Изкуства и съвременност. ХХ – ХХІ век

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Александър Кьосев
е-mail: ръководител на програмата: akiossev@gmail.com
секретар на програмата: Елка Кибарова – ely_kibarova@abv.bg

Програмата е в редовна форма на обучение с времетраене три семестъра. Предназначена е за бакалаври от хуманитарните и социални науки, както и възпитаници на училищата по изкуствата. Изучава се модерната класика: най-важните автори, творби и художествени процеси на XX и XXI век, връзките между отделните изкуства, жанрови и стилови направления, мястото на изкуствата в съвременния свят. Разглеждат се връзките на изкуствата с други културни сфери (изкуства и философия, изкуства и религия, изкуства и популярна култура, изкуства и медии и пр.), създават се умения за интерпретация и критика на художествени произведения. На своя изход програмата въвежда в проблемите на мениджмънта, културните политики и пазара за изкуства. Тя предлага практикуми, свързани с актуални проблеми и инициативи на българското, балканското и европейското изкуство. Практическите занимания запознават студентите със законодателството и институциите в областта на културата и изкуствата, въвеждат ги в мрежата от реални учреждения, програми и финансиращи организации, подпомагащи и управляващи изкуствата днес. Завършилите са специалисти в историята на съвременните изкуства, културното управление и политики. В хода на обучението програмата осигурява контакт с известни съвременни български, балкански и чуждестранни творци, критици и изследователи на изкуствата, въвежда студентите в епицентъра на съвременния художествен живот.

Условия за прием:
1. Завършена бакалавърска степен в областта на хуманитарните науки и изкуствата;
2. Успех най-малко мн. добър (5,00);
3. Тест върху общата и художествената култура на кандидата.
Балообразуване: среден успех от т. 2 и т. 3 от условията за прием. При равен успех предимство имат възпитаници на Софийския университет.