Учебни процедури и срокове

бакалаври и магистри

Инспектори отдел "Студенти" - контакти

Клер Велкова, инспектор Студенти
k.velkova@phls.uni-sofia.bg
София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46
тел. (02) 930 85 24;

Бакалаври – специалности: Психология и Философия на английски език
Магистърски програми: Социална и криминална психология, Детско-юношеска и училищна психология, Психология на здравето, Обща психология на английски език, Философия на английски език – магистри


Дани Жилкова, инспектор Студенти
d.zhilkova@phls.uni-sofia.bg
София 1504 бул.“Цар Освободител” No 15,
Южно крило, ет. ІІ, каб. 46
тел. (02) 930 85 42;

Бакалаври – специалност: Философия редовно и задочно обучение
Магистърски програми: Интегративна биоетика, Философия за средните училища, История и съвременност на философията, Философия на съзнанието и езика, Философия – магистър


Милана Недялкова, инспектор Студенти
milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg
тел. 02 80 05 170
София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб.231

Бакалаври – специалности: Социология, Политология, Библиотечно-информационни дейности и Публични информационни системи
Магистърски програми в специалности Социология, Политология, Реторика, Културология и Библиотечно-информационни науки, магистърска програма Клинична психология


Людмила Петрова, инспектор Студенти
petrova@phls.uni-sofia.bg
тел. 02 80 05 195
София 1113 бул. “Цариградско шосе” No 125,
бл. ІV, ет. ІI, каб 232

Бакалаври – специалности Европеистика, Публична администрация и Културология
Магистърските програми в специалности Културология, Европеистика и Публична администрация, както и: Организационно поведение и консултиране на организацията и Организационна психология и кроскултурен мениджмънт, Трудова и организационна психология

Образци на документи

Заявленията, адресирани до Декан се подават лично или по електронна поща до съответния инспектор в отдел Студенти.

Заявленията, адресирани до Ректор се подават в Деловоството на университета на имейл адрес: delovodstvo@uni-sofia.bg.

 1. Заявление за прекъсване на учебна година – свали образец
 2. Заявление за възстановяване на студентски права – отдел „Образователни дейности“  свали образец
 3. Заявление за възстановяване на студентски права – сектор „Студенти“ – свали образец
 4. Допускане до защита на дипломна работа – свали образец
 5. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане – свали образец
 6. Допускане до писмен и устен държавен изпит – свали образец
 7. Допускане до писмен държавен изпит – свали образец
 8. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия – свали образец
 9. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия – свали образец
 10. Признаване на оценка – свали образец
 11. Условно записване – свали образец
 12. Ликвидационна сесия, година – свали образец
 13. Записване или отписване на дисциплина – свали образец
 14. Декларация за уникалност на дипломната работа – свали образец
 15. Заявление за издаване на дубликат на диплома – свали образец
 16. Заявление за обучение във втора Специалност – свали образец
 17. Заявление за отпускане на финансова помощ на учащи (само редовна форма на обучение, държавна поръчка) – свали образец
 18. Заявление за издаване на европейско дипломно приложениe – свали образец
 19. Декларация за здравно осигуряване – свали образец

Такси, студентско кредитиране, заплащане на административни услуги

Записване за нов семестър

Записването на семестър става след заплащане на семестриална такса и се извършва в отдел „Студенти“ на факултета в посочените по-долу срокове.

На основание заповед на Ректора на СУ “Свети Климент Охридски” Заповед № РД 19-269 / 14.06.2023 г. заплащането на такси за учебната 2023/2024 г. за студенти – I, II, III, IV и V курсове /редовно, задочно обучение/ в бакалавърска степен и за студентите /редовно и задочно/ в магистърска степен на обучение след завършена степен „бакалавър“ да става на равни вноски в началото на всеки семестър в следните срокове:

Зимен семестър

за образователно-квалификационна степен на обучение „бакалавър“ и „магистър“:
редовно обучение – до 29.09.2023 г.
задочно обучение – до 01.09.2023 г.

Летен семестър:

за образователно-квалификационна степен на обучение „бакалавър“ и „магистър“:
редовно обучение – до 16.02.2024 г.
задочно обучение – до 19.01.2024 г.

Информация за сроковете за записване можете да намерите и на всички информационни табла във факултета.
Необходимо е сроковете да се спазват стриктно, тъй като незаписалите се в определения срок студенти се отстраняват за една учебна година.

Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини

Технически указания за избиране на дисциплини през СУСИ.

Избор на свободноизбираеми и факултативни дисциплини се извършва два пъти годишно през системата СУСИ. За действащи студенти това става през юни месец за дисциплини за зимен семестър за следваща учебна година и през месец декември за дисциплини за летен семестър на текущата година. Новоприети магистри и бакалаври избират дисциплини за зимен семестър в началото на месец октомври.

За целта е необходимо:

 • да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободноизбираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това можете да получите от учебните планове, публикувани на сайта на Факултета. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към инспекторите учебна дейност към специалностите;
 • да следите курсовите имейл адреси и/или сайта на факултета за стартиране на кампаниите;
 • студентите определят своите избираеми дисциплини в посочените срокове. След тези дати избраните от тях предмети не могат да се променят. Веднъж избрани, “избираемите” дисциплини стават задължителни.
 • стриктно да спазвате посочените срокове за записване;
 • можете да изберете свободноизбираеми дисциплини и от предлаганите от други специалности, но тези дисциплини няма да Ви носят кредити
 • предоставя ви се възможността да се откажете от избрана вече дисциплина; отказът ви обаче не бива да е по-късно от две седмици след стартирането на съответния семестър.

 

 

Здравно осигуряване

Всички пълнолетни учащи се – студенти и докторанти до 26–годишна възраст във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО.

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане, прекъсналите поради слаб успех и всички видове студенти, които са прекъснали, но са запазили студентските права.

Български студенти, учащи се в чужбина по двустранни спогодби или договори, по които страна е България, подлежат на здравно осигуряване за сметка на републиканския бюджет.

Декларацията се подава задължително в началото на всяка учебна година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако студентът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху студента – той следва да се самоосигурява.

Студентите не следва да бъдат осигуряване след датата на първа сесия за защита на дипломна работа или държавен изпит.

Студент, който има доходи, не следва да бъде осигуряван.

Издаване на академична справка, уверение, европейско дипломно приложение

Издаване на уверение

 • Уверението е официалния документ, удостоверяващ студентското положение; бланката е утвърдена в Наредба, публикувана в Постановление на Министерски съвет № 215 от 2004 г. и само тя се попълва, заверява, превежда, легализира;
 • Уверения се закупуват от книжарниците в сградите на Университета;
 • Попълват се собственоръчно и се заверяват от отдел “Студенти”;
 • Използвайте записването си за нов семестър, за да подготвите и заверите всички необходими за годината уверения.

Издаване на академична справка

Поръчва се и се издава от съответния инспектор в отдел „Студенти“ за специалността/ магистърската програма в рамките на 10 дни и цена съгласно Заповед на Ректора на СУ

Издаване на европейско дипломно приложение

При съответния инспектор за специалността/магистърската програма в отдел „Студенти“ се подава заявлениe, както и копие на дипломата, заедно с всички приложения към нея. Срокът за издаване на приложението е 30 дни.

Условно записване - продължаване на обучението с неиздържани изпити от предходна година

Студент, който не е положил успешно изпитите си по определени учебни дисциплини на първа и втора сесия, може да бъде записан в следващия курс при условия, определени от факултетния съвет. Той е длъжен да положи тези изпити до края на учебната година, за която е записан без да ги е положил.

За да бъде осъществено такова записване, е необходимо да:

 • Депозирате в отдел “Студенти” изрична молба за Условно записване до Декана на факултета.
 • Да се информирате в отдел “Студенти” за взетото от Деканския съвет решение;
 • Ако молбата е одобрена, получавате индивидуален протокол за явяването си на изпит. Условният изпит се полага задължително до края на учебната година в рамките на редовните изпитни сесии срещу заплащане в съответствие със Заповед на Ректора.

Процедури по дипломиране

Завършване на образование и придобиване на професионална квалификация

Процедури по дипломиране по специалности

При завършване на образователна степен с дипломна работа е необходимо да подадете молба, адресирана до ръководителя на катедрата.

 • Молбата се депозира при инспектор учебна дейност на специалността, който ви информира за датата на катедреното заседание, на което ще се разгледат студентските молби;
 • От инспектор учебна дейност на специалността, се информирате дали молбата ви за разработване на дипломна работа с избраното от вас заглавие и научен ръководител е одобрена;
 • При положителен отговор от страна на катедрата можете да започнете разработването на дипломна работа;
 • депозирате молба за допускане до защита на дипломна работа;

При завършване на степента с писмен/ писмен и устен държавен изпит можете да получите конспектите за държавните изпити от испектор учебна дейност на специалността;

Независимо от избора си на начина за дипломиране, поне месец преди обявените сесии за държавен изпит е необходимо да:

 • направите справка за академичното си състояние в отдел “Студенти”. Съгласно Правилника на СУ, до държавен изпит се допускат само и единствено успешно издържалите всички семестриални изпити студенти;
 • депозирате молба за допускане до държавен изпит;

Ако служителите от отдел “Студенти” ви информират, че има ненанесени оценки от изпити, които сте положили успешно, е необходимо преподавателите лично да нанесат оценките в предоставените ви индивидуални протоколи. По изключение оценките могат да бъдат нанесени от член на деканското ръководство.

Обучение по индивидуален план при сливане на два курса

Студент може да се обучава по индивидуален учебен план, който да предвижда усвояване на знания и умения в по-кратък срок – едновременно за два курса или по две специалности

За да се обучавате по индивидуален план:

 • Подгответе собствен план за обучение, съобразен с вашите възможности за подготовка и полагане на изпити;
 • Депозирайте плана при ръководителя/ръководителите на катедра/и в специалността, в която се обучавате;
 • Подгответе лична молба до Декана, приложете одобрения индивидуален план за обучение и я депозирайте в отдел “Студенти”;
 • Молбата се разглежда и одобрява на Факултетен съвет

След положителна резолюция от Факултетния съвет за реализация на обучението ви по индивидуален план при сливане на два курса, получавате индивидуални протоколи за явяване на изпити в рамките на сесиите за редовно и задочно обучение.

