Атестиране на научно-преподавателския състав

Атестирането се провежда в съответствие с ПУДСУ, чл. 120-126, съгласно критерии за атестиране на научно-преподавателският състав, разработени в Наръчник по качеството, приети от СУ, съгласувани с изискванията на ЗВО и изискванията на Националната агенция за оценяване и акредитация. Процедурата е приета с Протокол №15 от заседание на АС от 27.09.2017 г. и влиза в сила от 1.10.2017 г.

Според чл. 121 (1) т. 1 и 2 от ПУДСУ хабилитираните преподаватели подлежат на периодично атестиране веднъж на 5 години, а нехабилитираните – веднъж на 3 години; а според чл. 121 (2) периодът на атестиране на лицата, ползвали отпуски, се удължава с периода на отпуска в случаите на: 1. отпуск по майчинство; 2. отпуск за временна неработоспособност повече от 1 година в течение на 2 последователни години; 3. отпуск за участие в дейността на висши държавни органи. Творческият отпуск не удължава периода на атестация, а средногодишната учебна заетост се изчислява на база годините, в които лицето не е било в творчески отпуск.

При попълването на личния отчет (Приложение 4.1.) трябва да се има предвид, че:

  • по критерий „Учебно-преподавателска дейност“ се отчитат последните 3 пълни академични години за нехабилитираните преподаватели и последните 5 пълни академични години за хабилитираните преподаватели, освен ако не попадате в случаите по чл. 121 (2) от ПУДСУ;
  • по критерии „Научноизследователска дейност“ и „Участие в дейността на академичната общност“ се отчитат последните 3 пълни календарни години за нехабилитираните преподаватели и последните 5 пълни календарни години за хабилитираните преподаватели, освен ако не попадате в случаите по чл. 121 (2) от ПУДСУ;
  • по критерий „Научноизследователска дейност“ се отчитат само публикации и проекти, които са въведени в системата „Авторите“ и в системата за научноизследователска информация (СНИИ). Публикации и проекти, които не са регистрирани в посочените информационни системи, не се включват и отчитат при атестирането. Признават се само публикации, които са с посочена авторова принадлежност към СУ „Св. Климент Охридски“. Виж: Инструкция за работа със система „Авторите
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.