Магистърска програма: Публичен мениджмънт и политики

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител:
проф. дпн Татяна Томова
ел. поща: t.tomova@phls.uni-sofia.bg

Координатор:
Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.:  (+359) 2 971 51 84 

ИНФОРМАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Целта на Магистърска програма „Публичен мениджмънт и политики“ e да създава и развива компетенции за работа в звената на публичните институции и в отделите на неправителствените и експертните организации, които се занимават с разработване, прилагане и оценка на стратегии, политики, програми и проекти. Програмата предлага знания за съвременните подходи в публичното управление и за професионалните методи за идентификация на публичните проблеми, за формулиране на целите, за сравнителен анализ на алтернативни инструменти за постигането им, за предварителна и последваща оценка на резултатите.  Тя е ориентирана към развитие на професионални умения за анализ и разработване  на политики, приложими във всички сфери на публичното управление.  По този начин програмата отговаря на нарастващата нужда от професионалисти със специфични аналитични умения и стратегически виждания в областта на публичните политики и чрез създаването им допринася за качеството на публичните дейности.

Магистърският курс включва:

 • основен блок базисни знания и умения, необходими за всеки специалист в областта на публичните политики;
 • специализиращ блок, насочен към развитие на знанията за конкретни секторни и хоризонтални политики и за специфичните им инструменти.

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка - балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

 1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
 2. Политика, политики и администрация.
 3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
 4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
 5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
 6. Професионален опит на кандидата;
 7. Основни квалификации на кандидатите;
 8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
 9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:
Знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:
Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.

УЧЕБЕН ПЛАН - Випуск 2023 

Съдържание на учебните програми:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Многостепенна система на управление З 1 3
Публичен мениджмънт за ръководители З 1 3
Сравнителни публични политики З 1 3
Стратегическо управление за ръководители З 2 3
Методи и техники за анализ на публичните политики З 2 3
ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ      
Лидерство и лидерски умения И 1 3
Оценка на административен капацитет И 1 3
Социални и здравни политики И 1 3
Приложение на теориите на игрите в социалните науки И 1 3
Теории за обществения и публичния избор И 1 3
Финансов анализ на публичните политики И 1 3
Изследователски методи при оценка на публични политики И 1 3
Енергиен мениджмънт и политики И 1 3
Оценка на въздействието И 1 3
Проектиране и управление на организационни структури И 2 3
Управление на проекти И 2 3
Политика в общината и населеното място И 2 3
Политики към малцинствата И 2 3
Регионална политика И 2 3