Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода март 2021 г. - февруари 2021 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. 

Записването на докторантски курсове ще бъде отворено в Мудъл от 15.03.2021 г. до 30.03.2021г. В периода от 01.04.2021 г. до 10.04.2021г. ще можете да направите евентуални корекции на вашите записвания. След тази дата за записване ще останат отворени само курсовете, които ще се провеждат през зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

Наименование на докторантския курс и преподавател

Дати на провеждане

 

 

 

1.

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част - Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Учебна програма на 1 част

Учебна програма на 2 част

Първа част: 15, 16,  22, 23 април 2021 г. - 18 - 21 часа

17, 24 април 2021 г. - 10 - 19 часа

Втора част: 7, 13, 14 май 2021 г. - 17 - 21 часа

8, 15 май 2021 г. - 10 - 19 часа

2.

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии - Проф. дсн Ивайло  Дичев

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

3.

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита – проф. д-р Иван Камбуров

Провеждане на първа група: 14,15 и 16 април 2021 г. в платформа Мудъл от 10 ч.

4.

Европейска философия и християнско богословие - Проф. д.ф.н. Георги Каприев

19 и 20 юни 20201г., 26 и 27 юни 2021г.

5.

Език и свят. Езикова и културна относителност – проф. дфн Серей Герджиков

Летен семестър на 2020/2021г.

6.

Здравословният начин на живот – новата религия - Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

7.

Икономика на ромите - доц. д-р Красен Станчев

От края на м.април до края на м. май 2021г.

8.

Интердисциплинарни и сравнителни методи в социалните и хуманитарните науки - Проф. д-р Румяна Коларова

Първа среща в края на март при записани участници. Начина на провеждане ще бъде уточнен с тях.

9.

Интервю и интервюиране - Проф. д-р Емилия Алексиева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 

10.

Информационно търсене и обработка на информацията - доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

4,5,6.юни 2021 г. - онлайн - в Мудъл от 10.00 до 16.00 ч.

11,12,13.юни 2021г. - онлайн - в Мудъл от 10.00 до 16.00 ч.

11.

Истина и значение - доц. д-р Анна Бешкова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

12.

История на реториката - Доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

13.

Комуникативна култура - Доц. дпсн  Теодора Стоева

29 и 30 май 2021 г. , 5 юни 2021 г. от 10 до 18 ч. м платформа Мудъл

14.

Методи и техники в социологията - Доц. Д-р Калоян Харалампиев

8 и 9 април 2021 г. от 18 до 21,15ч.

10 и 11 април 2021 г. от 10 до 17 ч.

12 и 13 април 2021 г. от 18 до 21, 15 ч.

Онлан в платформа Мудъл

15.

Политическа антропология - Проф. дсн Ивайло  Дичев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 

16.

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба - Проф. дпн Николай Найденов

 

12, 19 и 26 май 2021г.

17.

Политика на разширяване на ЕС - доц. дпн Мирела Велева-Ефтимова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

18.

Посткапитализъм и постмарксизъм - Проф. д-р Хараламби Паницидис

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

19.

Право и литература - Проф. дфн Стилиян Йотов

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

20.

Психоаналитична психотерапия - Доц. д-р Румяна Крумова - Пешева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

21.

Психологията в образованието - проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

22.

Психология на професонално-педагогическото общуване - Проф. дпн Стойко Иванов

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

23.

Старогръцки език - Доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

24.

Стратегическо мислене - Проф. дпн Тодор Танев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

25.

Теория на фискалните илюзии - доц. д-р Красен Станчев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

26.

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен опит (тренинги) - Проф. дпн Стойко Иванов

 

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

27.

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти - Доц. д-р Румяна Крумова - Пешева

2, 3 и 4 април 2021 г. от 9 до 19 ч. в платформа MSTeams

28.

Феноменология и методология на лидерството - Доц. д-р Албена Танева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

29.

Философски и литературни параметри на икономическите теории - доц. д-р Красен Станчев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

30.

Философия на езика в античността - Доц. Д-р Димка Гичева - Гочева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

31.

Флорентинската усмивка: изкуство и власт през Ренесанса (Леонардо и Макиавели) - Проф.дфн. Владимир Градев

Летен семестър на учебната 2020/2021 г. Начало през април. Начина на провеждане ще бъде уточнен на обща първа среща след записване на достатъчно желаещи.

Курсове от докторски програми по Психология

 

32.

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване - Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

15,16 и 17 април 2021г., 22 и 23 април 2021г. онлайн

33.

Стрес, болест и социална подкрепа - Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Дати на провеждане: 9 юни, 10  юни и 11 юни 2021 г. от 10,30 ч. в MSTeams

34.

Organization of Ph.D. Studies and Scientific Writing in Psychology Journals - Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

19, 20 и 21 март 2021 г. , 26, 27 и 28 март 2021г. (петък, събота и неделя)

 и  3 и 4 април 20201г.(събота и неделя) от 10 до 17.30 ч. в платоформата Мудъл.

35.

Cultural Psychology and Intercultural Mediation - Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

28, 29 и 30 май 2021г.;  4, 5 и 6 юни 2021г. (петък, събота и неделя) както и 12 и 13 юни 2021г. (събота и неделя)  от 10 до 17.30 часа в платформата Мудъл

36.

Personality, Individual Differences and Individuality - Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Дати на провеждане:

17.09.2021г. от 10 до 17,30 ч. в зала 21, Ректорат

18.09. и 19.09.2021г. от 10 до 17,30 ч. - в платформа Мудъл

24, 25 и 26.09.2021г. от 10  до 17,30 ч. - в зала 21, ректорат

1.10. и 2.10. 2021г. - от 1- до 17,30 ч. в платформа Мудъл

 

 


 


Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Учебна програма

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология"

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет