Политология

Обща информация


Специалност "Политология" към Философски факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" е открита през 1986 г. и от създаването си досега предоставя на своите студенти системни познания както за вътрешно-политическите, така и за международните политически явления и процеси, и възможност за придобиване на умения за анализиране, оценяване и управление на политическите събития и реалности.

Основната цел е да се подготвят висококвалифицирани кадри, които да могат да се реализират както в публичния, така и в частния сектор. Завършилите и трите степени на специалността могат да практикуват разнообразен кръг от професии, включващи служители в рамките на държавната администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт, политически консултанти към различни държавни институции, служители в бюджетни организации за публични услуги, политически ализатори в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. "неправителствени организации", консултанти към политически партии или в рамките на частния сектор.

В процеса на обучение както в бакалавърска, така и на магистърска и докторска степен, е застъпен интердисциплинарният подход и са включени курсове от различни научни области. Обучението по специалността се провежда от катедра "Политология".

27 май 2017 г. | София, Aula Magna, Ректорат на СУ
Научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа
По случай 30-т години катедра "Политология" на СУ "Св.Кл.Охридски"
Заявка за участие: до 28 април 2017 г.

Катедра


доц. д-р Светослав Христов Малинов
ръководител катедра

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125,
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 311; тел.: (+359 2) 870 11 93
smalinov@phls.uni-sofia.bg


д-р Ружа Василева Смилова
научен секретар

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 329; тел. (+359 2) ...
mljubenov@phls.uni-sofia.bg


гл.ас. д-р Борис Костов Костов
отговорник по трансфер на кредити и признаване на оценки

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. ...; тел. (+359 2) ...
bkkostov@phls.uni-sofia.bg


доц. Татяна Иванова Буруджиева
ръководител МП Политически мениджмънт

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 327; тел. (+359 2) ...
burudzhiev@phls.uni-sofia.bg


доц. Стойчо Петров Стойчев
ръководител на МП Международни отношения и проблеми на сигурността

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 5, к. 509; тел. (+359 2) ....
spstoychev@phls.uni-sofia.bg


доц. д-р Борис Петров Попиванов
ръководител на МП Политическо консутиране

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет. 3, к.301; тел. (+359 2) 800 51 11
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg
boris.popivanov@gmail.com


Бека Аврам Натан
инспектор учебна дейност за ОКС Бакалавър и ОКС Доктор; администратор на МП Международни отношения и проблеми на сигурността

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 3, к. 302; тел.: (+359 2) 8701193, 800 51 11, в. 276
natan@phls.uni-sofia.bg


Антоанета Димитрова Димитрова
администратор на МП Политически мениджмънт и МП Политическо консултиране; администратор на сайта на катедрата

България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125​
Кампус "Изток", бл. 4, ет. 4, к. 402; тел.: (+359 2) 800 52 56
dimitrovab@phls.uni-sofia.bg


 

Бакалаври

 • Текущи програми и изпити
 • Учебен план
 • Дипломиране: процедури и срокове
 •   ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
   

  Бакалавър по политология

    ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
    Редовна
    СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
    4 години (8 семестъра)

  Обучението в бакалавърска степен на специалност "Политология" цели да формира способност за свободно и съзнателно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко, интердисциплинарно знание за обществото, отворено към нови идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука.

  Специалността подготвя широкопрофилни кадри, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот, в това число политически анализатори, медийни коментатори, политически журналисти и преподватели по обществени науки в училищата. Възпитаниците на специалността са особено подходящи както за постове, изискващи познания за управление на публичния сектор, така и за постове в международни публични организации и дипломатически мисии, които изискват комбинация от владеене на чужди езици и познания за обществените процеси в други страни. Могат успешно да практикуват различни видове консултантски дейности, като заемат експертни позиции както в различни политически организации и обществени институции, така и в частния сектор. Разполагат с професионална компетентност за работа и в неправителствения сектор. Могат да участват в управлението на специфични програми и проекти с обществена полза.

