Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма (2012-2013)

Обща информация


Дипломни работи, защитени през 2012 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Деница Петрова Станкова
Личностов профил и училищна тревожност при деца с дислексия от начална училищна възраст
проф. Ваня Матанова
Десислава Йорданова
Благополучие в юношеска възраст: сравнителен анализ на две скали с оценка
проф. Пламен Калчев
Ваня Пламенова Рачева
Сравнителна характеристика на сюжетно-ролевата игра при деца от детски градини и домове за деца
проф. Иван Димитров
Мина Лъчезарова Касабова       
Мотивация и атрибутивен анализ (учебни постижения и взаимоотношение с връстници
проф. Пламен Калчев
Виктория Стефанова Казакова
Враждебност, недоверие и психично благополучие в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Борислава Илиева Илиева
Възприемане и спазване на правилата на поведение
проф. Иван Димитров
Боян Веселинов Василев
Връзката между статусите на идентичност и склонността да се прощава като белег на социална зрялост
проф. Иван Димитров
Гергана Иванова Иванова
Участие в извънкласни дейности и благополучие в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Вероника Цветанова Базова
Агресия и виктимизация в ранно-юношеска възраст и родителски стилове
проф. Пламен Калчев
Стиляна Милчева Йорданова
Ревизирана скала за депресия на Л. Радлоф – начало на апробацията в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Таня Панайотова Колева
Социална тревожност и агресивно поведение в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Теодора Петкова Милотинова
Трансгенерационно предаване на модели на боледуване: изследване на майки и деца в остро детско отделение
проф. Пламен Калчев
Антония Жорова Даскалова
Психично благополучие и депресия в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Божидара Светославова Гочева
Емоционални стилове на реагиране при юноши
доц. Евдокия Христова

Дипломни работи, защитени през март 2013 г.

Име на дипломанта

Тема на дипломната работа

Научен ръководител

Незабравка Николаева Генчева
Агресия при юноши, активно занимаващи се с колективни видове спорт
проф. Пламен Калчев
Анета Петрова Запряванова
Агресия и коравосърдечни черти, морална неангажираност и нарцисизъм в юношеска възраст
проф. Пламен Калчев
Златина Гочева Кирова
Влияние на общуването с майката върху речевото и емоционалното развитие на детето в младенческа възраст
проф. Иван Димитров
Калина Георгиева Маринова
Взаимодействие майка-дете в семейната система и връзката им с моделите на привързаността
проф. Пламен Калчев
Александра Кръстева Джонева
Стимулиране на социално-комуникативното развитие при деца от аутистичния спектър чрез метода DIR/Floorine
гл.ас. Анета Атанасова