Културна антропология

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф.д.с.н. Ивайло Дичев
е-mail: ръководител на програмата: ivayloditchev@gmail.com
секретар: Ваня Еленкова – vania_elenkova@abv.bg
електронно списание на магистърската програма:
http://www.seminar-bg.eu

Програмата съчетава традиционната тематика на антропологията като празници, фолклор, митология, религия, етнически и национални идентичности с интереса към новите феномени в културата – глобализацията, медиите, рекламата, политическата комуникация, интернет. Целта е студентите да се научат не само да работят на терен с антропологически методи и да анализират съвременния свят, но и да се подготвят за професии, където ще им е нужно да разбират обществото, да разработват проекти, използващи културата като ресурс.
Тези умения, както и стажовете, към които ги насочваме, им помагат успешно да се справят като мениджъри на фестивали и експозиции, в сферата на културния туризъм и рекламата, в медиите и в PR агенциите, в държавните културни институции и нестопанския сектор. Те са търсени навсякъде, където възникват интеркултурни проблеми, изиск­ващи анализ, интерпретация и компетентно управление. Програмата е горда с възпитаниците, които продължават с докторати в Япония, Централноевропейския университет, Франция, Англия и т.н.
Окуражава се студентската мобилност във и извън страната и се поощряват магистърските тези, написани върху чужди терени. В хода на обучението се привилегирова индивидуалната работа със студентите и се поощрява изборa на собствени образователни траектории (включително обучение по индивидуален план), особено в случаите, когато те вече имат своята професионална реализация. Голям дял от програмата заемат изследователските занимания – стаж, теренна работа, подготовка на магистърската теза. Според възможностите програмата предлага участие в лятна школа по градска антропология от десет дена, която всеки път се провежда в различен град по тема, свързана с проблемите на мястото.
Ръководител на програмата е проф. Ивайло Дичев (www.ivayloditchev.cult.bg); сред лекторите са такива утвърдени учени като Даниела Колева, Иван Еленков, Росица Генчева, Милена Якимова и др. В изследователския семинар студентите могат да се запознаят с работата на много други известни социални учени от България и чужбина.
Условия за прием:
1. Програмата е за завършили бакалавърска и магистърска степен в областта на социалните и хуманитарните науки. За студенти от по-далечни специалности са възможни приравнителни изпити.
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпит над добър (4,00).
3. Събеседване с кандидатите за мотивацията им, очакванията и общата подготовка в областта на науките за обществото и културата.
Балообразуване: среден успех от т. 2 и т. 3 от условията за прием. При равен успех предимство имат възпитаниците на Софийския университет или на престижни чуждестранни учебни заведения.