Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика“

За нас

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ предлага обучение в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки.

В Софийския университет „Св. Климент Охридски“ библиотековедски дисциплини се преподават от 1924 г. През 1953 г. е създадена специализирана катедра. Първоначално в нея студентите се обучават в самостоятелна специалност, а впоследствие обучението се извършва под формата на втора специалност, придобивана успоредно с основната, и чрез следдипломна квалификация. През 1986 г. катедра „Библиотекознание, научна информация, културна политика“ е включена в Центъра по културознание.

Съвременната катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ става част от структурата на Философски факултет през 1993 г., в която днес се подготвят студенти от бакалавърска, магистърска и докторска степен (редовна и задочна форма на обучение).

Обучение

Бакалавърските програми развиват знанията и уменията на студентите и ги подготвят за реализация в разнообразни по вид организации, свързани с обработка, управление и съхраняване на документални и информационни потоци, в сферата на науката, културата, образованието, обществените услуги.

Обучението в магистърските програми подготвя студентите за реализация в структурите на различни културни институции.

В докторските програми се изграждат изследователски кадри, които да са в състояние да развиват научните изследвания и да ги прилагат в практиката с цел подобряване дейностите и функционирането, както на различни организации, така и на цялостната инфраструктура в професионалното направление.

В образователния процес активно се използват съвременните информационни и комуникационни технологии и системата за електронно обучение на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Moodle – http://elearn.uni-sofia.bg/), така студентите имат постоянен достъп до информация за съдържанието на дисциплините и възможност за самостоятелна и допълнителна подготовка.

Летопис

• Специалност и катедра по архивистика – 28 май 1952 г.
• Специалност по библиотекознание и библиография – 1953/54 г.
• Катедра по библиотекознание и архивистика – 1954 г.
• Катедра по библиотекознание и библиография – 9 март 1955 г. – 1963/64 г.
• Катедра „Библиотекознание и научна информация“ – 1964/65 г. – 1990/91 г.
• Катедра „Библиотекознание и научна информация, културна политика и музейно дело“ – 1991/92 г. – 1993/94 г.
• Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ – 1993/94 г. –
• Специалност „Библиотечно-информационни дейности“ (БИД) – 1993/94 г . – 2003 г.
• Специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) – 2003 г. –
• Специалност „Публични информационни системи“ – 2018/19 г. –

За повече информация: „Създаване и развитие на библиотечното образование в СУ „Св. Климент Охридски”. Специфика и интегритет в съобществото на университетските дисциплини“

Партньорства

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“ си сътрудничи тясно с университетски, научни, регионални, читалищни и училищни библиотеки, както и с редица национални и регионални музеи, с които има сключени рамкови споразумения за съвместна дейност. Активни са взаимоотношенията с БАН, НАЦИД, Национален архив, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, НСИ и различни бизнес организации, информационни центрове, структури и звена с брокерски или дистрибуторски функции, документационни служби и звена в информационния сектор в страната.

Осъществява се сътрудничество и членство (вкл. в управителните органи) на национални професионални организации като ББИА и ИКОМ България.

Повече от 20 години Катедрата поддържа успешно сътрудничество с чуждестранни университети и от 2000 г. участва активно в европейското академично сътрудничество и обмен на студенти и преподаватели в рамките на европейската програма Еразъм. Ежегодно се посрещат гост-преподаватели от партньорските университети в рамките на Международна седмица (месец май) на катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.