Нови заглавия от проф. Георги Димитров

213​​

 

Присъединяването на България към Европейския съюз е голямо неизвестно и за широката публика, и за академичната общност. В тритомника са напаснати „парченца от пъзела“ от този процес, създаващи исторически обемна, многоцветна, но вътрешно противоречива реалност. Тя, в съдържателно-фактологичен и архитектоничен план, изразява историко-политическото своеобразие на предмет-проблем – българската интеграция в ЕС, каквато ни е поднесена в специфичната смислова система на съвкупния дискурс на интервюираните ключови участници в историческата битка за членство в ЕС.

Целта на изложението е да преведе читателя от отделните събитийни фрагменти към умопостижимия цялостен смисъл. Емпирично регистрираните хиляди (8638) факти гарантират достоверност на картината, а нейната системна окръгленост – значимостта на разпознатите елементи от този е уникален и удивителен политически процес.

634

Проф. дсн, дпн Георги Д. Димитров е преподавател в катедра Европеистика на СУ „Св. Кл. Охридски“, на която е основател. Той е създател и на специалност Социология в БУ „Неофит Рилски“. Бил е два пъти Fulbright старши изследовател (в Chicago University 2002 и The George Washington University 2010). Носител е на националната награда „Питагор“ за съществен принос към социалните и хуманитарни науки от утвърден български учен (2014). Последните 10 години проучва политиката за разширяване на ЕС.