Съдържание на проект за дисертационен труд

Обща информация

Mauch, J.E. & Park, N. (2003). Guide to the successful thesis and dissertation: A handbook for students and faculty. New York: Marcel Dekker, Inc.

Съдържание

1. Въведение

2. Проблем

2.1. Обосновка, значимост или нужда от изследването
2.2 Теоретична рамка на предложеното изследване
2.3. Формулиране на проблема
2.4. Елементи, хипотези, теории или изследователски въпроси, които ще се изследват
2.5. Ограничения на изследването
2.6. Дефиниране на термините
2.7. Обобщение

3. Преглед на литературата

3.1. Исторически преглед на теорията и изследователската литература
3.2. Изследване на сродните области, релевантни на темата на дисертацията
3.3. Критика на валидността на подходящата теория и изследователската литература
3.4. Обобщение на това, което е известно и неизвестно за темата на предлаганата дисертация
3.5. Приносът, което предлаганото изследване ще има за литературата по темата

4. Изследователски процедури

4.1. Изследователска методология
4.2. Конкретни процедури
4.3. Изследвана популация или извадка
4.4. Инструментариум 
4.5. Пилотно изследване
4.6. Събиране на данни
4.7. Обработка на данните
4.8. Обобщение 

Приложения

Приложение А, Б, ... (ако е необходимо)

Литература