Донка Петрова

Доцент, доктор по психология

e-mail: d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Доцент доктор Донка Генчева Петрова е родена на 05.11.1979 г в гр. Хасково.

 

През 1998 г. завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „Проф. д-р Асен

Златаров” в гр. Хасково с основен профил английски език и втори профил немски език

и информатика.

В периода 1998-2002 изучава специалност Психология в СУ „Свети Климент Охридски”

и завършва бакалавърската си степен като първенец на своя випуск, след което записва

МП Диагностика на развитието и консултиране в детска и юношеска възраст и се

дипломира през 2004 г. като магистър по детско-юношеска психология с дипломна

работа на тема Реактивна и проактивна агресия сред подрастващите (с дипломен

ръководител проф. Пламен Калчев).

През януари 2010 г. защитава докторска дисертация на тема Ейджизъм и

сътрудничество в общуването между ученици и учители по научна специалност

05.06.05 „Педагогическа и възрастова психология” с научен ръководител проф. Любен

Десев, като за целите на нейната подготовка осъществява мащабно изследване сред

ученици в горна училищна възраст по метода на самооценъчните въпросници, като са

обхванати над 800 респонденти.

През 2014 г. завършва втора магистърска програма – Нордистика към катедра

„Германистика и скандинавистика” на ФКНФ на СУ със защита на магистърска теза на

тема Викингите в Англия: завоевания и културно-историческо влияние.

Експанзията като предпоставка за развитие на държавността и консолидиране

на кралската власт в Англия с дипломен ръководител гл. ас. д-р Надежда

Михайлова.V

 

В периода 2006 – 2013 г. води семинарни и лекционни занятия по Педагогическа
психология като хоноруван асистент към катедра „Социална, трудова и педагогическа
психология” (във Философски факултет и ФНПП, понастоящем ФНОИ).
От юли 2013 г. до момента е преподавател  в катедра „Реторика” на ФФ и
понастоящем води осем академични дисциплини.
Наред с академичните си дейности притежава и богат практически опит като психолог,
изследовател, обучител и координатор на проекти в неправителствената сфера.

Участник в редица международни и национални проекти.  В рамките на тези проекти е участвала в

провеждането на проучвания и изготвянето на аналитични доклади, в планирането и
реализацията на обучения за професионалисти, подготовката на обучителни
материали и наръчници, провеждането на конференции и дейности за обмяна на опит
и добри практики с чуждестранни партньори.

Владее английски, испански и немски езици. 

 

 

 

Избрани публикации 

 

Монография:

Донка ПетроваАудиторията - анализ и реторическо въздействие, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, ISBN: 978-954-07-5278-5. (Рецензенти: проф. д.ф.н. Донка Александрова, доц. д-р Герасим Петрински)

 

Научни статии:

 

Donka Petrova, Human trafficking and the modern slavery framing of the problem: Between rhetorical pathos and conceptual limitations. Cognition, Communication, Discourse, issue 24: 2022, pp. 53-67. ISSN (online): 2218-2926.

Донка Петрова, Трансформационно лидерство и комуникация. Политически хоризонти, брой: 4, 2022, стр.: 128-141, ISSN (online): ISSN: 2534 -966X, Ref.

Донка Петрова, "Стълбата на абстракцията" и баланса между конкретното и абстрактното при презентиране и преподаване. е-списание "Географ", брой: 6, 2022, стр.: 113-117, ISSN (online): 2534- 949X, Ref.

Донка Петрова, Хронемиката – една често пренебрегвана форма на невербална комуникация. Реторика онлайн, брой 4, 2022, ISSN (online): 2738-7860, Ref.

Donka PetrovaFocus group discussions as a means to assess training needs and gather information for audience analysisРеторика онлайн, брой 3, 2021, ISSN (online): 2738-7860, Ref.

Донка Петрова, Лидерство и етос (или силата на убеждаването чрез характер), Политически хоризонти, брой: 3, 2021, стр.: 188-203, ISSN (online): ISSN: 2534 -966X, Ref.

