Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи

Дати държавни изпити и защити - ОКС "Бакалавър"

Специалност "Библиотечно-информационни науки"

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.01.2024 г.(понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 47 ауд. 420.
Устният държавен изпит ще се проведе на 5.02.2024 г.(понеделник) – 9,00 часа присъствено, Блок 1, ауд 53

Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05.02.2024 г. от 9,00 часа онлайн, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Специалност "Европеистика"

Писмен държавен изпит на 29 януари (понеделник) 2024 г. от 9.00 ч., Изпитът щe се провежда присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, ет.1, зала «Яйцето».

Устен държавен изпит на 5 февруари (понеделник) 2024 г. от 10.00 ч.,
Изпитът ще се провежда присъствено на бул. “Цариградско шосе“ №125, кампус Изток, бл.4, ет.1, зала «Яйцето» по предварително съобщен ред.

Специалност "Културология"

Писменият държавен изпит ще се проведе…………………….

Защитата на дипломни работи ще се проведе ……………….

Специалност "Политология"

Писменият държавен изпит ще се проведе на 30.01.2024 г. от 10,00 часа в зала 307, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Устният държавен изпит ще се проведе на 06.02.2024 г. от 10,00 часа в зала 308, а защитите на дипломни работи – на 06.02.2024 г. от 13,00 часа в зала 308, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Специалност "Психология"

Държавният изпит ще се проведе на 29.01.2024г. от 9,00 ч. до 13,00 ч. онлайн, в платформа Мудъл.

Специалност "Публична администрация"

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.01.2024 г. от 10 часа в зала 500, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.
Устният държавен изпит ще се проведе на 05.02.2024 г. от 10,00 часа в зала 512, блок 4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

*Успешно положеният писмен изпит, е условие за допускане до устен.

Специалност "Публични информационни системи"

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.01.2024 г. (понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 47 ауд. 420.

Устният държавен изпит ще се проведе на 5.02.2024 г. (понеделник) – 9,00 часа присъствено, Блок 1, ауд 53
Защитите на дипломни работи ще се проведат на 05.02.2024 г. от 9,00 часа онлайн, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Специалност "Социология"

Писменият държавен изпит ще се проведе на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:00 ч. в з.400, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Защитата на дипломни работи ще се проведе на 08.07.2024 г. (понеделник) от 09:30 ч. в з.404, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ № 125.

Специалност "Философия"

Катедра Философия

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.01.2024 г. от 9.00 часа в зала 63, Ректорат.
Устният държавен изпит и защитите на дипломни работи ще се проведат на 06.02.2024 г. (вторник) от 9,00 часа, в зала 63, Ректорат.

Конспект за държавен изпит – катедра Философия

Катедра История на философията

Писменият държавен изпит ще се проведе на 29.01.2024 г. от 9.00 ч. в зала 63, Ректорат.
Устният държавен изпит ще се проведе на 05.02.2024 г. от 10.00 ч.,. в зала 63, Ректорат.

Конспект за държавен изпит – катедра История на философията

Катедра Логика, етика, естетика

Защити на дипломни работи: ………………………..

Специалност "Философия на английски език"

Защитите на дипломни работи ……………………..

Дати държавни изпити и защити - ОКС "Магистър"

Специалност "Библиотечно-информационни науки"

МП Библиотечно-информационни науки и културна политика

МП Библиотечно-информационни технологии

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.02.2024 г.(понеделник) от 9,00 часа,

Специалност "Европеистика"

МП Европейски проекти

МП Европейска интеграция и дипломация на ЕС

Защитите на дипломни работи  ще се проведат на 14.03.2024 г. (четвъртък)  от 12.15 часа в бл. 4, ет.3, зала 313;

МП Е-Европа

Специалност "Културология"

МП Изкуства и съвременност (XX-XXI век) и МП Културна антропология

Защитите на дипломни работи  ще се проведат на 08.03.2024 от 10.30 часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП История на жените и половете (МАТИЛДА) (на английски език)

