Докторска програма „Политология“

  • Професионално направление 3.3 Политически науки
  • Срок и форма на обучение: 3 години (редовна), 4 години (задочна) и 3 години (самостоятелна подготовка)
  • Образователна и научна степен "доктор"
  • Език на обучение: български език

Докторските програми в катедра „Политология“ са предназначени за студенти със завършена ОКС „бакалавър“ и „магистър“ в български и чуждестранни висши учебни заведения. Кандидат-докторантите могат да избират между три научни направления:

  • Международни отношения
  • Сравнителна политология
  • Български политически процес

Приемът на докторанти се извършва ежегодно, в началото на всяка учебна година. В случай, че Софийския университет реши да отпусне допълнителни места за докторска степен, те се обявяват в началото на летния семестър. Срокът на обучение на докторанти в редовна и задочна форма е три години като след зачисляването си всеки докторант е длъжен да представи индивидуален план, съгласуван с научния ръководител. За докторантите на самостоятелна подготовка срокът се определя след вътрешно обсъждане в катедрата.

Приемът в докторска степен се извършва чрез участие в конкурс. Писменият изпит включва развиване на тема в сферата на изследователските интереси на докторанта, събеседване с комисията и устен изпит по западен език. След решение на факултетния съвет, отдел „Докторантури и СДК” издава заповед на ректора за зачисляване в докторантура при следните условия:

  • след успешно издържани конкурсни изпити за редовна и задочна докторантура;
  • положително решение след обсъждане на проекта за дисертация за докторантура на самостоятелна подготовка;

На зачислените докторанти се определя научен ръководител – хабилитирано лице (доцент или професор) или доктор на науките (при докторанти на самостоятелна подготовка ако е необходимо). Докторантът представя дисертацията на научния ръководител, който преценява готовността й за защита. При положителна оценка научният ръководител предлага на съвета на първичното звено откриване на процедура за предварително обсъждане. При положително решение на първичното звено за даване ход на публична защита се прави предложение до Факултетния съвет за състава на научното жури. Успешно защитилите докторанти придобиват ОНС „доктор“ по професионално направление 3.3. (Политически науки).

Съветваме кандидат-докторантите, преди явяването си на конкурс, да разгледат преподавателските профили на членовете на катедрата за да се запознаят с изследователските им интереси.

Повече информация за обучението в докторска степен в катедра „Политология“ може да получите от г-жа Бека Натан на natan@phls.uni-sofia.bg

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.