Донка Петрова, Мултикултурната комуникация: кратко въведение за любителите на пътешествия, е-списание "Географ", брой: 5, 2021, стр.: 47-52, ISSN (online): 2534- 949X, Ref.

Донка ПетроваЕфектът на идентифицируемата жертва и реторическият патосОбща и сравнителна реторика, редактор/и: Донка Александрова, Герасим Петрински и Яна Събева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, ISBN: 978- 954-07-5013-2.

Донка Петрова, Стереотипите и влиянието им в общуването между оратор и аудитория, Реторика онлайн, брой: 1, 2020, ISSN (online): ISSN 2738-7860, Ref.

Донка ПетроваТренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалистиМедии и език, брой:7, 2020, ISSN (online):2535-0587, Ref.

Донка ПетроваАудитория, негативни послания и политически цинизъмПреходът и политическите езици, редактор/и:Проф. Максим Мизов , 2019, стр.:175-185, ISBN:978-619-239-222-2.

Донка ПетроваКонспиративни теории, реторика и аргументация Реториката в съвременното общество. Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г., съст./редактор/и: доц. д-р Нели Стефанова, гл.ас. д-р Донка Петрова, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.: 155-167, ISBN: 978-954-07-4591-6, Ref.

Донка ПетроваНевербална комуникация и кризисна интервенция Психологични изследвания , том:22, брой: 1, 2019, стр.:7-15, ISSN (print): 1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref, др. (ERIH PLUS).

Донка ПетроваПрезентационни умения в помощ на учителяe-списание “Географ”, брой: 3, 2018, стр.:43-51, ISSN: 978-954-07-4591-6, Ref.

Донка ПетроваНевербални проявления на власт и доминиранеСборник с доклади от международна научна конференция "Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология", редактор/и:Ирина Зиновиева, Соня Карабельова, Милен Миланов, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4340-0.

Донка ПетроваХаризматично лидерство и ораторско майсторствоСборник с материали от научни конференции по реторика, 2013 г., София; 2014г., Гьолечица. Съст./ред.: Донка Петрова, Елиза Иванова, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.: 140-149, ISBN: 978-954-07-4322-6, Ref.

Донка ПетроваСпецифика на телефонната комуникация с хора в криза и с представители на уязвими групиАктуални проблеми на социалната работа, редактор/и: доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, издателство: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2016, стр.: 78-93,ISBN: 978-954-00-0096-1, Ref.

Донка ПетроваХуморът в публичната реч, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра Реторика проф. Васил Иванов, редактор/и: проф. Величко Руменчев, издателство: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, стр.: 145-153, ISBN: 978-619-201-084-3, Ref.

Донка ПетроваМодерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни, Реторика и комуникации, брой: 20, 2015, ISNN: 1314-4464, Ref.

Донка ПетроваТеорията за редуциране на несигурността и приложението ѝ в комуникацията с хора в състояние на криза, Психологични изследвания, том: 18, брой: 2, 2014, стр.: 284-290, ISSN (print): 1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref.

Yoana Yankulova, Donka PetrovaThe Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational settings, Реторика и комуникации, брой: 7, 2013, ISNN: 1314-4464, Ref.

Donka PetrovaCase Method Teaching of Developmental Theories in Educational Psychology Classes, EuroPlat February Newsletter, 2012, стр.: 7-11.

Yoana Yankulova, Donka PetrovaSpecific manifestations of stereotypes in the process of interpersonal communication, Реторика и комуникации, брой: 4, 2012, ISSN (online): 1314-4464, Ref.

Донка ПетроваОсобености на телефонното консултиране на деца и юноши, преживели насилие в семейството, Сборник по клинична и консултативна психология: Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 29 юни- 1 юли 2012 г. Редактор/и: проф. Ваня Матанова, 2012, стр.: 350-357, ISBN:978-954-449-598-5, Ref.

Донка ПетроваЕйджизмът - същност, обяснителни модели и ефекти, Сборник научни доклади от V-ти национален конгрес по психология, издателство: Софи-Р, 2008, стр.: 391-397.

