Специалност "Библиотечно-информационни науки"

магистърски програми

Обучението в магистърските програми е насочено към повишаване професионалната подготовка на специалистите, както и към желаещите да придобият квалификация в областта на Библиотечно-информационните науки.

Предлаганите програми застъпват няколко научни направления и отразяват многообразието на изследователските теми и полета, в които се извършва обучението. Учебните програми са съобразени със съвременните изисквания и тенденции в сферата на обществените комуникации и информационната наука и са изградено според образователните изисквания в национален и международен контекст.

Студентите в магистърските програми се дипломират след успешна защита на магистърска теза.

Завършилите магистърските програми са подготвени за научно-изследователска работа и за обучение в програмите за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

„Библиотечно-информационни науки и културна политика“

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. дн Цветанка Панчева | tsvetanka_pancheva@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: (02) 8704236

„Библиотечно-информационни технологии“

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
Форма на обучение: задочна
Ръководител: доц. д-р Милена Миланова (mmilanovam@phls.uni-sofia.bg)
Инспектор: Мария Богданова (bogdanova@phls.uni-sofia.bg)
Телефон: (02) 8704236

„История на книгата и четенето“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна/редовна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова | daskalova@phls.uni-sofia.bg

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.