Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2010-2011)

Обща информация


Дипломни работи, защитени през 2010 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Невена Живкова Христова
Невербални особености при деца с аутизъм
проф. Ваня Матанова
Боряна Валериева Димитрова
Невропсихологически предиктори за дислексия на развитието
проф. Ваня Матанова
Ваня Бонкова Бонева
Развитие на позитивна Аз-концепция чрез метода учене чрез преживяване
гл.ас. Жорж Балев
Жасмина Манолова Андреева
Родителски модели на поведение, социална подкрепа и екстернализирани проблеми на поведението през юношеството
проф. Пламен Калчев
Елена Николаева Игнатова
Агресия в начална училищна възраст
гл.ас. Жорж Балев
Весела Евгениева Скендярска
Тревожност, морална неангажираност и агресия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Цветелина Димитрова Гаргова
Враждебност и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Виктория Иванова Тотева
Насилие на деца с проблеми в развитието
проф. Ваня Матанова
Константина Дигени Куппи
Особености на вниманието при ученици с дислексия или хипергенетичен синдром от ІІ клас на масовото училище
проф. Ваня Матанова

Дипломни работи, защитени през  2011 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Радослава Беева
Субективно благополучие и социална подкрепа в ранна юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Йоанна Стоянова Станишева
Измерване на интелекта в предучилищна възраст с тест BIVA
проф. Пламен Калчев
Екатерина Димитрова Захова
Взаимоотношенията с родителите и депресивно настроение в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Антоанета Димова Шишкова
Обсесивно-компулсивни феномени и дисфункционални убеждения в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Виргиния Милкова Мъсарлиева
Интеграция на ученици със специални образователни потребности – социометричен статус в класа и нагласи на учителите
гл.ас. Анета Атанасова
Стояна Петкова
Емпатия, агресия, тревожност и дегресия през периода на юношеството – корелации
проф. Пламен Калчев
Светослава Илиева
Агресия и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Владислава Ал. Алексиева
Особености на междуличностните взаимоотношения и социалното функциониране при деца със заекване в горна предучилищна възраст
проф. Ваня Матанова
Юлия Костадинова Иванова
Апробация на скала за оценка на депресивни тенденции при деца в ранна юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Анета Костадинова Кокаланова
Сравнение на когнитивното и социалното функциониране на деца с аутизъм и деца с умствена изостаналост в начална и предучилищна възраст
гл.ас. Анета Атанасова
Мария Колева
Аз-образ и ценности при тийнейджъри на разведени родители
проф. Иван Димитров
Гергана Кимон Ганева
Взаимовръзки между проблемно хранително поведение, телесен Аз-образ и отношения между децата в семейството в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Димитрина Петрова Рангелова
Депресия и враждебност през юношеството
проф. Пламен Калчев
Женя Емилова Милушева
Взаимоотношения в класа при ученици в начална училищна възраст
проф. Иван Димитров
Жасмина Янкова Петрова
Емпатия и морална неангажираност в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Ралица Нанова Христова
Когнитивно и социално функциониране на деца с разстройство от аутистичния спектър: сравнителен анализ на оценките от родители и специалисти
проф. Пламен Калчев
Боряна Атанасова Шишкова
Самооценка и трудности в развитието при деца и юноши на разведени родители
проф. Пламен Калчев
Зорница Красимирова Костова
Когнитивни стилове в рисунките на деца със слухови увреждания
доц. Евдокия Христова
Светлана Тодорова Иванова
Когнитивни стилове в рисунките на деца от 3 до 6 години
доц. Евдокия Христова
Минка Ванева
Тревожност и детски страхове в начална училищна възраст
проф. Пламен Калчев
Виолета Рангелова Кукова
Изследване емоционалните особености на деца с увреден слух чрез рисувателни техники
доц. Евдокия Христова
Недялка Николова Тюроленгова
Емпатия и екстернализирани проблеми на развитието в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев