Магистърска програма: Публична администрация

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна

Ръководител:
проф. д-р Александър Маринов
ел. поща: alexandar.marinov@gmail.com

Координатор:
Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (+359) 2 971 51 84

 • Искате да сте в унисон с най-новите постижения в Публичната Администрация и Управление?
 • Искате обучението Ви да има практическа насоченост?
 • Искате да получите насоки и помощ за включване в стажантски програми?
 • Искате да имате успешна професионална реализация?

Ако отговорът Ви е „ДА“, тогава Вашето място е при нас. Една от най-дълго съществуващите магистърски програми във Философски Факултет е с напълно обновен учебен план.

Магистърската програма „Публична администрация“ дава възможност на студентите да надградят знания и умения, съществени за професионална реализация в сферата на съвременното управление, чрез изучаване на правни, икономически, управленски, политологични и хуманитарни дисциплини – през първия семестър и практически-ориентиранa специализация – през втория семестър.  В нея са включени интерактивни дискусии за студентите и презентации с участието на водещи представители на публичния и частния сектор, посещения в публични институции и др. Основната цел на обучението е да повиши конкурентоспособността на студентите чрез фокус върху съвременното публично управление в български и международен контекст. Значително внимание ще бъде отделено на специализирани компетентности и практически умения за работа в динамична глобална среда. Студентите ще бъдат подпомогнати при включването им в стажантски програми за успешна професионална реализация.

Професионалната реализация е възможна във всички сфери и нива на публичната администрация като ръководители в различни служби на държавната и местната администрации, включително и на най-високите нива в публичното управление и в политическите мрежи, както и в организации с нестопанска цел с обществена и частна полза.

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен, по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити най-малко добър;
3.С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи. Те не се явяват на събеседване.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка – балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити.

При равен успех предимство имат кандидатите с минимум 2 години стаж в централните и местните администрации. Стажът се удостоверява с документ.

Организация на учебният процес:
Учебните занятия за редовна форма на програмата се провеждат в събота и неделя и/или всеки ден след 17,30 часа.
Учебните занятия в задочна форма се провеждат блоково в съботно-неделни дни в рамките на двата семестъра на обучение.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

 1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
 2. Политика, политики и администрация.
 3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
 4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
 5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
 6. Професионален опит на кандидата;
 7. Основни квалификации на кандидатите;
 8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
 9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:
Знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:
Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.

УЧЕБЕН ПЛАН - РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

УЧЕБЕН ПЛАН - ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ

3 0 0 1 Публичен мениджмънт 
3 0 0 2 Основи на публичната администрация
3 0 0 3 Административно обслужване за гражданите и бизнеса
3 0 0 4 Лидерство
3 0 0 5 Сравнителна европейска публична администрация
3 0 0 6 Управление на публичните финанси
3 0 0 7 Публични политики
3 0 0 8 Регионална политика
3 0 0 9 Изследователски методи в публичната администрация
3 0 1 0 Сигурност в публичния сектор
        ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
И 3 0 0 Антидискриминационни политики
И 3 0 1 Административни реформи 
И 3 0 2 Управление на проекти в публичната сфера
И 3 0 3 Управление на собствеността
И 3 0 4 Икономика на публичния сектор
И 3 0 5 Техники за вземане на управленски решения
И 3 0 6 Разработване на стратегии
И 3 1 5 Управление на човешките ресурси в публичната сфера