Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода февруари 2022 г. - февруари 2023 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита ( за 30 лекционни часа, курсовете от 60 лекционни часа носят по 10 кредита) след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. За да може да се организират групи и курсовете да стартират успешно, записването за зимен семестър ще продължи до 31.03.2022г. Записването за курсове за летен семестър ще продължи до 01.10.2022г. без прекъсване. Курсовете ще стартират при минимум трима докторанти, записани в тях.

Курсовете, които ще се провеждат в периода февруари 2022 - февруари 2023 г. са следните:

  

Наименование

Преподавател

хорариум

кредити

Начин на провеждане

1

Академично писане за докторанти, 1 част

Академично писане за докторанти, 2 част

 

Проф. дфн Иванка Мавродиева

1 част – 30 ч.л. – 5 кр.

 

2 част – 30 ч. л. – 5 кр.

.

Дати на провеждане:

Част 1: 20,21,23,24 юни 2022г. - 18-21 часа

25.06.2022г . -10-18 часа

Част 2: 26.06.2022г. - 10-18 часа

27 и 28 юни 2022г. - 18-21-часа

03.07.2022г.- 10-18- часа

Курсът ще се проведе онлайн в Мудъл

2

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии

Проф. дсн Ивайло  Дичев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

3

Данте и началата на европейската култура

Проф. дфн Владимир Градев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Курсът ще стартира на 29 април 2022г. и ще се провежда присъствено в зала 505, блок 1, кампус "ИЗток" от 16,00 часа.

4

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

Проф. д-р Иван Камбуров

 

30 ч.л. – 5 кр.

Първа група - 13,14 и 15 април 2022г. от 10  до 18 ч.

Курсът ще се проведе онлайн в ситемата "Мудъл".

Ще бъдат сформирани допълнителни групи. Максимален брой докторанти за група - 10 човека.

5

Европейска философия и християнско богословие  

Проф. д.ф.н. Георги Каприев

 

30 ч.л. – 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023г.

6

Език и свят. Езикова и културна относителност

Проф. д-р Сергей Герджиков

 

30 ч.л. – 5 кр

Летен семестър 2021/2022г.

7

Емоции и саморегулация на ученето

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

 

30 ч.л. – 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

8

Здравословният начин на живот – новата религия

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

1 част – 30 ч.л. –5 кр.

2 част –30 ч. л. –5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

9

Икономика на ромитe

доц. д-р Красен Станчев

 

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г., м.юни

10

Интердисциплинарни и сравнителни методи в социалните и хуманитарните науки

Проф. д-р Румяна Коларова

 

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

11

Информационно търсене и обработка на информацията

доц. д-р Елица Лозанова/ доц. д-р Милена Миланова

 

30 ч.л. - 5 кр.

 

 

3, 4, 5 юни 2022 от 10 до 15 часа 

10, 11, 12 юни 2022 от 10 до 15 часа

12

Истина и значение

Доц. д-р Анна Бешкова

30 ч.л. - 5 кр.

 

13

История на реториката

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

14

Комуникативна култура

Проф. дпсн Теодора Стоева

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023, м. декември

15

Приложение на количествени методи в социалните науки

Доц. д-р Калоян Харалампиев

30 ч.л. - 5 кр.

Курсът ще се проведе на следните дати:

28 и 29 май 2022г., 4, 5  и 6 юни 2022г. от 10  до 16 часа

Присъствено в блок 4, кампус "Изток".  - компютърна зала 528

16

Пол, джендър, сексуалност – теоретични и изследователски въпроси

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

17

Политическа антропология

Проф. дсн Ивайло Дичев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

18

Посткапитализъм и постмарксизъм

Доц. д-р Хараламби Паницидис

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

19

Психоаналитична психотерапия

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

14, 15 и 16  октомври 2022г., онланй в MSTeams

20

Психологията в образованието

Проф. дпсн Йоана Янкулова

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

21

Реторическа аргументация

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Дати на провеждане: 15, 22 октомври и 5 ноември 2022 г. от 10 до 18 ч., аудиторията ще бъде уточнена допълнително

22

Социалнопсихологически аспекти на трудовото поведение

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

23

Старогръцки език

Доц. д-р Герасим Петрински

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

24

Стратегическо мислене

Проф. дпн Тодор Танев

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г., м. януари

25

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен опит (тренинги)

Проф. дпн Стойко Иванов

30 ч.л. - 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

26

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти

Проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

30 ч.л. - 5 кр.

10, 11 и 12 юни 2022г., онлайн в MSTeams

27

Феноменология и методология на лидерството

Доц. д-р Албена Танева

30 ч.л. -5 кр.

Зимен семестър 2022/2023 г.

28

Философски  и литературни параметри на икономическите теории

доц. д-р Красен Станчев

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г., м.април - май

29

Social Psychology Basics / Основи на социалната психология – на англ.език

Доц. д-р Николай Димитров

30 ч.л. - 5 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

Курсове от докторски програми по Психология

30

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

60 ч.л. и 60 ч.упр. – 10 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

31

Консултативна психология

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

Дати на провеждане - 19, 20 и 21 юни 2022г. от 9 до 17 ч., онлайн в Мудъл.

32

Консултативни умения

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

60 ч.л. – 10 кр.

Дати на провеждане - 28, 29 и 30 май 2022г. от 9 до 17 ч.

33

Психологическа помощ за деца и юноши

Проф. д.пс.н. Теодора Стоева

30 ч.л. – 5 кр.

Зимен семестър 2022/2023г., м. януари

34

Стрес, болест и социална подкрепа

Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

30 ч.л. и 15 ч. упр. – 7 кр.

Летен семестър 2021/2022г.

35

Organization of Ph.D. Studies and Scientific Writing in Psychology Journals

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

Курсът ще се състои от 10 до 17.30 ч на  11, 12,13 март 2022 г. (петък , събота и неделя), 18, 19 и 20 март 2022 г. (петък , събота и неделя) и 26 и 27 март 2022г. (събота и неделя) - онлайн, платформа Мудъл.

36

Virtual World and Social Networks Psychology

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр.

Курсът ще се състои от 10 до 17.30 ч. на 13, 14,15 май 2022 г.(петък , събота и неделя), 27, 28, 29 май 2022г. (петък , събота и неделя) и 11 и 12 юни 2022г. (събота и неделя) - присъствено, залата ще бъде уточнена допълнително

37

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

60 ч.л. – 10 кр. Зимен семестър 2022/2023г.

 

Информация за начина на провеждане ще бъде попълвана тук своевременно, след като стане ясно дали даден курс ще се състои, т.е. има сформирана група от минимум 3 докторанти. Курсовете от летен семестър 2021/2022г. ще стартират след 01.04.2022г., с изключение на курс № 35, чиито дати са посочени.
 

 

Cultural Psychology and Intercultural Mediation

Проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология", в сила за випуските до 2020/2021 г. включително 

Учебни планове на специалност "Психология", които влизат в сила за випуските, зачислени от 2021/2022г. и всички следващи

 

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет