Публична администрация

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форми на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 1, каб. 110
  тел.: +359 2 971 51 84
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност:Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
 • facebook.com/groups/pubadmin.su/

Програмата по Публична администрация формира и развива специфични умения за работа в публичния сектор. Завършилите Бакалавърската степен притежават умения за:

 • работа с нормативни документи, статистически и изследователски данни;
 • използване на модерните технологии в публичната администрация;
 • работа с гражданите и гражданските организации;
 • използване на специализирани техники и подходи за управление на различни обществени сфери и програми.;
 • набиране на специфична информация, необходима за процеса на управление на публичния сектор;
 • представяне и популяризиране на дейността на администрацията пред обществеността;
 • работа в неправителствения сектор

Обща информация за специалността

Завършилите бакалавърската степен на специалност „Публична администрация“ притежават задълбочени знания в основните научни области, свързани с работата в публичния сектор – право, икономика, управление, политология и хуманитаристика. Следваното от тях обучение е съобразено с изискванията към модерната администрация от европейски тип и с критериите за реформа на администрацията в България и успешното й интегриране към европейските институции. Новите теории за администрацията и знанията, които осигуряват ефективното приложение на политическите и управленските решения са ядрото на базисната им подготовка. Тя им позволява да бъдат част от една професионализирана държавна и публична администрация, която работи в условията на пазарна икономика и политическа демокрация.

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебни дисциплини

Задължителни дисциплини

Административни практики
Административно право и административен процес
Административно развитие и реформи
Въведение в правото
Институции и процес на вземане на решения в ЕС
Количествени изследователски методи в публичната администрация
Конституционно право
Макроикономически анализ
Местна власт
Методология на анализа на публичните политики
Микроикономика
Политика и публична власт
Публични финанси
Регионална политика
Сигурността в публичната сфера
Статистика
Стратегическо управление в публичната сфера
Теория на обществения избор
Теория на управлението
Увод в публичната администрация
Управление на човешки ресурси
Формиране и осъществяване на публични политики
Централна администрация

Избираеми дисциплини
Административен елит: селекция и развитие
Административно обслужване за гражданите и бизнеса
Администрация и политика по еврейския въпрос в България и на Балканите – история и съвременност /на англ. език/
Академично писане
Банково и кредитно дело
Българският контекст на публичните политики
Връзки с обществеността
Данъчна система и данъчна политика
Делово общуване
Демография
Документооборот
Държавни помощи и регламенти и мерки за контрол
Електронно правителство
Енергетика и добро управление в България
Зелена икономика
Избори, избирателни системи и изборна администрация
Изработване на политики в Европейския съюз
Информатика
Иновации и предприемачество в публичните услуги
Информационни ресурси
Информационно общество
Корупция и противодействие на корупцията
Младежко участие и младежки програми
Модерна българска държавност
Организационно поведение
Основни права на човека
Оценка на административни дейности и на административен капацитет
Оценка на въздействието
Право на ЕС
Принципи на доброто управление
Проектиране и управление на социални програми
Публична култура и етика
Публично право и гражданско участие
Реторика
Сравнително местно самоуправление
Статистически бази данни и индекси
Счетоводство
Техники за вземане на управленски решения
Трудово и осигурително право
Управление на големия град
Управление на екипи
Управление на конфликти (Conflict Resolution) /на англ. език/
Управление на регионални и национални проекти

Професионална квалификация и реализация

Професионална квалификация

Придобилите бакалавърска степен по публична администрация притежават професионална компетентност относно:
–           функциите и задачите на административните органи в различните сфери;
–           задачите и задълженията на държавните служители от централната и местната администрация в зависимост от изискванията към различните категории длъжности;
–           действащата нормативна база и процеса на нейното създаване и промяна;
–           спецификата на публичния сектор и неговото управление;
–           информационните технологии в публичната администрация;
–           изследователските методи в публичната администрация;
–           връзки с обществеността;
–           обществени, икономически и политически процеси и проблеми;
–           европейски процес и институции.

Професионална реализация

Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти.
Те могат да работят във всички сфери на централно, регионално и местно равнище на публичната администрация като държавни служители, за които се изисква бакалавърска степен на образование в съответствие с предвидените от Закона за държавната администрация, Закона за държавния служител и други нормативни документи, които определят изискванията към кандидатите за държавна служба. Придобилите степен Бакалавър могат да заемат и всички длъжности в публичната администрация, които не дават статут на държавен служител.
Те са в състояние да работят в управлението на специфични обществени сфери: образование, здравеопазване, социални дейности и др. под., както в публични, така и в частни организации от съответната сфера.
Бакалаврите по Публична администрация имат необходимата подготовка и професионална компетентност за работа в неправителствения сектор, както и в управлението на специфични програми и проекти с обществена полза.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по Публична администрация“ след успешно полагане на държавен изпит в две части – писмен и устен.

Процедури по дипломиране

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.