Преподаватели в магистърската програма

 

Преподаватели, екип магистърска програма Реторика

Философски цикъл за неспециалисти:

 

 1. Логика - проф. д-р Витан Стефанов,  Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика
   
 2. Етика - проф. д-р Силвия  Минева- Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика
   
 3. Естетика - доц. д-р Мая Иванова,  Философски факултет, катедра Логика, етика, естетика
   
 4. Теория на познанието – проф. дфн Анета карагеоргиева  и  доц. д-р Димитър Елчинов, Философски факултет, катедра Философия
   
 5. История на философията – проф. дфн Цочо Бояджиев, Философски факултет, Катедра Реторика

 

Задължителни дисциплини:

 

1. Класическа реторика (Древна Гърция и Древен Рим) - проф. дфн Донка Александрова, Философски факултет, Катедра Реторика

2. Невербална комуникация в реторика -  проф. дфн Величко  Руменчев, Философски факултет, Катедра  Реторика

Упражнения – доц. д-р Нели Стефанова, Философски факултет,  Катедра Реторика

3. Публична реч- гл.ас. д-р Донка Петрова, Философски факултет, Катедра Реторика

4. Старобългарска и византийска реторика

Доц. д-р Герасим Петрински, Философски факултет, Катедра Реторика

5. Политическа реторика- доц. д-р Нели Стефанова,  Философски факултет, Катедра Реторика

6. Езикова и говорна култура- доц. д-р  Владислав Миланов- Факултет Славянски Филологии

7. Съвременна реторика-проф. дфн Донка Александрова, Философски факултет, Катедра Реторика

8. Бизнес комуникация- Проф. дфн Иванка Мавродиева, Философски факултет

9. Технология на преговорите- доц. д-р Виржиния Радева, Философски факултет, Катедра Реторика

 10. Джендър реторика-  гл.ас. д-р Елиза Иванова,  Философски факултет, Катедра Реторика

 

Изборни дисциплини:

 

1. Аксиологически аспекти на аргументацията на велики философи - доц. д-р Виржиния Радева, Философски факултет, Катедра Реторика

2. Реторическа аргументация -  доц. д-р Виржиния Радева, Философски факултет, Катедра Реторика

3. Психология- гл.ас. д-р Людмил Денев, специалност Психология- Философски факултет

 4. Политология - доц.д-р  Борис Попиванов, Философски факултет, Катедра Политология

5. Реторика във виртуалното пространство - проф. дфн Иванка Мавродиева, Философски факултет, Катедра Реторика

6. Лидерски умения и екипна работа - гл.ас. д-р Донка Петрова, Философски факултет,  катедра Реторика

7. Ораторско изкуство и реторика на Древния Изток - проф. дфн Величко Руменчев,Философски факултет, Катедра Реторика

8. Съдебна реторика- проф. дфн Величко Руменчев, Философски факултет, Катедра Реторика

9. Връзк с обществеността -  проф. дфн Иванка Мавродиева, Философски

факулте, Катедра Реторика

10. Социалнопсихологически тренинги- гл.ас. д-р Донка Петрова, Философски

факултет,  катедра Реторика

11. Реторика и църковно красноречие   -доц. д-р Божидар Андонов, Богословси

факултет СУ

12. Презентационни умения- проф. дфн Иванка  Мавродиева,  Философски

факултет, катедра Реторика

 

Практикуми:

 

 1. Говор и поведение пред камера и микрофон - доц. д-р Арсения Иванова, театрален колеж „Любен Гройс“
   
 2. Дебати- проф. дфн Донка Александрова, Философски факултет, Катедра Реторика