Превръщане на дисертацията в статия за научно списание

Обща информация

The Publication Process

Целите на дипломните работи и на дисертациите, както и на природата на читателската аудитория (университетски преподаватели или членове на научни журита) диктуват разлики от изискванията към ръкописите, предавани за публикуване в периодични издания (за практични насоки за писане на дисертации и дипломни работи вж. Cone, J. D., & Foster, S. L. (2006).  Dissertations and theses from start to finish: Psychology and related fields (2nd ed.). Washington, DC: American Psychological Association). Превръщането на дисертацията в ръкопис, който може да се публикува, изисква работа върху дължината, селективността, стила на писане и интерпретацията на данните. Ако обърнете внимание на тези характеристики, ще увеличите вероятността ръкописът ви да бъде приет за публикуване (тези насоки са адаптирани с разрешение от Calfee and Valencia’s (2007). APA Guide to Preparing Manuscripts for Journal Publication, която може да се открие на адрес http://www.apa.org/journals).

1. По какъв начин дисертацията и дипломната работа се различават от статиите в научни списания

Като първа стъпка, запознайте се с начина, по който дисертациите и дипломните работи се различават от статиите в научни списания. Най-често разликите могат да се открият в.

Дължина на резюмето

Максималната дължина на резюмето на дисертацията, предадено в Dissertation Abstracts International е 350 думи и 120 думи за резюме на магистърска дипломна работа, което е по-дълго от средния диапазон от 150 до 250 думи за повечето научни статии в списания.

Въведение

Въведението на дипломната работа или на дисертацията е подобно на това в научната статия, но от автора на дипломната работа или на дисертацията може да се очаква да демонстрира запознатост с литературата, като по-пълно развие фона на изследването си. На студентите, които пишат лабораторни/експериментални отчети, често е разрешено да цитират материал от вторични източници с подходящото обозначение.  Тази практика не се насърчава в научните статии в списания, дипломните работи или дисертациите.

Обсъждане

Частта с обсъждането в магистърските дипломни работи или в дисертациите обикновено е по-дълга от съответната част в ръкописите, предадени за рецензиране в списание. От студентите може да се иска да интерпретират резултатите по-цялостно и пълно, и така да демонстрират разбирането си на данните, и да се ангажират в повече спекулации, предлагайки на изпитното/научното журито по-големи възможности да разбере бъдещите изследователски посоки, които интересуват студента.

Литература

Само източниците, цитирани в текста, се включват в библиографската справка в статиите в списания. В дисертациите и дипломните работи обаче от време на време могат да се открият изключения от това правило. Например катедрите и научните/изпитните журита може да изискват доказателства, че студентите са запознати с по-широк спектър от литературата, отколкото е непосредствено релевантен за тяхното изследване. В такива случаи библиографската справка може да се нарече библиография или от студента да се поиска да осигури допълнителна библиография освен стандартната част, озаглавена „Литература“.

Приложения

Макар че пространствените ограничения може да изключват използването на приложения в статиите в научни списания (с изключение на допълнителните материали, публикувани в допълнителни онлайн архиви), нуждата от пълна документация често диктува включването им в студентските дипломни работи и дисертации.

2. Промяна на рамката за публикуване в списание

В сравнение с дисертацията, статията изисква по-сбита теоретична рамка, по-лаконичен преглед на литературата, по-контролирано представяне на методологията и по-ограничено обсъждане на резултатите.

Съкращаване на дължината

Статиите, извлечени от дисертации, често са по-дълги, отколкото другите ръкописи. В дисертациите съществува тенденцията да се казва всичко за изследователския проблем, който се изследва. Ефективното съкращаване на дължината не е въпрос на „cut“ и „paste”, а на избиране и пренаписване. Същността трябва да се запази, а външните детайли, които са важни за дисертацията, но са нерелевантни за статията, трябва да се елиминират.

Следните подходи често са от помощ за селективността и лаконичността:

  • Ако дисертацията покрива няколко различни изследователски въпроса, стеснете фокуса до конкретна тема: бъдете селективни в представянето на проблема.

  • Опитайте се да поставите резултатите под контрол. Често в дисертацията се публикува всичко, включително и „почти значимите“ резултати. Такъв тип резултати са само бегло споменавани в научните статии и са разработени в допълнителните материали.

  • Опитайте се да избягвате честите капани на представянето, в които попадат много начинаещи автори. Сред тях са например съобщаването, че данните са анализирани с определен софтуерен пакет или представянето на значимите резултати в частта Обсъждане.

  • Определени конвенции в дисертациите не се поддават на формата, изискван за статиите в научни списания. Например,  както съветва Карвър (Carver, R. P. (1984). Writing a publishable research report in education, psychology, and related disciplines. Springfield, IL: Charles C Thomas), „не включвайте част „Дефиниции“... Тази част е популярна в докторските дисертации, но често е признак на наивност в изследователски статии“ (pp. 22–23).

  • Бъдете селективни в библиографските източници, които се представят в обзора на литературата. Дисертациите често имат обширен брой цитирани източници – изберете най-важните, когато правите ревизии за превръщането на дисертацията в научна статия.

Стил на писане

Много дипломни работи не вземат предвид стила на APA за таблици, фигури, цитирана литература и организация на частите. Неуспехът да се спази стилът на APA често сигнализира стилистични проблеми в целия ръкопис. Обръщайте специално внимание на качеството на изложението. Стремете се към яснота; премахнете чуждите думи;  избягвайте прекомерното навлизане в детайли и повторенията; бъдете ясни, но не и прекалено подробни; използвайте деятелен залог и, разбира се, безупречна пунктуация и граматика.

Интерпретация на данните

Често срещан проблем в зле подготвените ръкописи, извлечени от дипломни работи или дисертации, е свръхинтерпретацията на данните. Неопитните изследователи обикновено са склонни да имат необуздана вяра в статистическата сила на резултатите си. Проблемите със свръхинтерпретацията в дисертациите не са нещо нечувано, имайки предвид, че дисертантът е инвестирал много време и енергия в това академично-научно начинание. Следователно надскачането на резултатите може да произлиза от чувството на собственост на работата и от гордостта от нея. Въпреки това демонстрирайте въздържаност при формулирането на заключенията.

В заключение

Помнете, че рецензентите и редакторите лесно разпознават ръкопис, който е бил невнимателно извлечен от дипломна работа или дисертация. Колкото по-усилено млад член на изследователската общност работи за елиминиране на някои от по-очевидните и подлежащи на корекция проблеми, които разграничават дисертацията от научната статия, толкова по-лесен ще е пътят към публикуването.