Проф. Любен Десев, Донка ПетроваЕйджизмът или стереотипизирането на възрастов принцип: същност и оценка за наличието му при български студенти, Педагогика, брой:1, 2007, стр.: 52-65, ISSN (print): 0861-3982, Ref.

Донка ПетроваТипове интеракции в класната стая: изследване на някои аспекти от общуването между ученици и учители, Психологическа мисъл, брой:4, 2007, стр.: 99-123, ISSN (print): 1312-7969, Ref.

 

Студии в поредици

 

Донка ПетроваЕйджизъм, или стереотипизирането по възрастов принцип: същност, ефекти и начини за изследването му, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски", книга Психология, брой: 99, редактор/и:Проф. д.пс.н. Людмил Денев, доц. д-р Иван Димитров, доц. д-р Анелия Петрова, доц. д-р Людмила Андреева, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2010, стр.: 397-414, ISSN (online):0204-9945, Ref.

Донка ПетроваОбщуването между ученици и учители: психологически аспекти, Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет, книга "Психология", брой:100, редактор/и:Проф. д.пс.н. Людмил Денев, доц. д-р Иван Димитров, доц. д-р Анелия Петрова, доц. д-р Людмила Андреева, издателство: УИ "Св.Климент Охридски", 2010, стр.: 121-139, ISSN (online): 0204- 9945, Ref.

 

 

 

Автобиография

Донка Генчева Петрова

 

Дата на раждане: 05.11.1979 г.

Научна степен: доктор

e-mail за контакти: d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Главен асистент в катедра Реторика, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 01.07.2013 г.

Преподавателска дейност в СУ от 2006 като хоноруван асистент  по педагогическа психология към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” – семинарни и лекционни курсове във ФФ и ФНПП. 

Член на Съюза на учените в България.

Образование

Доктор по психология (2010 г.)

Научна специалност "Педагогическа и възрастова психология", код 05.06.05

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет.

Тема на дисертационния труд: „Ейджизъм и сътрудничество в общуването между ученици и учители” с научен ръководител проф. Любен Десев. Защитен на 21.01.2010 г.

Магистър по детско-юношеска психология (2004 г.)

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет. Магистърска програма Диагностика на развитието и психологическо консултиране в детско-юношеска възраст. Дипломна работа на тема „Проактивна и реактивна агресия в детско-юношеска възраст” с дипломен ръководител проф. Пламен Калчев.

Бакалавър по психология (2002 г.)

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет.

 Области на научни интереси: аудитория, и анализ на аудиторията, социалнопсихологически тренинги, бариери в общуването, стереотипи и дискриминация, лидерство, публична реч. 

 

Наред с академичните си дейности Д. Петрова има богат като психолог, обучител/водещ на тренинги, изследовател и координатор в различни проекти, български и международни, в НПО-сектора.

Публикации

 

 

СПИСЪК ПУБЛИКАЦИИ НА ДОЦ. Д-Р ДОНКА ПЕТРОВА

 

 

Монография:

Донка Петрова, Аудиторията - анализ и реторическо въздействие, УИ "Св. Климент Охридски", София, Рецензирано, ISBN: 978-954-07-5278-5. (Рецензенти: проф. д.ф.н. Донка Александрова, доц. д-р Герасим Петрински)

 

Научни статии:

 

Donka Petrova, Human trafficking and the modern slavery framing of the problem: Between rhetorical pathos and conceptual limitations. Cognition, Communication, Discourse, issue 24: 2022, pp. 53-67. ISSN (online): 2218-2926.

 

Донка Петрова, Трансформационно лидерство и комуникация. Политически хоризонти, брой: 4, 2022, стр.: 128-141, ISSN (online): ISSN: 2534 -966X, Ref.

 

Донка Петрова, "Стълбата на абстракцията" и баланса между конкретното и абстрактното при презентиране и преподаване. е-списание "Географ", брой: 6, 2022, стр.: 113-117, ISSN (online): 2534- 949X, Ref.

