Докторски програми към специалност "Психология"

Според данни от Рейтинговата система на висшите училища в България, професионалното направление 3.2. Психология в Софийския университет е на първо място в трите му образователни степени. Това го прави привлекателно място за учене, факт, подкрепен от нарастващия брой на докторантите.

Обучението по акредитираните докторски програми се провежда в две катедри във Философския факултет на СУ, които провеждат обучението в ПН 3.2. Психология: в катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“ (за ДП „Обща психология“, „Културна и диференциална психология“, „Психология на развитието в детска и юношеска възраст“, „Психология на здравето“, „Психология на виртуалния свят и социалните мрежи“) и катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ (за ДП „Клинична психология“, „Консултативна психология“, „Педагогическа психология“, „Социална психология“, „Трудова, организационна и икономическа психология“).

Докторска програма „Психология на здравето“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Психология на здравето е с продължителност съответно 6 и 8 семестъра в редовна и задочна форма на обучение, а също така и в свободна форма. Докторантурата завършва с публична защита на дисертационен труд. Обучението е на български език.

Докторска програма „Културна и диференциална психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Културна и диференциална психология се реализира в продължение на 6 семестъра чрез редовно или задочно обучение на английски или български език и завършва със защита на дисертационен труд. Програмата предлага задълбочени познания за личността и индивидуалните различия през призмата на културата.

Докторска програма „Психология на развитието в детска и юношеска възраст“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторантската програма по Психология на развитието в детска и юношеска възраст има за цел да подготви висококвалифицирани кадри за работа в изследователска среда, в системата на образованието и в различни сфери на социалната практика. Учебната и изследователската работа в докторантската програма осигурява на докторантите фундаментални теоретико-методологически знания и важни професионални умения за приложно-практическа работа в областта на детското развитие, с широки възможности за професионална реализация в изследователски и образователни институцииq както и частния сектор – например училища, изследователски центрове, клиники, частни консултативни кабинети и др.

Докторска програма „Клинична психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Клинична психология се реализира в продължение на 6 семестъра чрез редовно или задочно обучение на български език и завършва със защита на дисертационен труд. Основната цел на докторската програма е да подготви специалисти, които да извършват широк кръг от психологични и клинични услуги и да провеждат изследователска дейност в областите на здравето, здравното поведение, болестите, боледуването и грижите за пациентите на съвременно професионално ниво.

Докторска програма „Психология на виртуалния свят и социалните мрежи “

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Психология на виртуалния свят и социалните мрежи се реализира в продължение на 6 или 8 семестъра чрез редовно или задочно обучение, както и чрез свободна форма на докторантура и завършва със защита на дисертационен труд. Обучението е на английски или на български език. Програмата предлага задълбочени познания за личността и процесите на познанието, които се развиват във виртуалния свят и особено във все по силно присъстващите в ежедневието на модерния човек социални мрежи. Новата вълна в психологията фокусира изследванията предимно в онлайн пространството.

Докторска програма „Педагогическа психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Педагогическа психология има за цел да подготвя високо квалифицирани кадри за работа в системата на образованието и социалната практика. Процесът на обучение, както и съдържанието на самата докторска програма по Педагогическа психология, осигуряват на докторантите фундаментални теоретико-методологически знания и важни професионални умения за приложно-практическа работа в областта на педагогическата психология и съобразно нуждите на социално-образователната практика.

Докторска програма „Социална психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Социална психология се осъществява в рамките на 6 семестъра, в редовна или задочна форма на обучение. Обучението е на български или английски език и завършва със защита на дисертационен труд. На обучаващите се докторанти програмата предлага задълбочено знание и асистирана изследователска работа в областта на модерните тенденции в социалнопсихологическата наука.

Докторска програма „Обща психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Обща психология има за цел да подготви висококвалифицирани кадри за работа в изследователска среда, в системата на образованието и в различни сфери на социалната практика. Учебната и изследователската работа в програмата осигурява на докторантите фундаментални теоретико-методологически знания и важни професионални умения за приложно-практическа работа в областта на общата психология и имат различни кариерни възможности в изследователски и образователни институции в обществения и частния сектор, например училища, изследователски центрове, клиники, в бизнеса и в неправителствения сектор. По време на обучението си докторантите в програмата придобиват и системни знания и практически умения за задълбочено и многостранно изследване на въпроси от областта на Общата психология: история на психологията, психология на личността, експериментална психология, психологическо измерване, социално познание.

Докторска програма „Консултативна психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Консултативната психология е насочена към оптимизиране на личностното и интерперсонално функциониране по време на жизнения цикъл. Интеграцията на теория, изследвания и практика в тази област е довело до развитието на широк диапазон от дейности, целящи подобряването на психичното здраве и  благосъстояние, както и позитивното развитие на индивиди, семейства и групи.

Докторска програма „Трудова, организационна и икономическа психология“

Квалификация: Доктор по 3.2. Психология

Докторската програма по Трудова, организационна и икономическа психология е с продължителност съответно 6 и 8 семестъра в редовна и задочна форма на обучение, а също така и в самостоятелна подготовка. Докторантурата завършва с публична защита на дисертационен труд. Обучението е на български език и на английски език и е предназначено да изгради професионални компетентности и умения в теоретико-приложен, научно-изследователски и диагностичен план, съобразени с потребностите на съвременните организации.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.