История на жените и пола

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова

е-maildaskalova@phls.uni-sofia.bg

http://www.ned.univie.ac.at/Matilda/CMS/

В партньорство с три европейски университета, Философският факултет на СУ предлага първата съвместна европейска интердисциплинарна магистърска програма по История на жените и половете. Предназначена е за студенти, желаещи да получат експертни знания и международен опит в областта на историческите и социалните изследвания на взаимоотношенията между половете и да участват в международен обмен.

Програмата лансира интегрални перспективи, за да разположи изучаваните процеси в по-широк контекст. Със своя сравнителен и транснационален фокус програмата цели да: изследва в историческа перспектива свързаните с взаимоотношенията между половете различия и сходства в европейските култури и общества; изследва ролята на пола в европейската история, във  формирането на индивидуални и колективни идентичности; постави под въпрос неравенствата, свързани с половите йерархии в различни социални контексти.

Учебният план е изработен в съответствие с принципите на Болонската декларация. Той е съгласуван между университетите партньори, за да осигури оптимални възможности за мобилност на студентите. Всеки от университетите-партньори: Виенски университет (координатор), Австрия, СУ „Св. Климент Охридски“, България, Университет Люмиер, Лион, Франция, Централноевропейски университет Будапеща, Унгария – предлага курсове по основни въпроси на социалните изследвания на пола и историята на жените и половете. Удържайки като водеща историческата перспектива, с подчертан акцент върху социално- и културноисторическата гледна точка, интердисциплинарните учебни курсове привличат материал и методологически иновации и от други дисциплини като философия, социология, антропология, литературна теория.

Организация на учебния процес: Учебният план включва неголямо ядро (общо 20 кредита) от задължителни курсове, предназначени да въведат основни понятия, подходи и методи на историята на жените и половете и богат набор от избираеми курсове (общо 60 кредита), което дава възможност на студентите за индивидуализация на обучението и профилиране в съответствие със собствените интереси. Избираемите курсове създават оптимален баланс между по-широка перспектива, отворена към социалните и исторически изследвания на взаимоотношенията между половете и необходимия минимум от знания в някои основополагащи проблемни области.

Студентите от магистърската програма се обучават поне един семестър в някой от университетите партньори – във Виена, Лион и Будапеща (обмяната се финансира по програмата ЕРАЗЪМ) и участват в международна интензивна програма след втория семестър (финансирана от Европейския съюз), провеждана всяко лято в различна страна. Всички курсове в СУ се предлагат на английски език.

Условия за прием:

  1. Завършено висше образование с образователна степен „бакалавър,“ или магистър след средно образование (в България или в чужбина), удостоверена със съответния документ (диплома) с успех минимум Добър, в полето на хуманитарните и социални дисциплини, като например: журналистика, културология, науки за информацията и комуникацията, философия, социология, европеистика, но също право, икономика, както и други социални и хуманитарни специалности.
  2. Свободно писмено и говоримо владеене на английски език, удостоверено с документ за езикова квалификация.
  3. Мотивационно писмо до две страници (желателно на английски език) и събеседване за мотивацията, очакванията и общата подготовка.

Балообразуване: среден успех от т. 1 и т. 3 от условията за прием.

MA Program: Women’s and Gender History (MATILDA)

Educational objectives:

MATILDA is a European Master Degree in Women’s and Gender History. MATILDA is designed for students wishing to develop expertise in women’s and gender history, as well as in European history, and who are interested in intercultural exchange. 

  1. The programme of study is spread over three semesters, includes 90 ECTS points and links four leading European universities in an exciting, innovative and unique venture. The partner institutions are the University of Lyon-2, France; Vienna University, Austria; CEU-Budapest, Hungary; St. Kliment Ohridski University of Sofia.
  2. In addition to studying in at least two different countries there is a summer Intensive Programme during which all students on the course come together with faculty in order to learn and to strengthen cooperation.

Description

  1. The MATILDA curriculum includes courses in core subjects in Women´s and Gender History (theory, methodology, and practice) and specialist options covering medieval to modern historical epochs.
  2. MATILDA supports integrative perspectives which go beyond local, regional, and national histories in order to situate these histories, as well as European history as a whole, in broader contexts. With its focus on comparative, entangled and transnational history, MATILDA aims to:
  • explore the history of gender differences and similarities in European cultures and societies;
  • investigate the role of gender in shaping European history;
  • challenge gender inequalities.

Professional Qualifications

• Cognition of the historicity of gender norms, roles and relations;

• Capacities for analysing past and ongoing socio-cultural processes in local and supranational contexts;

• The mastering of adequate methodological skills; awareness of the variety of the historic tools, critical approaches towards documents and an awareness how historical interests, categories and problems change over time and in diverse political, social, and geographical contexts;

• Ability to participate in international scientific discussions, in mainstream history, in the fields of women’s and gender history and of equal opportunity policies;

• Awareness for the European dimension of history, awareness for a concept of history beyond the local, regional, and the national dimension;

• Understanding of cultural differences and similarities and their historical and social preconditions and contexts (comparative perspective);

• Practice in comparative production of historical knowledge;

Professional Realization

The joint MA-programme will prepare participants as specialists in women’s and gender history in various fields like schools, adult education, university; PR, policy advice; journalism; museums, memory sites, archives and exhibitions.

Terms of acceptance

The applicants for MATILDA MA programme should have a BA degree.