 

Донка Петрова, Хронемиката – една често пренебрегвана форма на невербална комуникация. Реторика онлайн, брой 4, 2022, ISSN (online): 2738-7860, Ref.

 

Donka Petrova, Focus group discussions as a means to assess training needs and gather information for audience analysis, Реторика онлайн, брой 3, 2021, ISSN (online): 2738-7860, Ref.

 

Донка Петрова, Лидерство и етос (или силата на убеждаването чрез характер), Политически хоризонти, брой: 3, 2021, стр.: 188-203, ISSN (online): ISSN: 2534 -966X, Ref.

 

Донка Петрова, Мултикултурната комуникация: кратко въведение за любителите на пътешествия, е-списание "Географ", брой: 5, 2021, стр.: 47-52, ISSN (online): 2534- 949X, Ref.

Донка Петрова, Ефективната обратна връзка в общуването с юноши, Юношеството като преход между детството и зрелостта – предизвикателства и хуманистични перспективи, редактор/и: Владислав Господинов, издателство: Авангард Прима , 2020, стр.: 268-275, ISBN: 978-619-239-500-1.

Донка Петрова, Ефектът на идентифицируемата жертва и реторическият патос, Обща и сравнителна реторика, редактор/и: Донка Александрова, Герасим Петрински и Яна Събева, издателство:УИ "Св. Климент Охридски", 2020, ISBN: 978- 954-07-5013-2.

Донка Петрова, Стереотипите и влиянието им в общуването между оратор и аудитория, Реторика онлайн, брой: 1, 2020, ISSN (online): ISSN 2738-7860, Ref.

Донка Петрова, Топонимични влияния на викингските завоевания в Англия, е- списание "Географ", брой: 4, 2020, стр.:28-31, Ref.

Донка Петрова, Тренинги за развитие на просоциалната комуникация на професионалисти, Медии и език, брой:7, 2020, ISSN (online):2535-0587, Ref.

Донка Петрова, Аудитория, негативни послания и политически цинизъм, Преходът и политическите езици, редактор/и:Проф. Максим Мизов , 2019, стр.:175-185, ISBN:978-619-239-222-2.

Донка Петрова, Конспиративни теории, реторика и аргументация , Реториката в съвременното общество. Сборник с доклади от конференция по реторика 27–28 септември 2017 г., съст./редактор/и: доц. д-р Нели Стефанова, гл.ас. д-р Донка Петрова, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2019, стр.: 155-167, ISBN: 978-954-07-4591-6, Ref.

Донка Петрова, Невербална комуникация и кризисна интервенция , Психологични изследвания , том:22, брой: 1, 2019, стр.:7-15, ISSN (print): 1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref, др. (ERIH PLUS).

Донка Петрова, Презентационни умения в помощ на учителя, e-списание “Географ”, брой: 3, 2018, стр.:43-51, ISSN: 978-954-07-4591-6, Ref.

Донка Петрова, Невербални проявления на власт и доминиране, Сборник с доклади от международна научна конференция "Предизвикателства и перспективи пред съвременната психология", редактор/и:Ирина Зиновиева, Соня Карабельова, Милен Миланов, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, ISBN: 978-954-07-4340-0.

Донка Петрова, Харизматично лидерство и ораторско майсторство, Сборник с материали от научни конференции по реторика, 2013 г., София; 2014г., Гьолечица. Съст./ред.: Донка Петрова, Елиза Иванова, издателство: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2017, стр.: 140-149, ISBN: 978-954-07-4322-6, Ref.

Донка Петрова, Специфика на телефонната комуникация с хора в криза и с представители на уязвими групи, Актуални проблеми на социалната работа, редактор/и: доц. д-р Васка Станчева-Попкостадинова, издателство: УИ "Неофит Рилски", Благоевград, 2016, стр.: 78-93,ISBN: 978-954-00-0096-1, Ref.

