Магистърска програма: Европейска публична администрация

 

Срок на обучение: 2 семестъра 

Форма на обучение: редовна

Ръководител:
проф. дпн Милена Стефанова
ел. поща: mstefanova@phls.uni-sofia.bg

Координатор:
Анна Иванова
ел. поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
тел.: (+359) 2 971 51 84

ИНФОРМАЦИОННА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Придобилите магистърска степен по европейска публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно: функционирането на европейските институции; европейското право и европейските правни системи; бюджетните процеси в ЕС, ръководството на административните органи в различни сфери; управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация; управлението на програми и проекти с обществена полза.

В курса на обучението студентите придобиват допълнителни умения за: прилагане в практиката на нормативните документи, комуникация с европейските институции и техните представители; вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление.

Програмата се осъществява в партньорство с Европейски институт – София, където се провежда практическо обучение.

Магистрите по европейска публична администрация имат необходимата подготовка за работа в специализираните институции на Европейския съюз, както и в звената от държавна администрация, осигуряващи изпълнение на ангажиментите на Р България във връзка с членството в ЕС.

Условия за прием:
1. Програмата е предназначена за завършили най-малко бакалавърска степен по която и да е специалност от Единния регистър на специалностите;
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър;
3. С кандидатите за места по държавна субсидия се провежда събеседване по приложен кръг от теми. Представянето на кандидатите се оценява по шестобалната система.
4. С кандидатите само за места срещу заплащане – приемът се извършва по документи.

Балообразуване и класиране:
За кандидатите за места държавна поръчка - балът се образува като средна оценка от събеседването и среден успех от семестриалните и държавните изпити.
За кандидатите за места срещу заплащане – балът се образува от средната оценка от семестриалните и държавните изпити. Те не се явяват на събеседване.
При равен успех предимство имат кандидатите от Софийския университет и владеещите английски език, като равнището на владеене се удостоверява с документ.

Занятията се провеждат в делничните дни след 17 ч. и/или в събота и неделя.

Програма за събеседване за Магистърските програми към специалност „Публична администрация“:

  1. Проблеми на реформата в публичната администрация в България;
  2. Политика, политики и администрация.
  3. Европейска политика в областта на публичната администрация;
  4. Мотиви за кандидатстване в магистърска програма по Публична администрация;
  5. Очаквания от магистърската програма по Публична администрация;
  6. Професионален опит на кандидата;
  7. Основни квалификации на кандидатите;
  8. Реализация на „магистъра по публична администрация“;
  9. Лични планове за професионална кариера.

Критерии за оценка:
Знания; информираност; аналитичност; иновативност; комуникативни умения; съответствие между житейски планове и възможности за постигането им в сферата на Публичната администрация; ясна представа за кариерата в сферата на Публичната администрация; съответствие между очакванията и това, което предлагат Магистърските програми по Публична администрация; способност за самооценка на компетенциите на кандидата.

Препоръчителни материали за подготовка:
Материали относно нормативната уредба на българската администрация (Закон за администрацията, Закон за държавния служител, Закон за нормативните актове и др.)
Материали относно стратегическото целеполагане в областта на публичната администрация.

УЧЕБЕН ПЛАН - изтегли

Съдържание на учебните програми:

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ ЗАД./ИЗБ. СЕМ. КР.
Право на ЕС З 1 4
Европейски публични политики З 1 4
Европейски политически процес /институции и представителство на интереси/ З 1 4
Публичен мениджмънт З 1 4
Сравнителна европейска публична администрация З 2 4
Бюджетен процес на ЕС З 2 4

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ      
Зелена политика И 1 3
Лидерство  И 1 3
Секторни политики на ЕС И 1 3
Права на човека И 1 3
Европейските структурни и инвестиционни фондове в България И 1 3
Младежки политики в Европейския съюз И 1 3
Електронно правителство И 1 3
Политики на ЕС за цифровото общество, културата, медиите и спорта И 1 3
Решаване на конфликти И 2 3
Управление на проекти И 2 3
Многостепенно управление в ЕС И 2 3
Проектите на гражданското общество и администрацията - взаимодействие И 2 3