Публикации на докторанти към специалността за периода 2009-2012 г.

Обща информация

Krumov, K., Larsen, K., & Hristova, P.Leadership Styles and Organizational Stress Management. In Organizational Behavior, Business and Social Psychology. Lambert Academic Publishing.

Krumov, K., Larsen, K. S., & Hristova, P. Leadership styles and effective management of professional stress in organizations. In M. R. Markovic and C. Lindgren (Eds.). Organizational behavior, Business and Social Psychology.

Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., Van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Cultural change as a motivating factor for migration behavior in the sending countries, Zeitschrift für Sozialmanagement/ Journal of Social Management, Vol. 5(1/2), pp. 114-123.

Krumov, K., Atanassova, M., Larsen, K., van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S. (2007). Cultural Changes as a Motivating Factor for Migration Behavior in the Sending Countries, Zeitschrift fur Sozialmanagement/Journal of Social Management, Vol. 5(1-2).

Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Dynamics of motives toward emigration of Bulgarian students, In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems, SOFI-R, Sofia, 11-35.

Krumov, K., Atanassova, M., Petkova, P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2007). Dynamics of Motives toward Emigration of Bulgarian Students. In Krumov, K., and Larsen, K. (Eds.). Migration: Current Issues and Problems, ISBN 978-954-638-143-9, SOFI–R.

Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., van der Veer, K.,  Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the Case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.). Migration Processes and Globalization Challenges. Burgas.

Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas, 37-53.

Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., Van der Veer, K., Kalinov, K., Dineva, E., Ivanova, D., Hristova, P., Ivanova, S., Shopova, T., Dimitrova, A., & Gueorguieva, D. (2009). Migration Processes and Globalization Challenges: the case of Bulgaria. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas, 37-53.

Krumov, K., Larsen, K., Ommundsen, R., van der Veer, K., Schneider, J., Hiber, K., Petkova,P., Ivanova, D., Hristova, P., & Ivanova, S. (2009). Why Do the Bulgarian Students Want to Emigrate? Psychosomatic Medicine, Vol. 17(1), pp. 64-78.

Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen, K. (2010). Attitudinal Predictors of Potential Illegal Cross-Border Migration. The Open Social Science Journal, Vol. 3, 60-67.

Ommundsen, R., Van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen. K. (2009). Predicting illegal cross-border migration. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Bryag, 54-71.

Ommundsen, R., van der Veer, K., Krumov, K., Hristova, P., Ivanova, S., Ivanova, D., & Larsen, K., (2009). Predicting Illegal Cross-Border Migration. In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration processes and globalization challenges, Burgas.

Petrova, A. & Ivanova, D. (2007). Emigration tendencies among the Bulgarian students and deficiencies in their political socialization, In K. Krumov & K. Larsen (Eds.), Migration: Current Issues and Problems, SOFI-R, Sofia, 164-174.

Георгиева, Д. (2011). Феминизация на бедността и трудова дискриминация. Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“, Книга Психология, Т. 103.

Димитрова, Антония (под печат). Организационна ефективност – подходи и критерии.

Дъдренова, И. (2010). Особености на психичното и социално функциониране на деца от аутистичния спектър”. В: Клинична и консултативна психология, бр. 1 (3).

Иванова, Д. (2010). Престижът като мотив за потребителско поведение, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 105-113.

Иванова, Е. (2011). Взаимовръзка между интернет-зависимости и благополучие. Психология, 3- 4, 2011, с. 793-800.

Йорданова, Д. (2008). Мотиви за потребителско поведение, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 96-106.

Йорданова, Д. (2008). Престижно потребление, в: Сборник с доклади от конференция Психологията пред предизвикателствата на новото време, том 5, ПСИДО, Варна, 287-296.

Киряков, М. (2011). Компютърните игри и тяхното влияние върху субективното благополучие на децата и младите хора. Психология, 3- 4, 2011,, с. 806-813.

Киряков, М. (2012). Социални мрежи за виртуално забавление. Сборник научни трудове от Първия конгрес по клинична и консултативна психология (приета за печат)

Киряков, М. Хроничното отлагане на служебните задължения и възможни мениджърски решения. Психология, 3- 4, 2011, с. 549 -554.

Крумов, К, Ларсен, К., Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Иванова, Д., Христова, Пл., Иванова, С. (2007). Миграционното поведение: мотивационен аспект, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Психология, 5-47.

Крумов, К., Ларсен, К., Омундсен, ван дер Веер, К., Иванова, Д., Христова, П., Иванова, С. (2007). „Миграционното поведение: мотивационен аспект”, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга Психология, с. 5-47.

Крумов, К., Ларсен, К., Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Шнайдер, Й., Хибер, К., Петкова, П., Иванова, Д., Христова, Пл., Иванова, С. (2009). Защо българските студенти желаят да емигрират? Психо-соматична медицина, ХVІІ, 1, 64-78.

 Крумов, К., Шнайдер, Й., Илиева, С., Янкулова, Й., Иванова, Д. (2005). Личностни детерминанти на корупцията, Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Книга Психология, Том 98 (под печат).

Омундсен, Р., Ван дер Веер, К., Ларсен, К., Крумов, К., Христова, Пл., Иванова, С., Иванова, Д., Георгиева, Д. (2009). Незаконното имиграционно поведение: фактори и възможности за предсказване. Психология, брой 1-2, 2009, 13-30.

Петров, Д. (2010). Предпазно-мотивационна теория и превенция на рисковото сексуално поведение. В Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, ФФ, Книга Психология, Т. 103, 2010 (под печат).

Петров, Д., Силгиджян Х. (2011). Личностни черти и рисково сексуално поведение.  Психология, 3- 4, 2011,, с. 814-221.

Плама Христова (2007). „Успяващите лидери и предизвикателствата на съвременния свят” – „Приложна психология и социална практика”, университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна.

Плама Христова (2009). „Професионалният стрес и конфликтът „Работа - семейство”, Сп. „Психосоматична медицина”, ХVІІ, 1, 108–123.

Плама Христова „Предиктори на стратегиите за справяне с професионалния стрес“ – „Приложна психология и социална практика”, университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 2011.

Тарейн, М. (2010). Соматични репрезентации на връзката с обекта, сп. „Клинична психология”, бр. 4.

Тарейн, М. (2011). Соматичната болест като алтернатива на психичното разстройство, сп. „Психо-соматична медицина”, книга 1.

Тарейн, М., Психо-соматика и онкологични заболявания – научни възгледи и противоречия, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Книга „Психология”, том 100, № 1, 2008 г.

Тодорова-Папанчева, Д (2010). Личностов тип Д и клинична депресия при сърдечно-съдови заболявания. Годишник на УНСС, Т. 3, ИК ,,Авангард прима”, с. 247-257.

Тодорова-Папанчева, Д (2010). Личностов тип Д като предиктор на сърдечно-съдовите заболявания, сп. Клинична и консултативна психология, Г II, бр. 2(4), с. 3-10.

Тодорова-Папанчева, Д, Силгиджиян Х. (2011) (под печат), Рискови и протективни личностни диспозиции за саморегулация на оздравителния процес при сърдечно-съдови заболявания. Годишник на СУ, ФФ, книга Психология, Т. 103 (под печат).

Цветанова, Д. (2011). Материализмът като потребителска ориентация, в: Сборник с доклади от научна конференция Приложна психология и социална практика, Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 360-369.