Прекъсване на обучението за срок от една учебна година

Прекъсване на обучението

Необходимо е да подадете Заявление за прекъсване до Ректора през деловодството на университета, към която да приложите документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсване
според Правилника на СУ, чл. 165. Студентите подават заявление за прекъсване за всяка учебна година отделно.

чл. 165. (1) Прекъсване на обучението се допуска за срок от една учебна година, считано от зимен или летен семестър, при:
1. тежко заболяване, установено от лекарска консултативна комисия;
2. бременност, раждане и отглеждане на дете до тригодишна възраст;
3. неуспешно полагане на определен от факултетния съвет брой изпити от предходната учебна година;
4. наличие на други важни причини, които възпрепятстват изпълнението на учебните задължения.
(2) Прекъсване на обучението за срок до две години се допуска и при частичното му продължаване в чуждестранен университет при успешно завършен първи курс.
(3) Срокът на прекъсване на обучението не може да бъде повече от 4 учебни години за студенти от образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“ след завършено средно образование и 2 учебни години за студенти от образователно-квалификационна степен „магистър“ след завършено висше образование, а за докторантите повече от 2 учебни години, като студентите (докторантите) подават заявление за прекъсване за всяка учебна година отделно.
(4) Прекъсване на обучението се разрешава от Ректора по предложение на декана, към което се прилагат документи, удостоверяващи наличието на основание за прекъсване за всяка учебна година.

Възстановяване на обучението след прекъсване:
(5) След изтичане на срока на прекъсването студентът или докторантът продължават своето обучение в съответствие с действащия в момента на възстановяването учебен план.
(6) По време на прекъсването студентът има право да полага изпити по учебни дисциплини, за които има заверени семестри, в рамките на изпитните сесии.

Признаване на изпити от друга специалност или висше училище

При прехвърляне от друга специалност или друго висше училище могат да се признаят положени семестриални изпити.
Изпитите се признават, ако хорариумът по същата учебна дисциплина е не по-малък от осемдесет на сто от предвиденото в учебния план на специалността от съответния факултет.

Оценки от диплома за бакалавърска степен не могат да бъдат признати за дисциплини в магистърска степен.

За признаването на дисциплините е необходимо:

 • Молба до Декана на факултета
 • Академична справка или уверение с посочен хорариум на дисциплината, приложена към молбата;
 • Програма на дисциплината, положена в другото висше училище или другата специалност, приложена към молбата;
 • Положителна резолюция от титуляра на дисциплината върху молбата;
 • Депозиране на молбата в отдел “Студенти”;
 • При положителна резолюция се получава индивидуален протокол, където преподавателят нанася оценката от признатата дисциплина. Протоколът се връща в отдел “Студенти” от преподавателя или инспектора на специалността.

Обучение по нова специалност

Вътрешни правила за придобиване на НОВА специалност от студенти на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2023/2024 г.

Правилата за обучение по нова специалност на студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през учебната 2023/2024 г. са приети на заседание на Академичния съвет с протокол № 11 от 28.06.2023 г.

Срокът за подаване на документи за придобиване на нова специалност е
от 25 до 31 август 2023 г.

Прехвърляне от друго висше училище или друга специалност

Правила за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” /след средно образование/ в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 г.

На основание чл. 70, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 32, ал. (1), т. 4 от Закона за висше образование студентите имат възможност да се преместват в и от друго висше училище, факултет, специалност или форма на обучение в съответствие с Правилника за прием на студенти на висшето училище. Преместването на студентите е регламентирано и в чл. 169 от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Правилата за преместване на студенти ОКС “бакалавър” и “магистър” (след средно образование) в Софийския университет “Св. Климент Охридски” за учебната 2023/2024 година са приети на заседание Академичен съвет с протокол № 11 от 28.06.2023 г.

Срокът за подаване на документи за преместване е от 25 до 31 август 2023 г.

Приравнителни и повишителни изпити

Повишителните изпити засягат само и единствено текущата учебна година. Повишителната сесия се провежда в датите, определени за септемврийската поправителна сесия.
Условие за явяването на повишителен изпит са успешно издържани семестриални изпити.
Не се допуска допълнително явяване за повишаване на оценката от държавен изпит и/или защита на дипломна работа (чл. 163 ал. 8 от Правилника на Университета).

За явяването на повишителен изпит е необходимо:

 • Да попълните изрична молба, адресирана до Декана на факултета чрез титуляра на дисциплината;
 • Да получите съгласието на титуляра на дисциплината;
 • Да депозирате молбата си в отдел “Студенти” най-късно до 31 август;
 • В отдела да се информирате за решението на Деканския съвет; при положителна резолюция да получите индивидуален протокол;
 • Да сте информиран/а, че оценката, получена на повишителен изпит, е окончателна.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.