Политически мениджмънт и консултиране

Обща информация


 

срок на обучение: 2 семестъра
​форма на обучение: РЕДОВНА

Политическият мениджмънт и консултиране е специфична интердисциплинарна програма, която дава възможност на университетското образование да се адаптира към развитието и функционирането на политическите институции в постмодерния свят. Тя съчетава знания и практически умения, които са необходими на широк кръг специалисти и политици, свързани с проблемите на вземане на политически решения, изработването на политики и тяхното приложение в практиката.

Програмата интегрира дисциплини, чрез които студентите придобиват необходимите знания и умения за успешна реализация в публичните институции на национално и местно равнище, както и успешно да се развиват в областта на консултантската и съветническата дейност в политиката.

Завършилите магистърска програма „Политически мениджмънт и консултиране“ могат да се реализират професионално в сферата на публичната политика: политически кабинети в Министерския съвет и висша администрация. Те са подготвени за работа с политическия елит и за участие в него. В зависимост от собствените им предпочитания и чрез избора на отделни дисциплини те могат да формират съответните акценти в своето бъдещо професионално развитие: анализатори и експерти; организационни дейности и дейности, насочени към публичното представяне на политическата активност.


Адрес: България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4

доц. д-р Татяна Иванова Буруджиева
ръководител програма
к.327, (+359 2) 800 51 81
burudzhiev@phls.uni-sofia.bg

доц. д-р Борис Петров Попиванов
ръководител програма
к.301, (+359 2) ....
boris.popivanov@gmail.com

Антоанета Димитрова Димитрова
администратор програма
к.402, (+359 2), 800 52 56
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg
приемно време: всеки ден от 14:00 до 16:00 ч.


 
Последна редакция: 22.09.2021

 

Учебен план | Дисциплини | Преподаватели


ВНИМАНИЕ: В началото на всеки семестър от срока на обучение студентите заявяват от личните си акаунти в информационната система СУСИ кои от активните за семестъра избираеми дисциплини.


ЛЕТЕН семестър на 2021-2022 уч.г.

График на кампанията за избор на дисциплини:

 • 01.12.2021 – 12.12.2021 г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ
 • 13.12.2021 – 17.12.2021 г.: всички студенти са длъжни да проверяват регулярно за съобщения в СУСИ. Студентите, отписани служебно от дисциплини, които няма да стартират, отговарят на съобщенията, изпратени им в СУСИ, като посочват каква друга дисциплина искат да запишат.
 • от началото на летния семестър до 04.03.2022 г.: студентите могат да отпишат избрана вече дисциплина и да я заменят с друга, като за целта подават в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждане. Извън този срок заявления за отписване и записване на дисциплини няма да се приемат. Отдел „Студенти“ – контакти | Образци на документи

Избираеми дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г.►


За записване на избираеми дисциплини:

 • влизате на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 • въвеждате своите потребителско име и парола за СУСИ;
 • избирате от основното меню раздела Записване за изборни дисциплини;
 • убедете се, че е избран радиобутонът след опцията Само тези към моя учебен план – текущ семестър;
  Внимание: Ако желаете да запишете дисциплини, които се предлагат в други специалности, трябва да изберете радиобутона Само тези извън моя учебен план. За Вас те са факултативни и не носят кредити.
 • изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса Записана чрез падащото меню в колоната Действие.

Учебен план


Дисциплини и преподаватели


Последна редакция: 22.09.2021

Обучение

Обучението на студентите е организирано в т.нар. „академична година“. Една академична година се състои от два семестъра: зимен и летен, всеки с продължителност от 15 учебни седмици в това число и дните, освободени от учебни занятия. След всеки семестър се организират т.нар. „редовни изпитни сесии“ (съответно зимна редовна изпитна сесия за зимен семестър и лятна редовна изпитна сесия за летен семестър), в които се полагат изпити по дисциплините, изучавани в съответния семестър. Преди стартирането на всяка учебна година се организира т.нар. „поправителна сесия“, в която студентите имат възможност да се явят на изпити, останали неположени през изтеклата академична година. Графикът на всяка академична година се одобрява със заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Процедурата за полагане на изпит от предходни академични години е различна и за целта трябва да направите консултация с инспектора от отдел „Студенти“, който отговаря за специалността.

За всеки семестър и изпитна сесия се изготвят т.нар. „разпис на занятията“ и „график за провеждане на изпити“, които се публикуват на сайта на Философски факултет и които се актуализират текущо при необходимост.Полезни връзки: Прием► | Такси за обучение► | Отдел Студенти► | Кариерен център►

Дипломиране: процедури и срокове

Защити на магистърски тези се провеждат 2 пъти в рамките на една учебна година - през м.март (т.нар. зимна сесия на защита) и през м.юли (т.нар. лятна сесия на защита). Студентите се явяват на защита на магистърска теза, при условие че:  1)  темата и избраният от студента научен ръководител на магистърската теза са одобрени от катедра "Политология";  2)  допуснати са до защита от съответния инспектор от отдел Студенти на Философски факултет;  3)  разработката е предадена в рамките на обявения срок и отговаря на съответните изисквания.

 • ....07.2022 г. | от ... ч. | в з.... (бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4) 
  Защити на магистърски тези
  Комисия: ...

 ВНИМАНИЕ:  Магистърските тези се предават в Мудъл платформата на СУ в посочените по-долу крайни срокове. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

Инструкции за регистрация в Мудъл►


Крайни срокове

 • до ....2022 г. (за лятна сесия)
  Молба за одобряване на тема и научен ръководител
  начин на подаване: по ел.поща на администратора на програмата - А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg), по ОБРАЗЕЦ.

  Молба могат да подават и студенти, които не са завършили семестриално. Одобряването на тема и научен ръководител става еднократно в периода на обучение, освен ако не се налага промяна на вече обсъдена и одобрена тема или научен ръководител. В този случай се подава нова молба.
  Примерни теми►
 • ... - ....2022 г. (за лятна сесия)
  Молба за допускане до защита
  начин на подаване: онлайн на електронната поща на инспектора от отдел Студенти, който отговаря за магистърската програма по образец, който можете да изтеглите от ТУК.

  Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Студентите се допускат до защита, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават).
 • до ....2022 г. (за лятна сесия) 
  Предаване на магистърски тези
  Магистърската теза се предава две седмици преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. При предаване се спазва следната процедурата:
  - разпечатка на магистърската теза в 1 екземпляр се предава при администратора на програмата - А.Димитрова (dimitrovab@phls.uni-sofia.bg), И
  - цялата магистърска теза се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
  1) влиза се на линка .... с акаунта и паролата за СУСИ, системата се отваря на посочената по-горе дата;
  2) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  3) файлът се озаглавява както следва: фак.№_МТ-Име-Фамилия (пример: 11111_МТ-Иван-Иванов)
  4) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  5) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря след посочените по-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната магистърска теза, а до четири дни след предаването - в Мудъл се качват протокола и становището от съответните научни ръководители. Рецензиите към съответните магистърски тези се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита.

  Изисквания за магистърска теза►

 • ... - ....2022 г. (от лятна сесия)
  Документи за изготвяне на диплома
  начин на подаване: лично при съответния инспектор от отдел "Студенти".

  Комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
  4) Диплома за завършено средно образование;
  5) Студентска книжка. 
  6) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 22.09.2021