Следдипломна квалификация: Учител по гражданско образование

Насоченост и образователни цели

Следдипломната квалификация е насочена към бакалаври, магистри или работещи учители, които искат да придобият учителска правоспособност за учител по „Гражданско образование“ в средните училища. Целта на програмата е да се подготвят високообразовани, качествени педагогически кадри, както и да се подпомогне кариерното развитие на вече действащите учители в съответствие с европейските стандарти и норми.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общо теоретична и специална подготовка и др.)

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” включва теоретична и практическа подготовка и се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В резултат специалистите ще усвоят: съвременни методи за преподаване, техники за ръководене на диалог и дебат, интерактивни подходи и умения за работа с деца с различни потребности и нагласи. Също така те ще умеят да изготвят проекти, да разработват и прилагат специфични методи на оценяване, да обучават учениците в творческо и критическо мислене.

Професионални компетенции

Преподаваните педагогически, психологически и методически курсове са в съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ по „Гражданско образование”. Създаваните в магистърската степен на обучение знания и компетентности подготвят висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременни начини на преподаване, умеят да работят с различни групи деца, да разрешават конфликти в училищната среда и да се справят с агресията.

Професионална реализация

Завършилите следдипломна квалификация „Учител по гражданско образование“ ще могата да се реализират като учители в системата на средното образование, директори на училища, експерти по учебен предмет „Гражданско образование“, сътрудници в неправителствени просветни организации, автори на учебници, учебни помагала, електронни курсове и образователни сайтове.

Форма на обучение: задочна

Продължителност: една година

Професионална квалификация: учител по учебен предмет „Гражданско образование“

Информация относно СДК „Гражданско образование“ може да се получи от  г-жа Анелия Георгиева на имейл – nel_georgieva@abv.bg, или по телефон 02 9871046 в рабтни дни от 10 – 12 ч. и от 14-16 ч.

Документи се подават по електронен път от 1 до 30 ноември 2021 г. на имейла на г-жа Георгиева и включват:

Молба – свободен текст и ксерокопие от диплома за завършено висше образование.

Учебните занятия ще започнат присъствено или дистанционно – събота и неделя /според ситуацията/ след, като се сформира група  от 10 чо