Реторика

магистърска програма
 • Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)/ 3 семестъра (неспециалисти)
 • Форма на обучение: редовна/ задочна
 • Образователно-квалификационна степен "магистър след висше образование"
 • Език на обучение: български език
 • Контакти:
 • Ръководител на програмата:доц. д-р Герасим Петрински | petrinski@phls.uni-sofia.bg
 • Координатор:Весела Кибарова | vkibarova@phls.uni-sofia.bg

Програмата по реторика има теоретико-приложна насоченост и интердисциплинарен характер. В нея балансирано се представят историята на реторическата наука и практика, фундаментални знания по реторика, включени са курсове по психология, логика, философия, реклама, връзки с обществеността, лингвистика и др. Студентите имат възможност да участват в тренинги, тъй като са включени практикуми, които се провеждат с цел развиване и усъвършенстване на реторическите, комуникативните и презентационните им умения.

Програмата стартира през 2003 г. и е акредитирана с най-висока оценка в рамките на Философския факултета. Дипломиралите се магистри са вече близо 140.

Образователен фокус на магистърска програма “Реторика”

Програмата е предназначена за всички, които се интересуват от реторическата теория и практика, от комуникативните техники и похвати, от формирането на умения за успешни презентации и промоции, за ефективно участие и представяне в медии, за водене на преговори и делови срещи, за провеждане на интервюта – както в медиите, така и в отделите за човешки ресурси и консултантски организации за набиране на кадри.
Програмата е за всички, които искат да подобрят езика, стила и аргументативните си умения. Насочена е и към тези, които желаят да прецизират езика на тялото си по време на комуникация, да разчитат чуждото невербално поведение, да улавят лъжа и опити за манипулиране.

Обучението в МП „Реторика” е интердисциплинарно и има подчертано приложен характер. Реторическите тренинги и практикуми се провеждат с видео и мултимедийна техника. Използват се активно възможностите на интернет, социалните мрежи и електронните платформи в процеса на обучение на студентите.

Организация на учебния процес

С оглед формиране на трайни реторични знания и умения, обучение протича в рамките на няколко модула:
1. Първи модул – Базови теоретични дисциплини
2. Втори модул – Надстроечни теоретични дисциплини
3. Трети модул – Исторически аспекти на реторическата наука и практика
4. Четвърти модул – Интердисциплинарен характер на реториката
5. Пети модул – Формиране на практически умения
6. Шести модул – Подготовка на магистърска теза (през втори семестър за редовна форма и трети семестър за задочна форма и защита съгласно методическите указания и приетия учебен план)

Разпределение на учебния процес

Условия за прием и балообразуване

Условия за прием
1. Бакалаври и магистри без ограничение на специалността и висшето училище.
2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над „Добър”.

За кандидати за места, субсидирани от държавата:
Мотивационно интервю по въпросник, посочен по-долу, за кандидатите по държавна поръчка. За класиране за местата по държавна субсидия магистърска програма „Реторика” признава резултати от положени изпити/събеседвания, получени при кандидатстване във всички останали магистърски програми в рамките на Философския факултет за настоящата учебна година.
За места субсидирани от държавата, съгласно ЗВО и Правилника за кандидатстване в образователно-квалификационна степен „магистър“, имат право да кандидатстват завършили висше образование и притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Платено обучение:

Кандидатите за платено обучение не се явяват на мотивационно интервю. Кандидатстването е по документи.

Балообразуване:

Общият бал за местата по държавна субсидия се формира от средната оценка от семестриалните изпити и средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ + оценката от проведеното с кандидата мотивационно интервю. Оценяването се извършва по шестобалната система със стъпка 0,25 стотни.

Кандидатите за платено обучение се класират според дипломата си за висше образование, като общият бал се сформира от средна оценка от семестриалните изпити + средната оценка от държавния изпит на завършената образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър”.

Въпроси за мотивационно интервю

 • Вашите представи за реториката и ораторското изкуство.
 • Вашето виждане за езика на тялото (невербална комуникация) в ораторското изкуство.
 • Наблюденията Ви за истина и манипулиране в съвременното политическо говорене.
 • Вашето виждане за ролята на масмедиите в политическата реторика.
 • Вашите наблюдения и Вашият опит в използването на ораторско изкуство в глобалната мрежа.
 • Вашето становище за ефективността на глобалната мрежа при организирането на големи аудитории в България в условията на съвременната публичност.
 • Гледната Ви точка относно конкуренцията между ораторството чрез медии и интернет и живото ораторско въздействие.
 • Собствен анализ и интерпретация на излъчени на видеозапис чужди ораторски изяви: лекции, речи, доклади, дискусии, дебати и пр., с цел преди всичко установяване на началната компетентност на бъдещите магистри по реторика.

Учебен план

Учебен план випуск 2024/ 25 редовно обучение
специалисти | неспециалисти

Учебен план випуск 2024/ 25 задочно обучение
специалисти | неспециалисти

Учебен план випуск 2023/ 24 редовно обучение
специалисти | неспециалисти

Учебен план випуск 2023/ 24 задочно обучение
специалисти | неспециалисти

Професионална квалификация и реализация

След успешното приключване на програмата студентите имат възможност да се реализират успешно в практиката в областта на политиката, неправителствените организации, бизнеса, мениджмънта, в отдели по връзки с обществеността, в рекламата, в медиите и др. Завършилите магистърската програма по Реторика и придобили квалификацията “магистър по реторика” могат да намерят реализация като експерти по публично говорене, като консултанти и говорители на партии, институции и неправителствени организации, фондации и сдружения, като специалисти в отдели за връзки с обществеността и рекламни агенции; в електронни медии, като мениджъри по комуникации във фирми и корпорации, както и като водещи тренинги за формиране на реторични умения.

Дипломиране

Програмата завършва със защита на магистърска теза.

Процедура по дипломиране>>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.