Политология

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 3, каб. 317 тел.: +359 2 870 11 93
 • Контакти
 • Инспектор учебна дейност:Бека Натан | natan@phls.uni-sofia.bg

Мисията на специалност “Политология” e да развива способности у студентите за самостоятелно, критично  и рационално осмисляне на политическите процеси и явления в обществото. Предлаганите курсове са насочени към формиране на трайни знания за организацията и функционирането  на политическите системи и институции, както и на умения за активното ползване на основни политически понятия и теории . Целта е формирането на компетентности за задълбоченото разбиране и анализ на политическите явления и процеси.

Въвеждането на студентите в основните дисциплини на политическата наука (политическите идеи, политически институции и системи, партийни и избирателни системи, основни изследователски методи, международни отношения и европейски изследвания, политическа икономия, политически маркетинг, политическа социология и антропология и т.н.) е насочено към формирането на специалисти със широк профил на политическа експертиза,  адекватно подготвени както за тяхната непосредствена професионална реализация, така и за по-нататъшната им специализация в различни по-тесни области на политическите и социални науки. 

Обща информация за специалността

Специалност „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е открита през 1986 г. и от създаването си досега предоставя на своите студенти системни познания както за вътрешно-политическите, така и за международните политически явления и процеси, и възможност за придобиване на умения за анализиране, оценяване и управление на политическите събития и реалности.

Основната цел е да се подготвят висококвалифицирани кадри, които да могат да се реализират както в публичния, така и в частния сектор. Завършилите и трите степени на специалността могат да практикуват разнообразен кръг от професии, включващи служители в рамките на държавната администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт, политически консултанти към различни държавни институции, служители в бюджетни организации за публични услуги, политически ализатори в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. „неправителствени организации“, консултанти към политически партии или в рамките на частния сектор.

В процеса на обучение както в бакалавърска, така и на магистърска и докторска степен, е застъпен интердисциплинарният подход и са включени курсове от различни научни области. Обучението по специалността се провежда от катедра „Политология“.

Обучението в специалност Политология по-конкретно е насочено към:

 • овладяване на понятийния апарат на политическата наука, познаване на нейните основни направления и на вътрешната й динамика като академична област;
 • осигуряване на възможности за студентите да комбинират своето разбиране за политиката с други академични дисциплини на базата на интердисциплинарен подход;
 • изграждане на задълбочено разбиране за случващото се в политическия процес и развиване на умения за анализа му чрез рационални научни аргументи;
 • възможност за активно участие в обучението на всеки студент чрез използването на разнообразни учебни и други ресурси;
 • разгръщане на интелектуалните способности на всеки студент чрез осигуряване на интерактивни и други подходящи учебни форми за подготовка във всички направления на политическата наука;
 • подпомагане на студентите да развият набор от гъвкави и широко-приложими умения, които не са тясно свързани единствено с предмета на политологията, а биха могли да бъдат използвани за професионална реализация в по-широки сфери от обществения живот

Обучението в специалност “Политология” обхваща всички централни направления на съвременната политическа наука, прилагайки интердисциплинарен подход. Обучението е отворено към новите идеи и към последните тенденции в нейното развитие, като същевременно не отстъпва от своята научна строгост и систематичност.

 За осъществяването на образователните си цели,  Специалност Политология дава възможност на студентите да придобият по-конкретни знания за:

 • Класическите и съвременните текстове и идеи в областта на политическата мисъл;
 • Историята и съвременно развитие на идеологиите;
 • Основните идеи на политическата антропология и политическата социология;
 • Теорията и историята на международните отношения, съвременните проблеми на международната политика;
 • Основните методи и понятия на сравнителния политологичен анализ;
 • Основните методологични подходи в политическата наука;
 • Политически системи и институции на националните държави;
 • Институциите и политики на Европейския съюз;
 • Общите принципи на местната власт и управление;
 • Произхода и развитието политическите партии и основните партийни фамилии;
 • Видовете избирателни системи, нагласите и поведението на избирателите в българския политически процес;
 • Историята на българския политически процес и държавни институции;
 • Българската система на местната власт;
 • Политическия маркетинг:  пропагандни техники за въздействие, комуникационни стратегии в политиката;
 • вербалната и невербална политическа комуникация;
 • моделите на съвременната социална държава;
 • принципите на политическия мениджмънт;
 • теориите на политическата култура;
 • основните понятия на политическата психология;
 • общата теория на правото и международното публично право

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план

Учебни дисциплини

Професионална квалификация и реализация

Професионални и общи компетенции, специфични компетенции

Чрез трайното усвояване  на знанията, изброени по-горе, завършилите специалност “Политология” развиват следните професионални компетенции:

 • Да използват теоретичното наследство и съвременното развитие на политическата наука при анализа на съвременните политически и управленски проблеми
 • Да прилагат интердисциплинарен подход при анализиране на политически явления и процеси
 • Да осъществяват сравнителен анализ на политически процеси  и институции
 • Да извършват контент-анализ на политически текст
 • Да извършват мониторинг на медии
 • Да анализират изборни резултати,
 • Да анализират нагласите и поведението на гласоподавателите в българския  и Европейски политически процес
 • Да прилагат техники за водене на преговори и техники за управление на конфликтни ситуации и
 • Да събират и организират политическа информация и да изготвят аналитични политически документи
 • Да работа в предизборни кампании на национално, местно и Европейско равнище

Професионална реализация

Притежаването на трайни  знания и умения в областта на политическите науки дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, медии, неправителствени организации и др.

Така завършилите специалност Политология  работят като:

 • щатни служители или консултанти към различни институции на централната и местната власт; 
 • политически анализатори в печатните и електронните медии;
 • служители и консултанти към политически партии;
 • служители и консултанти към неправителствени и други обществени организации;
 • служители и консултанти в международни публични и неправителствени организации,
 • служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
 • консултанти в частния сектор;
 • професионални политици.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по политология“ (специализация по направлението, което са избрали) след успешна защита на дипломна работа или успешно полагане на писмен и устен държавен изпит.

До защита на дипломна работа се допускат студенти, които имат успех от семестриалните изпити най-малко мн. добър 5.00. Преди да започнат подготовката на тезата си, студентите трябва да се свържат с преподавател от катедрата, който да се съгласи да бъде техен научен ръководител. Всеки студент подава молба за допускане до защита, след което темата на дипломната му работа се обсъжда на катедрен съвет. В случай на забележки от страна на катедрата, студентът и научният ръководител трябва да преработят темата. Когато студентът е готов той трябва да представи работата на своя научен ръководител за подпис, след което да я качи в Мудъл. Катедрата избира рецензент, който подготвя рецензия на бакалавърската теза. Защитата се състои пред тричленно жури от хабилитирани преподаватели.

Важна информация: всяка дипломна работа подлежи на проверка в система Плагиат. При установяване на плагиатство катедрата и научният ръководител имат право прекратят процедурата по защита. Инспекторът по учебната дейност, който отговаря за ОКС бакалавър ще ви информира за сроковете, в които трябва да представите молбите и дипломните си работи.

Студенти, които имат общ успех от семестриалните изпити под мн. добър 5.00 задължително се явяват на писмен и устен държавен изпит. Писменият етап на изпитната сесия включва разработването на анализ върху два въпроса по предварително утвърден от катедрата конспект. Устният етап включва събеседване с тричленно жури от хабилитирани преподаватели върху учебния материал от четиригодишния курс на обучение.

Процедура по дипломиране >>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.