Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - март, 2022г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

 

 

Д0ПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

Допълнителни стипендии за редовните докторанти за 2021/2022 г.

 

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2021г.-2022 г.,

отпуснати в изпълнение на ПМС №212 от 01.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2021 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за четвърта поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 394 536,42 лв. Средствата, отпуснати за Факултета, са изчислени съгласно Методиката по чл. 2, ал. 6, 7, 8 и 9 от ПМС №90/2000 г. и допълнителни критерии, отразяващи конкретната специфика на звената и обучението на докторантите.

Комисия, в която участват представители от всички специалности на Философски факултет и двама представители на докторантите, утвърдена от Факултетния съвет, Протоколи № 4/09.11.2021 г. и  №6/07.12.2021 г., обсъди и изработи механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии във Философски факултет, който има за цел насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите.

            Комисията взе решение допълнителните средства за стипендии за периода 2021-2022 г. да се разпределят на всички редовни докторанти, обучение по държавна субсидия по равно, като:

  1. Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:
  • Докторанти в редовна форма на обучение, субсидирано от държавата (български граждани и граждани на държави-членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.), зимен и летен прием на 2019/2020 г. (февруари или юли 2020 г.), зимен и летен прием на 2020/2021 г. (февруари или юли 2021 г.)
  • Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранени или прекъснали. Докторанти в период на удължаване не получават стипендия).

 

  2. Право да получат допълнителни средства имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1, които са:

  • Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2022 г.;
  • Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;
  • Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и от Факултетния съвет на Философски факултет.
  • Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти, но след предаване и утвърждаване на отчет и положителна атестация;

 

3. Заедно с подаването на отчетите докторантите да попълнят заявление в електронна форма, достъпно на следния адрес: 

https://docs.google.com/forms/d/1GRWTXN_Ns4SyScjNYpQQfWe7pviiwSbvqDuNFaCrDuU/edit

      /За да попълните електронното заявление, моля копирайте посоченият тук адрес и го попълнете в браузъра, който ползвате./

     Попълването на формата ще послужи на Комисията за анализ на докторантската активност и определяне на правилата за разпределяне на докторантските стипендии за следващата година. Подаването на заявления е препоръчително, но е от изключително значение с оглед на вземане на подходящи и справедливи решения за начина на последващо разпределяне на стипендиите като инструмент за стимулиране на научно-изследователската активност на докторантите.

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

 

1. The Laura Bassi Scholarship, which awards a total of $8,000 thrice per annum, was established by Editing Press in 2018 with the aim of providing editorial assistance to postgraduates and junior academics whose research focuses on neglected topics of study, broadly construed. The scholarships are open to every discipline and the next round of funding will be awarded in Spring 2022:

Spring 2022
Application deadline: 27 March 2022
Results: 20 April 2022

All currently enrolled master’s and doctoral candidates are eligible to apply, as are academics in the first five years of full-time employment. Applicants are required to submit a completed application form along with their CV through the application portal by the relevant deadline. Further details, previous winners, and the application portal can be found at: https://editing.press/bassi

2. Покана за кандидатстване за постдокторантура в Университета в гр. Хаен (Испания) "Мария Склодовска - Кюри." - от 14.03.2022 г. до 18.06.2022г.

За повече информация - прочетете тук...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

     ♦  4-то издание на международния конкурс за докторанти "Моята теза в 180 секунди". Конкурсът е отворен за участие на докторанти от всички български висши учебни заведения и научни институти. Кандидатите трябва да са редовно зачислени за настоящата академична година или да са защитили своята тези през изминалата.

 
Целта на конкурса е докторантът да успее в рамките на три минути да представи на френски език, по атрактивен и разбираем начин, предмета на изследването си пред публика от неспециалисти. Не е необходимо самата тезата да бъде на френски език. Това е уникална  възможност за участниците да усъвършенстват комуникационните си способности, като същевременно запознаят по-широка публика с изследванията си. Конкурсът  е и средство за представяне, и популяризиране на докторантската форма на обучение, за запознаване с българска научна продукция, и за засилване на контактите между научните среди и обществото.
 
Кандидатстването става с изпращане на заявка за участие на ел. адрес : mt180-bulgarie@auf.org и предоставяне на информация за тезата. Финалът ще се проведе на 8-ми юни във Френския институт, като кандидатите ще се представят пред публика и жури. Победителят от националния финал ще има шанс да представя България на международния финал на конкурса през м. октомври в Монреал. За сички участници е предвидено и ателие за подготовка по комуникация в науката.
 
 
 
Публикация в сайта на ФИБ : https://institutfrancais.bg/konkurs-moyata-teza-v-180-sekundi
 
 
 
 
    ♦