Преподаватели и Катедра

Ръководител на Катедра “Публична администрация”

Доц. д-р Албена Танева

Приемно време

Електронна поща: albena.taneva@gmail.comtaneva@phls.uni-sofia.bg

Членове на Катедра “Публична администрация”

Проф. дпн Тодор Танев - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: prof.tanev@gmail.comtodortanev@phls.uni-sofia.bg 

Проф. дпн Милена Стефанова CV-BG  CV-EN

Електронна поща: milstef@mail.bgmstefanova@phls.uni-sofia.bg 

Проф. дпн Татяна Томова - CV-BG CV-FR

Електронна поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Проф. д-р Александър Маринов

Електронна поща: al_mar@mail.bga.marinov@phls.uni-sofia.bg 

Доц. д-р Елена Калфова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: e.kalfova@gmail.comelena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Симеон Петров - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: simeon.at.petrov@gmail.comsapetrov@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Красен Станчев

Електронна поща: stanchev@ime.bgkrasens@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Атанас Славов

Електронна поща: atanas_slavov@yahoo.comavslavov@phls.uni-sofia.bg

Доц. д-р Мария Георгиева Коцева-Тикова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: maria_kotseva@yahoo.commaria_kotseva@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Деница Хинкова - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: d.hinkova@gmail.comdihinkova@phls.uni-sofia.bg

Гл. ас. д-р Любимка Андреева - CV-BG  CV-EN

Електронна поща: lubima.andreeva@abv.bgl_andreeva@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Анна Иванова

Електронна поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

+359 2 971 51 84
 

Адрес

Кампус "Изток"
бул. "Цариградско шосе" № 125, блок 4
София 1113

https://www.facebook.com/groups/pubadmin.su/

 

"Публична администрация" е разкрита с решение на Академичния съвет на Софийския университет през месец април 1997 г. в отговор на новите потребности в управлението. Европейската интеграция на България, структурната реформа и демократизацията на обществените отношения са невъзможни без модерно поколение българска администрация на централно и местно равнище.

Специалност Публична администрация има за цел:

  • Да подготвя специалисти в областта на Публичната администрация за нуждите на местната и държавната власт, както и за неправителствения сектор по образователноквалификационни степени "бакалавър", "магистър" и "доктор".
  • Да обучава и тренира практикуващи администратори от общини, министерства, неправителствени организации и др. самостоятелно или в сътрудничество с Института по публична администрация и европейска интеграция към МС.
  • Да извършва изследователска дейност, експертизи и анализи по актуални проблеми на административната реформа в РБългария, самостоятелно, в сътрудничество с други специалности в СУ, в рамките на проекти с международно участие и по поръчка на общински и държавни организации.
  • Да подпомага развитието на административните кадри в страната и изравняването на критериите за администрацията с тези на ЕС.
  • Да изгражда собствен библиотечен информационен фонд с публичен достъп до него и да съдейства за развитието на кадрите и за научно-изследователската работа на сродни специалности в Университета (политология, европеистика, право и т.н.).
  • Да участва в международното научно сътрудничество по линия на програми за сътрудничество и обмен със страните от ЕС, САЩ и страните-кандидатки за членство в ЕС (TEMPUS, Сократес и пр.).