Фонд „Научни изследвания“ отправя покани за участие

1) Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти
Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за удължаване на срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК за конкурсите за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти в съответните научни области до 23 юни 2021 г. Поканата за членове на ВНЕК е публикувана на следния адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1288 
 
2) Покана към учени за членове на ВНЕК по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.
В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертни комисия (ВНЕК) във връзка с обявен конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“. Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 20 юли 2021 г. Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1319  
 
3) Покана към учени за членове на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество на ФНИ
В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия (ПНЕК) по Двустранно и международно сътрудничество: 3 септември 2021 г.
Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1321 
 
4) Покана към учени за участие като оценители
Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1272 
 
5) Фонд „Научни изследвания“ напомня  за следните текущи конкурси, чиито краен срок наближава:
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ (https://www.fni.bg/?q=node/1296)
• Със срок за подаване на проектни предложения 28.06.2021 г.
• Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
• Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г., с максимална сума за един проект до 12 000 лева (за срок на изпълнение от 24 месеца). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 г./
Информация, насоки и документация за българските участници: https://www.fni.bg/?q=node/1296
Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila
 
Контакти за допълнителна информация:
Любомира Христова, Фонд „Научни изследвания“, 
тел: +359 884 222 393, Email: l.gyneva@mon.bg
 
 
-  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г. е 19 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА.
• Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.
• Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.
• Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1316   
 
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2021 г. е 1 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. 
• Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.
• Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.
 
- Програма CONCERT-Japan (https://concert-japan.eu/spip.php?article85)
• Със срок за подаване на проектни предложения 9 юли 2021 г.
• Тема „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия“ (Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy)
• Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 49 от 26.03.2021 г./
Информация, насоки и документация за българските участници:
• Национални изисквания и условия за допустимост
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf 
• Документи към националните изисквания
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip 
Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.
 
Контакти за допълнителна информация по програмите ЕРА-Нет:
Милена Александрова, Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363, Email: aleksandrova@mon.bg
 
 
- Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ ( https://www.fni.bg/?q=node/1316 )
Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г. 
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 2022 г.“ е 400 000 лв., съгласно утвърдена ГОП за 2021 г.
• Срок за подаване на проектни предложения: до 17 часа на 03.09.2021 г.
• Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1316 
1) Удължаване на срока на поканата към учени за членове на ВНЕК по конкурси за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти
Изпълнителният съвет на ФНИ взе решение за удължаване на срока за подаване на заявления за членове на ВНЕК за конкурсите за фундаментални научни изследвания и за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти в съответните научни области до 23 юни 2021 г. Поканата за членове на ВНЕК е публикувана на следния адрес: https://www.fni.bg/?q=node/1288 
 
2) Покана към учени за членове на ВНЕК по конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.
В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Временна научно-експертни комисия (ВНЕК) във връзка с обявен конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“. Краен срок за изпращане на документи за членове на ВНЕК: 20 юли 2021 г. Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1319  
 
3) Покана към учени за членове на ПНЕК по Двустранно и международно сътрудничество на ФНИ
В съответствие с Правилника на Фонд „Научни изследвания“ Изпълнителният съвет на Фонда отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на Постоянна научно-експертна комисия (ПНЕК) по Двустранно и международно сътрудничество: 3 септември 2021 г.
Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1321 
 
4) Покана към учени за участие като оценители
Повече информация и документи ще откриете тук: https://www.fni.bg/?q=node/1272 
 
5) Фонд „Научни изследвания“ напомня  за следните текущи конкурси, чиито краен срок наближава:
- „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ (https://www.fni.bg/?q=node/1296)
• Със срок за подаване на проектни предложения 28.06.2021 г.
• Научни области: ще бъдат финансирани проекти във всички научни области, включително хуманитарните и социалните науки.
• Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 140 000 лв., от които 70 000 лв. от бюджета за 2021 г., с максимална сума за един проект до 12 000 лева (за срок на изпълнение от 24 месеца). /Протокол № 51 на ИС от 23.04.2021 г./
Информация, насоки и документация за българските участници: https://www.fni.bg/?q=node/1296
Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila
 
Контакти за допълнителна информация:
Любомира Христова, Фонд „Научни изследвания“, 
тел: +359 884 222 393, Email: l.gyneva@mon.bg
 
 
-  „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г. е 19 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 60 000 лв., а максималната сума за всеки отделен проект (без допълнителните средства за ДМА и/или ДНМА) е 120 000 лв. като допълнително могат да бъдат заявени до 50 000 лв., които могат да бъдат използвани само за закупуване ДМА и/или ДНМА.
• Срок за изпълнение на одобрените проекти: 36  месеца.
• Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.
• Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1316   
 
- „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2021 год.“
Финансирането по настоящата процедура е единствено в подкрепа на осъществяване на нестопанска научна дейност за фундаментални научни изследвания за придобиване на нови знания за насърчаване участието на младите учени и пост-докторанти в научноизследователска дейност. Нестопанската научна дейност е съобразена с Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030.
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и пост-докторанти – 2021 г. е 1 000 000 лв. Минималната сума за всеки отделен проект е 15 000 лв., а максималната е 30 000 лв. 
• Срок за изпълнение на одобрените проекти: 24  месеца.
• Срок за подаване на проектните предложения: до 17 часа на 09.07.2021 г.
 
- Програма CONCERT-Japan (https://concert-japan.eu/spip.php?article85)
• Със срок за подаване на проектни предложения 9 юли 2021 г.
• Тема „Устойчива водородна технология като достъпна и чиста енергия“ (Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy)
• Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за конкурса е в размер на 600 000 лева, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 200 000 лева (за срок на изпълнение от 36 месеца). /Протокол № 49 от 26.03.2021 г./
Информация, насоки и документация за българските участници:
• Национални изисквания и условия за допустимост
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA_NET_2016_2.pdf 
• Документи към националните изисквания
https://www.fni.bg/sites/default/files/competition/12_2016/ERA/ERA-NET.zip 
Освен вече посочените документи към националните изисквания, участниците трябва да представят проект на бюджет и работна програма за пълния срок на изпълнение на проекта и писмо от водещия партньор с потвърждение за включване на българската организация в съответния консорциум.
 
Контакти за допълнителна информация по програмите ЕРА-Нет:
Милена Александрова, Фонд „Научни изследвания“,
тел: +359 884 171 363, Email: aleksandrova@mon.bg
 
 
- Конкурс „Българска научна периодика – 2022 г.“ ( https://www.fni.bg/?q=node/1316 )
Целта на конкурса е да стимулира и да подпомага разпространението на висококачествено научно знание чрез издаването и разпространението на рецензирани и индексирани български научни периодични издания с поне тригодишна история. Той е насочен към проекти, които ще се изпълняват от началото на 2022 г. 
• Прогнозният общ бюджет на конкурса за финансиране на „Българска научна периодика 2022 г.“ е 400 000 лв., съгласно утвърдена ГОП за 2021 г.
• Срок за подаване на проектни предложения: до 17 часа на 03.09.2021 г.
• Повече информация, официалната покана за конкурса и бланки на документи за кандидатстване ще откриете на официалния сайт на Фонд „Научни изследвания“: https://www.fni.bg/?q=node/1316