Прием за образователна и научна степен "Доктор"

  • Възможност за придобиване на образователна и научна степен "доктор" в над двадесет акредитирани докторски програми в пет професионални направления
  • Научното ръководство се осъществява от висококвалифицирани специалисти, които имат богат опит в изследователската работа и са готови да подкрепят докторантите в техния научен труд.
  • Възможност за участие в изследователски проекти, национални и международни научни форуми и докторантски училища, както и за публикуване в реферирани и индексирани издания по темата и специалността на докторантурата.

Кандидатствайте!

Конкурс за допълнителен прием. Кандидат-докторантите подават документите си от 09.02.2024 г. - 09.04.2024 г. онлайн в сектор "Докторанти"

Полезна информация

Обща информация

Формите на докторантско обучение са редовна (до 3 години), задочна (до 4 години) и самостоятелна подготовка (до 5 години) като след зачисляването на докторанта към научната организация се назначава научен консултант.

Приемът на документи на кандидат-докторанти се извършва ежегодно в изпълнение на решение на Министерския съвет и с индивидуално заплащане на обучението в сектор „Докторанти”.

Кандидатите за докторантура  полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Кандидатите за докторанти по западен език и западна литература  полагат като втори изпит  друг западен език, различен от този по специалността.

Програмите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и са качени в сайта ни и на сайта на Софийския университет, които са на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени от ректора по предложение на деканите, в които се включват минимум трима хабилитирани преподаватели или доктори на науките по същата специалност.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн.добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн.добър (5.00) за кандидатите по държавна поръчка и Мн.добър (4.50) за кандидатите за докторантури с индивидуално заплащане.

До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили  изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Резултатите от всеки  изпит се съобщават на кандидатите не по-късно от  2 дни след приключването му.

Предложение за класиране се прави от комисията за кандидатите, които са положили успешно конкурсните изпити.

Председателят на комисията в седемдневен срок след приключване на конкурсните изпити изготвя писмен доклад с комплексна оценка  за всеки кандидат и завършва с предложение за избор.

Места за прием в държавна субсидия и Конспекти за докторантски конкурси

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява следните места за летен прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

Кандидатстване 09.02.2024 г. – 09.04.2024 г.


Професионално направление 2.3. Философия

Философия на науката – 1 редовна; Изтегли конспект
Онтология – 1 редовна; Изтегли конспект
Философия на културата, политиката, правото и икономиката – 3 броя общо редовни за следните докторски програми:

  • Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието); Изтегли конспект
  • Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на езика); Изтегли конспект
  • Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология); Изтегли конспект
  • Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика); Изтегли конспект

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища) – 1 задочна; Изтегли конспект

Етика – 1 редовна за следните докторски програми:

Логика – 1 редовна за следните докторски програми:

Философия с преподаване на английски език – 3 редовни; Изтегли конспект


Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Културология (Историческа антропология на България) – 1 редовна; Изтегли конспект
Социология – 3 редовни и  1 задочна; Изтегли конспект


Професионално направление 3.2. Психология

Трудова, организационна и икономическа психология (Организационна психология) – 1 задочна; Изтегли конспект

Социална психология – 1 редовна за следните докторски програми:

Психология на развитието в детска и юношеска възраст – 1 редовна; Изтегли конспект


Професионално направление 3.3. Политически науки
Публична администрация – 1 редовна и  1 задочни; Изтегли конспект
Европеистика – 1 редовна и 1 задочна за следните докторски програми:


Общо: 18 редовни и 5 задочни

Места за прием в платено обучение и Конспекти за докторантски конкурси

Срок за подаване на документи – От 09.02.2024 г. до 09.04.2024 г.

