МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 26-27 ноември 2021 г., София

Софийският университет  „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
организира
МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
в рамките на Климентовите дни  на тема: 
Формиране на компетентности в съвременната образователна реалност
26-27 ноември 2021 г., София  
Компетентностният подход в образованието е ускорител на позитивна промяна за придобиването на нови умения, професии на бъдещето и изграждане на отговорни граждани, в дух на откривателство и любознателност към науката. През призмата на компетентностите, може да се търси приемственост в образователните политики на 21-ви век, благодарение на безусловния ценностен ориентир на познанието -  съзидателност,  отговорност към бъдещето и изобретяването на действен подход.
Международната научна конференция се организира съвместно от всички факултети и звена на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в светлината на Климентовите дни и академичните традиции. Форумът предоставя дискусионна платформа за академичен обмен и обсъждане на подходи, методики,  стандарти, добри практики, образователни стратегии, политики и програми във всяка една от научните области и сфери на знанието. Като продължение на споделения опит от конференцията „Измерения на компетентността“ от 2020 г, форумът предоставя възможност за нови дебати относно компетентностния модел в страните от ЕС и иновативните практики в преподаването. Конференцията е насочена към създаването на мрежа за споделен опит сред учители, преподаватели, изследователи, представители на образователни институции и др., като подкрепя и по-младите колеги, които прилагат интерактивни модели и дигитални технологии в динамична среда.
Сред темите, във фокуса на конференцията са:
·           понятия и методологии на компетентностния подход;
·           стратегии и политики;
·           приложения и измерения –
в предучилищното, училищното и висшето образование;
·           добри практики и иновативни модели;
·           поглед към бъдещето –хоризонт 2030 г.;
·           смисълът от избор в тази посока.