Донка Петрова, Хуморът в публичната реч, Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра Реторика проф. Васил Иванов, редактор/и: проф. Величко Руменчев, издателство: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, стр.: 145-153, ISBN: 978-619-201-084-3, Ref.

Donka Petrova, The Return of Trafficked Persons - the Case of Bulgaria, Human Trafficking in Germany - An Overview from a Practical Standpoint, издателство: German NGO Network against Trafficking in Human Beings - KOK, 2015, стр.: 202-206.

Донка Петрова, Модерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в Скандинавските страни, Реторика и комуникации, брой: 20, 2015, ISNN: 1314-4464, Ref.

Донка Петрова, Теорията за редуциране на несигурността и приложението ѝ в комуникацията с хора в състояние на криза, Психологични изследвания, том: 18, брой: 2, 2014, стр.: 284-290, ISSN (print): 1311-4700, ISSN (online):2367-9174, Ref.

 

Yoana Yankulova, Donka Petrova, The Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational settings, Реторика и комуникации, брой: 7, 2013, ISNN: 1314-4464, Ref.

Donka Petrova, Case Method Teaching of Developmental Theories in Educational Psychology Classes, EuroPlat February Newsletter, 2012, стр.: 7-11.

Yoana Yankulova, Donka Petrova, Specific manifestations of stereotypes in the process of interpersonal communication, Реторика и комуникации, брой: 4, 2012, ISSN (online): 1314-4464, Ref.

Донка Петрова, Особености на телефонното консултиране на деца и юноши, преживели насилие в семейството, Сборник по клинична и консултативна психология: Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология, 29 юни- 1 юли 2012 г. Редактор/и: проф. Ваня Матанова, 2012, стр.: 350-357, ISBN:978-954-449-598-5, Ref.

Donka Petrova, Domestic Violence, La Strada Express, Moldova, брой: 4, 2008, стр.: 34- 38

Nadia Kojuharova, Donka Petrova, Psychological Aspects of Identification of Trafficked Persons, La Strada Express, Moldova, брой: 2, 2008, стр.: 29-34

Донка Петрова, Ейджизмът - същност, обяснителни модели и ефекти, Сборник научни доклади от V-ти национален конгрес по психология, издателство: Софи-Р, 2008, стр.: 391-397.

Надя Кожухарова, Донка Петрова, Жертвите на трафик на хора: възможна ли е идентификацията, Трафикът на хора: Въпроси и отговори, 2007, стр.: 15-21

Проф. Любен Десев, Донка Петрова, Ейджизмът или стереотипизирането на възрастов принцип: същност и оценка за наличието му при български студенти, Педагогика, брой:1, 2007, стр.: 52-65, ISSN (print): 0861-3982, Ref.

Донка Петрова, Типове интеракции в класната стая: изследване на някои аспекти от общуването между ученици и учители, Психологическа мисъл, брой:4, 2007, стр.: 99-123, ISSN (print): 1312-7969, Ref.

 

Студии в поредици

 

Донка Петрова, Ейджизъм, или стереотипизирането по възрастов принцип: същност, ефекти и начини за изследването му, Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски", книга Психология, брой: 99, редактор/и:Проф. д.пс.н. Людмил Денев, доц. д-р Иван Димитров, доц. д-р Анелия Петрова, доц. д-р Людмила Андреева, издателство:УИ "Св.Климент Охридски", 2010, стр.: 397-414, ISSN (online):0204-9945, Ref.

 

Донка Петрова, Общуването между ученици и учители: психологически аспекти, Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет, книга "Психология", брой:100, редактор/и:Проф. д.пс.н. Людмил Денев, доц. д-р Иван Димитров, доц. д-р Анелия Петрова, доц. д-р Людмила Андреева, издателство: УИ "Св.Климент Охридски", 2010, стр.: 121-139, ISSN (online): 0204- 9945, Ref.

 

Други публикации:

 

Malte Täubrich, Malte Jansen, Donka Petrova, Marina Angelova, Creating a Culture of Care against Sexualized Violence, 2018, manual, ISBN: 978-3-941338-11-1.