Философия на английски език

бакалавърска програма
 • Срок на обучение в редовна форма: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форми на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Адрес:София 1504; бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
 • Контакти:
 • Инспектори учебна дейност:
 • Ирена Черешарова | cheresharova@phls.uni-sofia.bg; тел: (02) 930 8351, (02) 987 1046бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 47
 • Снежа Тилкиджиева | snezha.t@phls.uni-sofia.bg; (02) 9308 414бул. "Цар Освободител" 15; Ректорат, Южно крило, ет. 3, каб. 62

Замисълът на специалност „Философия (на английски език)“ е да отговори на потребностите от високо-квалифицирано и международно признато философско образование на студенти от България, Европа и Света.

Насочеността на специалност „Философия (на английски език)“ е да подготвя специалисти, изследователи, преподаватели в областта на философията, а също така и във всички сфери, свързани с икономиката на знанието и управлението на сложни и многопластови процеси в частния, неправителствения или държавния сектор (това включва образованието, науката, икономиката, културата, мениджмънта, администрацията). Специалност „Философия“ дава възможно най-широк и фундаментален профил в областта на хуманитарните науки.

Образователните цели на специалност „Философия (на английски език)“ се състоят в постигането на висока степен на култивиране на знания, умения и светогледни ориентации, които са необходими едновременно и за историческото, и за съвременното разбиране на конкретните проблеми, свързани с природата, културата, човека, образованието, обществото, съзнанието, морала, езика, както и фундаменталните проблеми, свързани с познанието и битието. За тази цел студентите преминават през систематично-философски курсове, историко-философски курсове, и курсове по логика, етика и естетика

Обща информация за специалността

Специалност „Философия” реализира своите образователни цели посредством следните образователни задачи:
• осигуряване на широк спектър от задължителни курсове, предоставящи обхватни познания за философската традиция и актуалните философски проблеми;
• поддържане на множество избираеми курсове, предлагащи възможности за профилиране според индивидуалните интереси на студентите, в т.ч. постоянно обновявани спец-курсове, отразяващи актуалната изследователска работа на преподавателския състав;
• активна извънаудиторна работа със студентите, вкл. консултации, неформални семинари, изследователски проекти, конференции и летни школи;
• поддържане на задължителен модул за придобиване на професионална квалификация „Учител“
• поддържане на модул за специализация „Философия с деца“, осигуряващ съответните умения и квалификация;
• осигуряване на богати възможности за продължаващо професионално профилиране чрез разнообразни магистърски и докторски програми;
• постоянно наблюдение на хода на образователния процес и контрол върху образователния продукт; системи за контрол и осигуряване на качеството;
• продължаващо развитие и актуализация на учебния план

Студентите, завършили специалност “Философия (на английски език)” , придобиват знания в областта на основните дисциплини на теоретичната и практическата философия, в областта на историята на философията, както и знания за най-важните философски проблеми на частнонаучното познание, основните философски теории за обществото, правото и политиката, етиката, естетиката и логиката.

Студентите придобиват умения за философско осмисляне и анализ на казуси, дълбинно разбиране на текстове и аргументационни структури, аналитични подходи към ситуации, както и умения за аргументиране и водене на публичен дебат. Те овладяват техники за философски анализ и критика на теоретични и практически, вкл. обществени проблеми.

 Общотеоретичната подготовка на студентите дава изключително добра основа за продължаване на обучението в различни хуманитарни, социални и частно-научни магистърски програми. Специалната подготовка подпомага израстването на висококвалифицирани изследователи в областта на философията с нейните многобройни магистърски и докторски програми.

Преподаватели

Преподавателите в специалност Философия са разделени в три катедри. Повече информация за тях можете да намерите на страниците на отделните катедри:

Катедра „История на философията“>>
Катедра „Логика, етика и естетика“>>
Катедра „Философия“>>

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план

Учебни дисциплини

Съвременната култура в историкофилософски контекст
Философия на арабското средновековие
Академично писане
Метафизика
Техники на логическата манипулация в публичния дискурс
Филосоофия и когнитивна наука
Философия на правото
Философска антропология (Човекът между животното и Бога)
Философията като социална критика
Европа на философите
Постмодерна естетика
Опияненията на нарцисизма. Постмодерна естетика
Интересното. Обратът от класическа към некласическа естетика.
Метафилософия
Биоетика
Игра на философия
Логически аспекти на безопасността на пациентите

Професионална квалификация и реализация

Професионални компетенции

Студентите в специалност “Философия (на английски език)” придобиват следните компетенции:

 • придобиват знания и умения, необходими за извършване на изследователска работа;
 • изграждат нагласа и усвояват методики за преподаване на дисциплините от философския цикъл в средните училища в България и Европа;
 • усвояват понятия, идеи и аргументи, разгърнати в съвременен или исторически контекст;
 • развиват способността да аргументират, защитават и представят своите тези, както и да осмислят критично своите и чуждите аргументи;
 • овладяват различни научни методи и стават способни да разпознават тяхното адекватно или  неподходящо прилагане;
 • придобиват умения да се изразяват ясно и последователно – и в дискусии, и в писмен вид;
 • развиват аналитично, критическо и творческо мислене; придобиват умения да предлагат евристични решения;
 • придобиват изключително богата философска култура, която позволява локализирането, осмислянето и овладяването на различни контексти;
 • развиват умението си да работят с абстрактни понятия, модели и идеи;
 • умения за категориално мислене и умения за категоризация на данни;
 • провеждат проучвания, усъвършенстват или разработват концепции, теории и оперативни методи, или прилагат знания, свързани с философията.
 • разпознават и умеят да осмислят естетически, етически и логически проблеми в най-широк или специализиран план;
 • придобиват умения за творческо и проектно мислене и конкретно разработване и управление на проекти;

Професионална реализация
Студентите завършват образователно-квалификационна степен „бакалавър“ с професионална квалификация “Философ” и „Учител“.

Бакалаврите, които успешно са завършили модул на специализация „Философия с деца“, получават освен правоспособност съответно на преподаватели по философия в средното училище и преподаватели по философия в детските градини и началното училище.

Завършилите бакалавърската програма по “Философия” могат да се реализират като ръководители, експерти или сътрудници на неправителствени организации, ръководители в държавната администрация, мениджъри в частния или държавния сектор, както и учени, общественици, медийни специалисти, консултанти, преводачи, редактори.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.