Защитите на дипломни работи  ще се проведат на 11.03.2024 от 15.00 ч. часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП „Мениджмънт и социализация на културното наследство“

Защитите на дипломни работи  ще се проведат на 08.03.2024 от 9.30 часа в зала 409, бл.1, кампус „Изток“, бул. „Цариградско шосе“ 125

Специалност "Политология"

МП „Международни отношения и проблеми на сигурността“ и МП „Политически патологии на глобалния свят“ – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП „Политически мениджмънт и консултиране, МП „Политически мениджмънт“, МП „Политическо консултиране“- Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

МП „Политически патологии на глобалния свят“ – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 10:00 ч. в з.307, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125.

Специалност "Психология"

МП Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности – задочно и редовно обучение – Защити на дипломни работи дата: 13.03.2024 г. (сряда) час: 09:00 ч.  място: бл. 4, зала № 214

МП Трудова и организационна психология за бакалаври по психология – редовно обучение – Защити на дипломни работи – дата: 13.03.2024 г. (сряда) час: 09:00 ч. място: бл. 4, зала № 214

МП Организационно поведение и консултиране на организацията– Защити на дипломни работи – дата: 13.03.2024 г. (сряда) час: 09:00 ч.  място: бл. 4, зала № 214

МП Организационна психология и кроскултурен мениджмънт – Защити на дипломни работи – дата: 13.03.2024 г. (сряда) час: 09:00 ч.  място: бл. 4, зала № 214

МП Клинична психология – Защити на дипломни работи – 04.07.2024, от 09:00 ч., в зала 63 / Ректорат

МП Социална и юридическа психология – Защити на дипломни работи – 02.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63 / Ректорат

Внимание: На защитата имат право да се явят дипломанти от випуск 2021/2022 и предходни.

МП Детско-юношеска и училищна психология– Защити на дипломни работи – 10.07.2024 г., от 09:00 ч., в зала 63 / Ректорат

МП Обща психология на английски език – Държавен изпит – 06.07.2024 г., от 10:00 ч., в платформа Moodle

МП Психология на здравето – Защитите на магистърски тези ще се проведат на 08.07.2024, от 10:00 ч., в зала 63 / Ректорат часа, в зала 63.

Специалност "Публична администрация"

Магистърски програми „Публична администрация“ (редовна и задочна форма), „Европейски публична администрация“ , „Публичен мениджмънт и политики“, „Оценка на политики и оценка на въздействие„, „Публична администрация на английски език“

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.02.2024 в 10 ч. в зала 107, бл. 4

Специалност "Публични информационни системи"

МП „Управление на електронно съдържание“

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 05.02.2024 г (понеделник) от 9,00 часа, присъствено в блок 1, бул. „Цариградско шосе” № 125, ет. ІV, ауд. 45.

Специалност "Реторика"

МП „Реторика“

Защитите на магистърските тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък)  от 10.00 часа в зала бл.4, ет.1, зала 127.

Специалност "Социология"

МП Политическа социология

Писменият държавен изпит ще се проведе на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:00 ч. в з.402, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 11.03.2024 г. (понеделник) от 10:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

МП Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Писменият държавен изпит ще се проведе на 15.03.2024 г. (петък) от 09:00 ч. в з.404, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Защитите на магистърски тези ще се проведат на 15.03.2024 г. (петък) от 09:30 ч. в з.422, бл.4, бул. „Цариградско шосе“ 125

Специалност "Философия"

МП „Философия“ – Защити на магистърски тези

МП „Интегративна биоетика“ – Защитите на магистърски тези ще се проведат на

МП „Философия с преподаване на английски език“ – Защитите на на магистърските тези ще се проведат онлайн на 14.03.2024 г. от 10,00 ч.

МП „История и съвременност на философията“ – Защити на магистърски тези

МП „Философия на съзнанието и езика“ – Защити на магистърски тези

МП „Философия на средните училища“ – Защити на магистърски тези

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.