Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - октомври, 2021  г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

 

 

Д0ПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

Допълнителни стипендии за редовните докторанти за 2020/2021 г.

 

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Средствата, отпуснати на Факултета, са съгласно Методиката по чл. 2, ал. 6 от ПМС №90/2000 г. и допълнителни критерии, отразяващи конкретната специфика на звената и обучението на докторантите. Те са:

 • според относителни дял на обучаваните докторанти в редовна форма на обучение към 30.07.2020 г. с  коефициент 40%
 • относителния дял на докторантите в редовна форма на обучение, защитили през периода 2017-2019 г. с коефициент 60%

Фактът, че Философски факултет е най-големият бенефициент по този трансфер  показва за пореден път качеството на докторантското му обучение, но и поставя изискване пред настоящите докторанти да допринесат за научното развитие и публична значимост на Факултета.

Комисия, съставена с представители, предложени от всички специалности на Философски факултет, с включени двама представители на докторантите и гласувана на Факултетен съвет № 6/01.12.2020 г., обсъди и изработи механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии във Философски факултет, който има за цел насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите.

Допълнителни стипендии се предоставят на докторантите по следните критерии:

 1. Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:
 • Докторанти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка (български граждани и граждани на държави, членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2017/2018 г. (февруари или юли 2018 г.), зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.), зимен и летен прием на 2019/2020 г. (февруари или юли 2020 г.)
 • Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранени или прекъснали. Докторанти в период на удължение имат право на средства само за редовния срок на своето обучение).

 

2. Право да получат допълнителни средства с редукция от 80% от общата сума  /309935,74 лв./ имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1, които отговарят и на следните условия:

 • Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2021;
 • Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;
 • Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и Факултетния съвет на Философски факултет. Срокът за предаване на отчет е до 1 месец след изтичане на докторантската година. Докторантите от летния прием трябва да подадат отчетите си в катедра през м. юни, за да бъдат приети на заседание на Факултетния съвет през м. юли. Подалите отчети докторанти след тези срокове губят правото си да получат тези допълнителни средства.
 • Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти, но след предаване и утвърждаване на отчет и положителна атестация;

 

3. Останалите 20% от общата сума /77483.93 лв./, полагаща се на Философски факултет се разпределя диференцирано съгласно определените от комисията критерии, описани в приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ, както следва:

 • за реализирани публикации, доказани с библиографско описание и приложено копие от заглавната страница на публикацията и копие на страницата със съдържанието. Публикациите са в три категории, описани в заявлението, като максималната сума за всяка категория е респективно 150:300:450 лв.;
 • за участие в научни конференции с доклад, доказани с приложена програма за конференцията и писмо от организаторите на конференцията, потвърждаващи участието на докторанта. Участията с доклад в конференции също са описани в заявлението в три категории, чиито максимални суми са респективно 50:100:150 лв.;

Не се допуска двойно финансиране за един и същи труд, когато той е представен като доклад на конференция и след това публикуван като статия. Докторантът следва да избере дали да го отчете като публикация (с по-голяма тежест) или като доклад от конференция (с по-малка тежест)

Забележка: Тъй като докторантите от зимен прием подават заявления сега, а тези от летен прием – не по-рано от м. юни, калкулирането и разпределянето на тези 20% ще се извърши за всички през  м. юли. Ако от тази сума от 20% и от сумата от 80% има остатък, то той ще се разпредели по равно на всички докторанти.

4. Разпределянето на допълнителните средства за научни постижения на докторантите (20%) става само след подадено в определения срок ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Заявлението трябва да е придружено от документи, доказващи публикациите и участията в конференции /в електронен формат/ и да бъде подписано от докторанта и научния му ръководител. Заявлението се подава в електронен вариант на имейла на г-жа Ирена Черешарова – cheresharova@phls.uni-sofia.bg, с копие до научен ръководител и ръководител катедра.  

5. Подаването на заявление се осъществява на два различни етапа за докторантите от зимен и летен прием:

 • В периода 10 февруари 2021 до 17 ч. на 25 февруари 2021 г. – за докторанти от зимен прием;
 • В периода 15 юни 2021 г. до 17. ч. на  30 юни 2021г. – за докторанти от летен прием.

Целта на тези два етапа е двата докторантски приема (зимен и летен) да са равнопоставени и да имат една завършена докторантска година с дейности за отчитане, както приет отчет и атестация, с което изпълняваме условието на ПМС 90/ 2000 г. за раздаване на средствата, които „се предоставят на положително атестираните докторанти“.

 

Изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ за допълнителни средства за научни постижения на докторантите

 

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

ВНИМАНИЕ!

Актуални предложения за стипендиантски програми за докторанти и постдокторанти можете да намерите в месечните бюлетини на НИС, публикувани на страницата с Обща информация.

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИИТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

1.Покана за кандидатстване за стипендии PASIFIC от Полската академия на науките, финансирана по схемата на MSCA COFUND. Програмата предлага 2-годишни докторантски и постдокторантски стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. Повече информация може да бъде намерена в посочените линкове на писмото.

 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/01/PASIFIC-leaflet.pdf

http://www.mon.bg

Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро и, ако е приложимо, допълнителна семейна помощ.Освен това, на стипендиантите на PASIFIC ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект.

Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират и да се свържат с подходящ институт - домакин и академичен ментор, който ще се ангажира да подкрепи техните изследвания.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2).

Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 стипендианти,  Call2 – 15 стипендианти.

Лице за контакти в МОН за програмата е г-н Калин Мутавчиев, гл. експерт в Дирекция "Наука", тел.:

02/ 921 7 691, 0878 46 16 53, e-mail: k.mutavchiev@mon.bg

 

2. Стипендии за постдокторантска специализация в Япония.

 

Всяка година, в изпълнение на Споразумението за сътрудничество в областта на науката между Министерството на образованието и науката на Република България и Японското общество за подпомагане на науката (JSPS), японската страна, предоставя стипендии на българските кандидати за специализация по постдокторската програмата.

Японското общество за подпомагане на науката (JSPS) - „JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers – FY 2021“ предоставя два броя стипендии за постдокторска специализация в Япония, с продължителност 12/24 месеца, започваща в периода 1 април - 30 ноември 2021 г. Това е възможност за изследователи от България във всички области на хуманитарните, социалните и природните науки да провеждат под ръководството на своите домакини съвместни изследвания с водещи изследователски групи в университети и японски научни организации. Програмата позволява на стипендиантите да развиват собствените си изследвания, като същевременно допринасят за напредъка на научните изследвания в Япония и в своята страна.

Лице за контакт в МОН по Програмата е: г-н Ангел Апостолов, тел.: (02) 424 11 25, e-mail: a.apostolov@mon.bg

Подробна информация за постдокторската програма JSPS - FY 2021 може да бъде намерена на интернет адрес:

https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/data/guideline_2021/2021_applicationguideline_e.pdf

Формулярите и насоките към кандидатите и номиниращите организации могат да бъдат изтеглени оттук: FY2021 Application Documents (Standard)

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване, определен от JSPS, е 30 юли 2021 г.

3. Конкурс за едногодишна докторантска стипендия на фордация "Сасакава" - прочети още на https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/konkursi/konkursi_za_doktoranti/programa_sasakava_k_m_su_sv_kliment_ohridski_obyavyava_konkurs_za_ednokratna_ednogodishna_doktorantska_stipendiya_v_razmer_na_4000_schatski_dolara

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

 

     ♦Докторантска школа в Берлин, Германия на тема "Социална травма" в периода 30 октомври - 19 ноември 2021г. със стипендия, покриваща дву - или триседмичен престой. За повече информация - прочетете тук...
За контакти - доц. д-р Камелия Ханчева, катедра Обща, експериментална, развитийна и здравна психология
Адрес за подаване на документи: hancheva@phls.uni-sofia.bg