Списък

Обща информация


Редовни докторанти:

Борис Юрий Щерк
април 2018 г. - април 2021 г.
Научен ръководител: доц. д-р Светла Маринова Маринова
Тема на дисертацията: Субективно благополучие и социално страдание в условията на структурните трансформации в България след 1989 г.

Здравко Сталев Ангелов
1 февруари 2018 г. - 1 февруари 2021 г.
Научен ръководител: доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова
Тема на дисертацията: Трансформация на ТВУ след падането на режима на държавния социализъм в България.

Александър Владимиров Перпелиев
1 февруари 2018 г. - 1 февруари 2021 г.
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Тема на дисертацията: Обществено-политическата роля на епископите на Българската православна Църква – универсалност или контекстуалност.

Нина Розинова Денисова
февруари 2017 г. - февруари 2020 г.
Научен ръководител: доц. д-р Калоян Валентинов Харалампиев
Тема на дисертацията: Потребление на храни и напитки в контекста на социално-икономическите трансформации в България, в началото на 21 век.

Светломир Георгиев Здравков
20.07. 2016 г. - 20.07. 2019 г.
Научен ръководител: проф. д-р Лиляна Димитрова Деянова
Тема на дисертацията: 
Конструиране на пазара на интернет услуги в България

Стоян Георгиев Михайлов
01.02.2016 г. – 01.02.2019 г.
Научен ръководител: проф. д-р Петя Любомирова Кабакчиева
Тема на дисертацията: Деинституционализация или реинституционализация в България - предпоставки, логика, метаморфози на един институционален модел  (Социологическа рефлексия върху случая на ДИ на деца в риск).

Гергана Николаева Ненова
01.02.2016 г. – 01.02.2019 г.
Научен ръководител: проф.д.с.н Таня Бойчева Чавдарова
Тема на дисертацията: Родителството като социален механизъм на половото различие в България в началото на 21-ви век.