  Курсът на обучение завършва с писмен и устен държавен изпит, който се провежда от назначена със заповед на Ректора на СУ "Св.Кл.Охридски" изпитна комисия, в чийто състав по предложение на катедрата се включват хабилитирани преподаватели, работещи в различни области на политологията.

  Магистри

 • Международни отношения и проблеми на сигурността
 • Политически патологии на глобалния свят (на английски език)
 • Политически мениджмънт и консултиране
 • В магистърските програми на специалност "Политология" се обучават студенти, придобили бакалавърска или магистърска степен по различни програми от български и чуждестранни университети и висши училища. Разработването им се базира на такива характеристики на образователния процес като интерактивност, гъвкавост, прагматизъм и приложение на новите информационни и комуникационни технологии и изразява стремежа на специалността да отговори по най-пълен начин на изискванията на Болонския процес. Тяхната философия се крепи на няколко основни принципа:

  • максимална изборност на дисциплини, в резултат на което студентите могат да изградят собствения си магистърски профил;
  • специализация в дадена област, в резултат на което студентите могат да надградят знанията си придобити в рамките на предходното си образование;
  • достатъчно широка подготовка, която да гарантира на завършилите висока адаптивност към динамичните изисквания на пазара на труда и успешен трансфер от един негов сектор към друг.​

  Курсът на обучение завършва с разработване и публична защита на магистърска теза по тема предварително одобрена на заседание на Съвета на катедра "Политология".

  Преподаватели

  Докторанти

  Информацията ще бъде публикувана скоро

  Продължаващо обучение

  Информацията ще бъде публикувана скоро

  Форуми и събития

 • Научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа
 • International Conference: The Future of EU and Eastern Europe
 • ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, устойчивост и растеж
 •  

  18.01.2022 г. | от 18:30 ч.
  в ел.платформа zoom: https://us02web.zoom.us/j/86931809630

  Какво всъщност се случва в Казахстан?

  Онлайн публична лекция на проф. дпн Татяна Дронзина: за контакт: i_ivanov@phls.uni-sofia.bg | покана

   

  26.10.2017 г. | София, Дом на Европа, ул. „Г.С.Раковски“ №124

  Научна конференция: ЕС след 2020 г. - в търсене на идентичност, устойчивост и растеж
  По случай годишнината на Българската асоциация за европейски изследванияЗаявка за участие с доклад - краен срок: 10.07.2017 г., за контакт: d.hadjinikolov@unwe.bg | »Условия за участие с доклад, такси и изисквания | »Предварителна програма

   

  27.05.2017 г. | София, СУ "Св. Кл.Охридски", Ректорат, Aula Magna
  Международна научна конференция: Бъдещето на ЕС и Източна Европа
  По случай 30-т години катедра "Политология" на Софийски университет "Св. Климент Охридски".
  Важни дати: до 28 април 2017 г. изпращане на заявка за участиедо 19 май 2017 г. изпращане на докладите или на подробни резюмета (изисквания) | Работни езици: български и английски | Финансови въпроси: не се изисква такса за участие | » Програма на конференцията


  27.05.2017 | Sofia, Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Aula Magna
  International Conference: The Future of EU and Eastern Europe
  Celebrating the 30th Anniversary of the Political Science Department of University of Sofia “St. Kliment Ohridsky”.
  Deadline for sending an application form28 April 2017 | Deadline for submission of the paper (paper requirements)19 May 2017 | Working languages: English and Bulgarian | There is no participation fee for the conference. | » Conference programme

  Студентски клуб на политолога

  Управителен съвет:

  • Ивайло Илиев (председател)    
  • Катерина Василева (PR и Връзки с обществеността)
  • Вангелия Чорбаджийска (главен секретар)
  • Дария-Лора Дачева (зам.председател на IV курс)
  • Гергана Йорданова (зам.председател на III курс)
  • Симона Николова (зам.председател на II курс)
  • Цветан Герасимов (зам.председател на I курс)

  Контакти:

  гр. София, 1113
  бул. „Цариградско шосе” 125, бл.4, ет.3, к.312
  тел. (+359) 882 70 64 14
  e-mail: studentsclubofpoliticalscience@gmail.com


  Последна редакция: 27.04.2022 | А.Димитрова