Катедра "Реторика"

  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 1, каб. 129 | тел.: (+359) 2 873 97 96
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: доц. д-р Герасим Петрински | petrinski@phls.uni-sofia.bg
  • Инспектор учебна дейност: Весела Кибарова | vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Катедра „Реторика“ има почти 40-годишна история. Тя започва като самостоятелна катедра в рамките на СУ „Св. Климент Охридски”, от 1989 година е част от Философски факултет.

От 2003 година стартира магистърска програма „Реторика”, която е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философски факултет и дипломиралите се магистри са над 70.

Катедра „Реторика“ е единствената катедра в историята на българското университетско образование, профилирана в тази област и запазва статуса си на самостоятелно звено. Катедрата представя ефективен модел за обучение по ораторско изкуство, който е основан на съчетаване и баланс между теоретична подготовка и формиране и усъвършенстване на ораторски умения.

Катедра „Реторика“ се утвърди като авторитетно академично звено в образователните традиции в България. Преподаватели от катедрата преподават в 12 факултета от Софийския университет в рамките на бакалавърска и магистърска образователна степен. Курсовете привличат вниманието на студентите, тъй като представят задълбочени и актуални знания. Сред курсовете са: „Реторика”, „Публична реч”, „Невербална комуникация”, „Комуникативни умения”, „Презентационни и комуникационни умения”, „Бизнес комуникация и връзки с обществеността”, „Академично писане” и други.

Преподаватели се стремят да формират и усъвършенстват ораторските умения и да разширят комуникативната и реторичната компетентност на студентите, изучаващи реторика, като в рамките на една учебна година техният брой е над 500 в рамките на бакалавърски програми в Софийския университет и над 200 в рамките на магистърските програми.

В катедра „Реторика” се обучават докторанти, също акредитирани с най-висока оценка, като защитилите докторанти работят по проблематика, свързана с политическа реторика, бизнес комуникация, аргументация, визуална реторика, виртуална реторика, реторика и медии, реторика и публична комуникация, съдебна реторика, невербална комуникация и други.

Преподаватели от катедра „Реторика” публикуват теоретични книги, учебни помагала, сборници, христоматии, резултати от научни проекти и изследвания и научната продукция се отличава както с актуална проблематика, така и с представяне на традициите в науката реторика.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.