Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2008-2009)

Обща информация


Дипломни работи, защитени през 2008 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Андрей Веселинов Коцев
Идентичност и защитни механизми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Людмила Цветкова Цветкова
Зрително-моторна интеграция при деца с умствена изостаналост
проф. Пламен Калчев
Катерина Благовест Димитрова
Нарушенията в езиковото развитие като предиктор за появата на специфични нарушения в способността за учене
проф. Ваня Матанова
Биляна Светославова Иванова
Изследване на връзката между употребата на Интернет и някои личностови особености
проф. Пламен Калчев
Надежда Владимирова Данчова
Аз-концепцията на децата с Даун синдром
проф. Пламен Калчев
Татяна Георгиева Предова
Употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст и личностни характеристика
проф. Пламен Калчев
Десислава Панайотова Георгиева
Личностни особености на юношите, употребяващи психоактивни вещества
проф. Пламен Калчев
Ана Божидарова Миланова
Употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст и взаимоотношения с родители
проф. Пламен Калчев
Рая Стефанова Димитрова
Мотиви за употреба на психоактивни вещества в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Ангел Иванов Ангелов
Оценка на емоционални и поведенчески проблеми в юношеска възраст чрез скрининговия въпросник на Гудман
проф. Пламен Калчев
Десислава Иванова Сотирова
Изследване на когнитивни стилове при 5–7-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Лилия Благоева Боянова
Изследване на връзката между Аз-образа и взаимоотношенията при 5–7-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Светлана Дочева Ненчева
Посланието на детската рисунка – изследователска работа с проективните рисувателни методи “Рисунка на семейство” на Луис Корман        и “Омагьосаното семейство” на Кос и Бирман
доц. Емилия Алексиева
Аделина Стефанова Петкова
Виктимизация  от връстниците. Агресия и тормоз в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Силвия Тодорова Кунчева
Влиянието на дисфункционалната семейна система върху социализацията на детето
проф. Пламен Калчев
Диана Владимирова Начева
Мотивация за постижения в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Петя Кирилова Петрова
Стратегии на поведение в конфликтни ситуации при юноши
проф. Иван Димитров
Людмила Иванова Ковачева
Характеристика на общуването в семейството през призмата на детските рисунки
проф. Иван Димитров
Мила Красимирова Патронова
Особености на самооценката при дислекция в НУВ
проф. Ваня Матанова

Дипломни работи, защитени през 2009 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Росица Иванова Александрова
Употреба на психоактивни вещества и екстернализирани проблеми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Елена Феликсова Янева
Депресивно настроение, чувство за безнадеждност и мотиви за употреба на психоактивни вещества при юноши и лица със зависимост от алкохол и от дрога
проф. Пламен Калчев
Стефка Солакова
Проблеми на развитието и поведение в конфликтни ситуации
проф. Пламен Калчев
Таня Венциславова Петкова
Динамика на умствената готовност на деца за училищно обучение
проф. Иван Димитров
Ивелина Аспарухова Първанова
Родителски стилове на възпитание и емоционални и поведенчески проблеми в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Емел Орханова Махмудова
Индивидуално – типологични особености и Аз-образ при деца, упражняващи музикално-сценичната дейност
проф. Иван Димитров
Диана Андонова Пенелопова
Деца и юноши с опит за самоубийство. Анализ на отделни случаи
проф. Иван Димитров
Мариана Иванова Ценина
Тревожност, депресивност и самооценка при зависими от психоактивни вещества
проф. Пламен Калчев
Теодора Цветанова Тодорова
Представата в семейството в рисунките на децата на възраст от 6 до 8 години
доц. Евдокия Христова
Мария Хенрих Питерс
Особености на психосоциалното развитие на дете на 6 годишна възраст (анализ на отделни случаи)
доц. Евдокия Христова
Ася Бориславова Младенова
Потребността от майчинство и отношенията майка–дете
доц. Евдокия Христова
Нона Венчова Илиева
Семейните роли в “Омагьосаното семейство и проективно интервю
доц. Емилия Алексиева
Анита А. Карпенкова-Тодорова
Развитие на представата за детето у бременни жени
доц. Емилия Алексиева
Мариета Петрова Бъсина
Особености на емоционалното и социалното функциониране при заекващите деца в начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Радостина Николаева Начева
Емпатия. Морална неангажираност и родителски модели
проф. Пламен Калчев
Мануела Ралчева Инджова-Стоева
Емпирично изследване на интелектуалната готовност за постъпване в училище
проф. Иван Димитров
Лушка Стойчева Петринска
Агресия, емпатия и морален дезангажимент при юноши в неравностойно семейно положение и нормална семейна среда
проф. Пламен Калчев
Мария Димитрова Митева
Изобразителните умения на децата с увреден слух като начин за оценка на личността
проф. Ваня Матанова
Звезделин Руменов Кацаров
Агресия, морална неангажираност и емпатия на деца в        проблемни семейства
проф. Пламен Калчев
Деница Христова Кюркчийска
Превенция на суицидни нагласи в подрастващите
проф. Иван Димитров
Поля Иванова Николова
Роля на родителите в терепевтичния процес при работа с деца с аутизъм
гл.ас. Анета Атанасова
Яна Владимирова Алексиева
Мотивация и изпитна тревожност
проф. Пламен Калчев
Анна Тодорова Йорданова
Изследване на ориентация в пространството и пространствените отношения в рисунките на деца (5-7-годишна възраст)
доц. Евдокия Христова
Калина Григориева Бахчисарайцева
Взаимовръзка между нивото на моторен дефицит и когнитивното и интелектуално развитие на деца с церебрална парализа в предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Кремена Братоева Йонева
Употреба на психоактивни вещества в детско-юношеска възраст: сравняване на два скринингови метода
проф. Пламен Калчев
Мариола Димитрова Масларова
Изследвания на отношенията в семейството с проективната методика на Рене Жил при 7–9-годишни деца
доц. Евдокия Христова
Мирия Дину Флориду
Юношеството и рисковото поведение за използване на психоактивни вещества и субстанции
доц. Емилия Алексиева