Нови заглавия

 

Гл. ас. д-р Димитър Божков преподава във Философски факултет дисциплините: Нова философия – 19 век; Съвременна философия; История на анархизма и съвременни социални движения.

Научните му интереси са свързани с Нова и съвременна философия, Философия на историята, Естетика, Теория на литературата, История на изкуството.

Автор е и на: История и еманципация: Клио из пасажите на модерността

Още за Марксизмът в месианизма