Донка Петрова

Главен асистент, доктор по психология 


e-mail: d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Автобиография

Донка Генчева Петрова

 

Дата на раждане: 05.11.1979 г.

Научна степен: доктор

e-mail за контакти: d.petrova@phls.uni-sofia.bg

Главен асистент в катедра Реторика, Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски” от 01.07.2013 г.

Преподавателска дейност в СУ от 2006 като хоноруван асистент  по педагогическа психология към катедра „Социална, трудова и педагогическа психология” – семинарни и лекционни курсове във ФФ и ФНПП. 

Член на Съюза на учените в България.

Образование

Доктор по психология (2010 г.)

Научна специалност "Педагогическа и възрастова психология", код 05.06.05

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет.

Тема на дисертационния труд: „Ейджизъм и сътрудничество в общуването между ученици и учители” с научен ръководител проф. Любен Десев. Защитен на 21.01.2010 г.

Магистър по детско-юношеска психология (2004 г.)

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет. Магистърска програма Диагностика на развитието и психологическо консултиране в детско-юношеска възраст. Дипломна работа на тема „Проактивна и реактивна агресия в детско-юношеска възраст” с дипломен ръководител проф. Пламен Калчев.

Бакалавър по психология (2002 г.)

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет.

 Области на научни интереси: аудитория, и анализ на аудиторията, социалнопсихологически тренинги, бариери в общуването, стереотипи и дискриминация, лидерство, публична реч. 

 

Наред с академичните си дейности Д. Петрова има богат като психолог, обучител/водещ на тренинги, изследовател и координатор в различни проекти, български и международни, в НПО-сектора.

Публикации

 1. Хуморът в публичната реч. Теоретичен сборник в чест на създателя на катедра "Реторика" професор Васил Иванов. Шумен: Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", 2016, 145-153.
 2. Модерната скандинавска реторика: развитие на реториката като академична дисциплина и на реторическите изследвания в скандинавските страни. Реторика и комуникации, 20, 2015.
 3. The Return of Trafficked Persons - The Case of Bulgaria. Human Trafficking in Germany - An Overview from a Practical Standpoint. Berlin: KoK, 2015, 202-206.
 4. Теорията за редуциране на несигурността и приложението й в комуникацията с хора в състояние на криза. Психологични изследвания.  София: БАН, 2014, 284-290.
 5. Kootstra, T, Petrova, D. Safe Return and Reintegration of Victims of Trafficking and Victims of Domestic Violence Facing Residency Problems. 2014. Amsterdam: Federatie Opvang.
 6. Особености на телефонното консултиране на деца и юноши, преживели насилие в семейството. Сборник по клинична и консултативна психология от Първи национален конгрес по клинична и консултативна психология. София: Стено, 2012, 350-357.
 7.  Общуването между ученици и учители: психологически аспекти. Годишник на Софийски университет "Свети Климент Охридски". Философски факултет, книга "Психология", том 100, 2009, 121-139. - https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/418/1/Psych1005_Petrova.pdf
 8. Ейджизмът - същност, обяснителни модели и ефекти. В: Сборник научни доклади от V-ти национален конкурс по психология. София: Софи-Р, 2008, 391-397.
 9. Типове интеракции в класната стая: изследване на някои аспекти от общуването между ученици и учители. Психологическа мисъл, 4, 2007, 99-123
 10. Десев, Л., Петрова, Д. Ейджизмът или стереотипизирането на възрастов принцип: същност и оценка за наличието му при български студенти. Педагогика, 1, 2007, 52-65.
 11. Петрова, Д., Кожухарова, Н. Жертвите на трафик на хора: възможна ли е идентификацията. Трафикът на хора: Въпроси и отговори. София: Асоциация Анимус, 2007, 15-21.
 12. Yankulova, Y., Petrova, D. The Transition from Quantitative to Qualitative Research of Learning in the Educational settings. Rhetoric and Communication, Vol. 8, 2013 - http://rhetoric.bg/the-transition-from-quantitative-to-qualitative-research-of-learning-in-the-educational-settings
 13. Petrova, D. Case Method Teaching of Developmental Theories in Educational Psychology Classes. EuroPlat February Newsletter, 2012, 7-11.
 14. Yankulova, Y., Petrova, D.  Specific manifestations of stereotypes in the process of interpersonal communication. - Rhetoric and Communication, Vol. 4, 2012  -http://rhetoric.bg/specific-manifestations-of-stereotypes-in-the-process-of-interpersonal-communication
 15. Petrova, D.  Domestic Violence. La Strada Express, Moldova, 2008, Issue 4, 34-39.
 16. Petrova, D., Kojuharova, N. Psychological Aspects of Identification of Trafficked Persons. La Strada Express, Moldova, Issue 2, 29-34.