учен“ или „постдокторант“.

 

II.Класирани предишни участници в проекта – млади учени и пост-докторанти въз основа на представен отчет

 

Входящ номер

Наименование на проектното предложение

1

1/15.02.2021г.

Изграждане на лидерски и организационен капацитет в стартиращи компании - сравнителен анализ между България и Португалия

2

3/16.02.2021

Експериментална прагматика: изследване на естествени лингвистични интуиции на говорещите български език (сравнителен анализ на нормираните дефиниции по предмет „Гражданско образование“ и употребата им от учениците в ежедневната комуникация)

3

4/16.02.2021

Психологически аспекти на репродуктивните нагласи, стиловете на привързване и нагласите към родителство при лица във фертилна възраст

4

5/16.02.2021

Християнската инициация, развитие във времето. От катехуменат до неокатехуменат.

5

6/16.02.2021

Сексуализирайки тялото на народа. Анализ на дебатите върху нападенията в новогодишната нощ в Кьолн 2016 през българската публичност

6

7/17.02.2021

Катастрофичен разказ и социални мрежи: текст и контекст

7

8/18.02.2021

Процесите на интернационализация във висшето образование и тяхното отражение върху академичния състав в СУ „Св. Климент Охридски“

8

9/19.02.2021

Въвеждане на базирани на доказателствата методи за подкрепа на семействата в процеса на приобщаващо образование в България: Групова семейна терапия (Multi-family therapy)

9

12/21.02.2021

Трансформацията на ролята на мюсюлманските общности в България

10

13/22.02.2021

Организация на привързаността и нагласи към образа за собственото тяло при онкологично болни пациенти

11

14/22.02.2021

Европейски модели на етико-религиозен социализъм и имат ли те почва у нас?

12

17/23.02.2021

Ролята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в изграждането на европейската архитектура за сигурност след края на Студената война (1994 – 2014)

13

18/23.02.2021

Злорадството като психологичен конструкт. Параметри за анализ и личностни детерминанти в юношеска възраст.

14

25/23.02.2021

Установяването на социалистическата власт в България и новите пропагандни образи на младежта

15

26/23.02.2021

Хранителна демокрация на практика: изследване на новите социални отношения и алтернативните хранителни мрежи в хранителния сектор в България

16

33/23.02.2021

Оспорвано и споделено: Културното наследство на Югоизточна Европа в национална, регионална и общоевропейска перспектива

17

34/23.02.2021

„Модели на социална мобилност в малкия град“

18

35/23.02.2021

30 години от началото на прехода – развива ли се прякото гражданско участие в България

19

36/23.02.2021

Не "преходните" ценности от гледна точка на времето

 

Отпаднал участник в проекта

Входящ номер

Наименование на проектното предложение

Аргументи за отпадане

1

2/15.02.2021г.

Афективни пейзажи: Екзистенциална пространственост и артистични практики

Липса на публикации в предишния период от проекта