Стартира кампания за избор на дисциплиин за зимен семестър на учебната 2021/ 22

Кампанията за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2021/ 22 г. започва на 08.06.2021 г. и ще завърши на 22.06.2021 г. В случай че дадена дисциплина не стартира, в периода от 28.06.2021 г. до 05.07.2021 г.  администраторите на СУСИ ще уведомят студентите, записани в нея, чрез съобщение в СУСИ и ще ги приканят да посочат друга дисциплина в същото съобщение, без да има необходимост да подават допълнителни молби. В този период всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, които не са отговорили в срок на получените съобщения, ще могат да се запишат на допълнителни дисциплини чрез подаването на молба до Декана на ФФ чрез отдел Студенти.

Избирането на дисциплини става през електронната система: https://susi.uni-sofia.bg/. Опцията за избиране през системата ще бъде достъпна и задължителна за всички студенти в ОКС “бакалавър“, редовна форма на обучение. Студентите в магистърските програми на факултета би трябвало да получат съобщение от координаторите на програми за начина, по който ще избират. В най-общия случай това също ще се случи през СУСИ.

Записването на избираеми дисциплини е изцяло задължение и отговорност на студента. При неспазване на това задължение студентът носи отговорност за съответните последствия.

Допълнителни указания:

По време на срока за записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

  •     да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg;
  •     да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
  •     да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
  •     да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план– текущ семестър”.

Внимание! Първоначално (по подразбиране) е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”. Ако желаете да запишете други дисциплини, различни от показаните за текущия за вас семестър, или когато искате да запишете дисциплини, които се предлагат за друг курс на същата специалност, различен от текущия за вас, следва да изберете радиобутона на опцията "Само тези към моя учебен план – останали" (за дисциплини, които се предлагат за други специалности, трябва да изберете радиобутона "Само тези извън моя учебен план") и да извършите посочените по-долу стъпки.

  •     от появилите се избираеми дисциплини да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса Записана. Избор на статуса се прави чрез падащото меню в колоната "Действие". След направения избор, в колоната "Статус" се отразява избраният статус.

Внимание! По време на записването следва да изберете със статус "Записана" най-малко толкова дисциплини, колкото кредити са ви нужни за успешно завършване на семестъра и на учебната година. Напомняме, че за всеки семестър от задължителни и избираеми дисциплини трябва да набирате минимум 30 кредита. В информационната система (в справки) можете да се запознаете с вашия учебен план и да прецените и сами какви и колко избираеми дисциплини е нужно да запишете през следващите семестри, ако тази информация не ви е предоставена от инспекторите. Инспекторите и координаторите на магистърски програми могат да отговорят на въпросите, свързани с учебните планове. Контакти с инспектори на катедри

Трансфер на кредити от един в друг семестър не се извършва. Можете да направите повече от 30 кредита на семестър, учейки повече (избираеми дисциплини) от необходимото, но кредитите, който са повече, няма да се прехвърлят за друг семестър.

 

Забележка: Отписване на дисциплини за зимен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 15 дни от стартирането на зимния семестър - 15.10.2021 г. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявление, в което липсват посочените атрибути няма да бъде разглеждано.

Записване на дисциплини за зимен семестър извън кампанията за избор да става само със заявление до декана на ФФ, подадено в отдел Студенти не по-късно от 20 дни след стартирането на зимния семестър – 20.10.2021 г. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявление, в което липсват посочените атрибути няма да бъде разглеждано.

Заявления за отписване и записване от дисциплини след този срок да не се приемат.

 

 

Можете да проверите своето потребителско име на адрес: https://cas.uni-sofia.bg

Паролата при първо влизане е вашето ЕГН, но ако сте я сменили и не си я спомняте – пишете на един от администраторите на СУСИ.

Внимание! За проверката се изисква да знаете своя факултетен номер

При проблеми с достъпа до СУСИ, пишете на:

Зорница Ангелова – zangelova@phls.uni-sofia.bg

или на Ваня Йосифова – v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Внимание! Задължително посочвайте трите си имена, специалност и факултетен номер. Препоръчително е да укажете и какъв проблем имате при употребата на системата