2.3. Философия – Философия с преподаване на английски език – 1 редовна и 1 задочна; Изтегли конспект

3.1. Социология, антропология и науки за културата – Социология  – 1 редовна; Изтегли конспект

3.3. Политически науки – Публична администрация – с обучение на български и английски език – 5 редовни и 2 задочни;

Необходими документи за кандидатстване

Допълнителни изисквания към подаваните документи

Допълнителни документи, изисквани за докторски програми на Философски факултет – отнасят се само за изброените по-долу докторски програми

2.3. Философия
I. Докторска програма : „Философия в средните училища“
1. CV;
2. Мотивационно писмо;
3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

3.1. Социология, антропология и науки за културата
I. Докторска програма „Социология“

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако има такива.
2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът представя своите академични интереси и силни страни; намерение и цели при кандидатстването за докторантура в избраната област.
3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45 000 знака (25 стандартни страници от по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.
По желание кандидатът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен проект или самия проект.

II. Докторски програми на катедра „История и теория на културата“
1. Докторска програма Културология (Историческа антропология на България)

-CV по европейски образец
-Мотивационно писмо – до 3 страници, в които се аргументира намерението и мотивацията за участието в конкурса, както и за реализацията на изследователския проект.

2. Докторска програма Културология (История на българската култура през ново и най-ново време. Социална и културна история на България)

1. CV.
• Академично образование – завършено с диплома образователни степени в университети или висши училища
• Изследователски интереси; публикации и участия в проекти (ако кандидатът има такива)

2. Мотивационно писмо
• Максимум 3 страници, в които кандидатът излага своите мотиви за участие в докторантския конкурс, описва своите изследователски намерения и очертава биографичната перспектива/рамка, в която вписва своя изследователски проект и желание за научно кариерно развитие.

3. Докторска програма Културология (История на средновековната култура)
1. Мотивационно писмо.
2. CV – образование, професионален, евентуално и изследователски опит.

3.3. Политически науки
I. Европеистика – за следните докторски програми:
1. Медийна политика и право на ЕС , Политологични изследвания на ЕС, Политологични изследвания на ЕС – европейска идентичност,
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.
2. Европеистика (Политика на разширяване на ЕС)
1. Автобиография;
2. Мотивационно писмо;
3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): научна публикация, която се прилага в целия й обем; изследователски анализ в доклад от проучване на държавна или неправителствена институция и др

II. Политология – отнася се за всички тематични области
1. CV;
2. Мотивационно писмо;
3. Допълнителни писмени материали (по желание на кандидата): извадка от писмена научна работа на кандидата (до 3000 думи) или негова научна публикация, която се прилага в целия й обем.

III. Публична администрация
1. Подробно академично CV. То трябва да включва:
– академично образование;
– професионален опит и/или учебни стажове по специалността,
– чуждоезикови познания;
– предишен изследователски опит и научни публикации, ако имате такива;
– лични интереси и участия.
2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс.
С мотивационното писмо от около 2 стр. (няма фиксиран обем) се представяте пред комисията. Моля, опишете в него :
– Образователния си и професионален път;
– Вашите академични интереси и силни страни;
– Вашето намерение и цели при кандидатстването Ви за докторантура в избраната област.
3. По желание кандидатът може да предостави на разположение една своя писмена научна работа от максимум 45000 знака (25 стандартни страници): курсова работа, глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.

3.5. Обществени комуникации и информационни науки – докторска програма ИНФОРМАЦИОННО-ТЪРСЕЩИ СИСТЕМИ
1. Автобиография (формат CV). Трябва да включва академично образование, професионален опит, чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни публикации, ако има такива.
2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С мотивационното писмо кандидат-докторантът представя своите академични интереси, силни страни, намерение и цели при кандидатстването за докторантура в избраната област.
3. Писмена научна работа (изследователски проект) на кандидата в обем от 20 страници формат А4 (около 1800 знака на страница). Изследователският проект може да съдържа курсова работа на кандидат-докторанта от следването му в бакалавърска или магистърска степен, глава или някаква друга обособена част от дипломна работа, научна публикация (ако има такава) и др. под. По желание кандидат-докторантът може да представи своя разработка, свързана с планирания дисертационен проект или самия проект.

Често задавани въпроси

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.