Управление и органи

Декан и Декански съвет

Деканът ръководи и представлява факултета и ръководи заседанията на факултетния съвет. Помощен орган на декана е декански съвет в състав от декана и заместникдеканите. Той се председателства от декана.

Деканско ръководство

Декан

проф.д.пс.н. Соня Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg

 

 

 

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – вторник, 12.00 – 13.00 ч.
 • Блок ІV,бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – сряда, 13.00 – 14.00 ч.

Заместник – декани

Доц. д-р Борис Попиванов
bpopivanov@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан ОНС „доктор“; пост-докторанти; преподавателска и студентска мобилност; връзки с обществеността; алумни клубове; работа със студентите (студентски клубове и факултетен студентски съвет).

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник от 11.00 – 12.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч

Доц. д.п. Калоян Симеонов
kdsimeonov@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан – дистанционна форма на обучение; международно сътрудничество; информационни дейности; академичен и административен състав

Приемно време: 

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – понеделник, 10.00 – 11.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник, 10.00 – 11.00 ч.

доц. д-р Анна Бешкова
annabeshkova@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан – ОКС „магистър“; продължаващо образование; връзки със средните училища; вътрешни проекти по ФНИ на СУ.

 

Приемно време: 

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – петък от 14.00 – 15.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – понеделник от 14.00 – 15.00 ч.

Доц. д-р Елена Калфова
elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан – ОКС „бакалавър“; национални и международни проекти; акредитация; Кариерен център; стопанска дейност.

 

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – вторник, 15.00. – 16.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – сряда, 15.00 – 16.00 ч.

доц. д-р Милена Миланова
mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Заместник-декан – Публикационна и библиотечна дейност; Индексиране и рефериране на научни издания на ФФ; Дигитална трансформация.

Приемно време:

 • Ректорат, Южно крило, ет. ІІІ, каб. 48 – четвъртък от 12.00 – 13.00 ч.
 • Блок ІV, бул. „Цариградско шосе” 125, каб. 125 – вторник от 11.00 – 12.00 ч.

Факултетен съвет

Факултетният съвет е орган за непосредствено управление на факултета. Членовете на факултетния съвет се избират от общото събрание и включва представители на академичния състав по основно трудово правоотношение с Университета, студенти и докторанти.

Състав на Факултетния съвет на Философски факултет

Състав на факултетния съвет на Философски факултет, избран с решение на общото събрание на ФФ – 27.10.2023 г.

Хабилитирани преподаватели

Проф.д.пс.н. СОНЯ КАРАБЕЛЬОВА, Декан

Проф. д-р БОЯН ЗНЕПОЛСКИ, ръководител катедра

Проф. д-р ТОДОР ПОЛИМЕНОВ – ръководител на катедра

Проф. дфн АЛЕКСАНДЪР КЪНЕВ, ръководител катедра

Доц. д-р АЛБЕНА ТАНЕВА, ръководител катедра

Проф. д-р ВЕСЕЛИН ДАФОВ – ръководител на катедра

Доц. д-р МИЛЕНА МИЛАНОВА – ръководител на катедра

Доц. д-р КАЛОЯН ХАРАЛАМПИЕВ

Доц. д-р ГЕРАСИМ ПЕТРИНСКИ, ръководител катедра

Доц. д-р ЛЮДМИЛА АНДРЕЕВА, ръководител катедра

Доц. д-р ГАЛИНА ГОНЧАРОВА, ръководител катедра

Проф. д-р СВЕТОСЛАВ МАЛИНОВ, ръководител катедра

Доц. д-р НИКОЛИНА ЦВЕТКОВА, ръководител катедра

Проф. дпсн ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ – ръководител на катедра

Доц. д-р АННА БЕШКОВА

Доц. д-р БОРИС ПОПИВАНОВ

Доц. д-р ЕЛЕНА КАЛФОВА-ВОЙНОВА

Доц. д-р ВАСИЛ ВИДИНСКИ

Проф. дпн ТАТЯНА ТОМОВА

Доц. д-р ДИМИТЪР БОЖКОВ

Доц. д-р ЕЛИЦА ЛОЗАНОВА – БЕЛЧЕВА

Проф. дфн СТИЛИЯН ЙОТОВ

Доц. д-р ВАЛЕНТИНА КЪНЕВА

Проф. дпсн СНЕЖАНА ИЛИЕВА

Проф. д-р ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ

Проф. дн ИВАН КАБАКОВ

Проф. дфн АЛЕКСАНДЪР ГЪНГОВ

Нехабилитирани преподаватели

Гл.ас. д-р МОМЧИЛ ХРИСТОВ

Гл.ас. д-р ЛИДИЯ КОНДОВА

Гл.ас. д-р ЦЕНА СТОЕВА

Гл.ас.д-р ВЯРА КАЛФИНА

Студенти и докторанти

АНГЕЛ СЕМЕРДЖИЕВ, студент Философия 3 курс

ТАТЯНА МАТЕВА, студент Психология 2 курс

МАРИЯ РАЦ, докторант

АНТОН РАЧЕВ, студент Психология 2 курс

Общо събрание

Общото събрание на Философски факултет се състои от членовете на академичния състав на основен трудов договор с Университета на щат към факултета, както и от представители на студентите, докторантите и административния и помощен персонал на щат към факултета

Състав на Общото събрание на Философски факултет

Състав на общото събрание на философски факултет – 27.10.2023 г.

Председател на Общото събрание на ФФ – проф. д-р Боян Знеполски.

Зам.-председател на Общото събрание на ФФ – доц. д-р Валентина Кънева.

1. доц. д-р Албена Георгиева Танева
2. доц. д-р Албена Крумова Крумова
3. гл.ас. д-р Алекс Кристианова Костова
4. проф.д-р Александър Иванов Маринов
5. проф.д-р Александър Любенов Гънгов
6. проф. д.ф.н. Александър Методиев Кънев
7. Александра Александрова Попова, студент
8. Ангел Божидаров Семерджиев, студент
9. Ангела Людмилова Стефанова студент
10. Анелия Красимирова Колева, студент
11. доц. д-р Анета Петрова Атанасова
12. доц. д-р Анна Николова Бешкова
13. гл.ас. д-р Антоанета Георгиева Гетова
14. Антон Иванов Рачев, студент
15. доц. д-р Атанас Владиславов Славов
16. проф.д.ф.н. Благовест Сотиров Моллов
17. Божидар Венелинов Давидов, студент
18. гл.ас.д-р Борис Георгиев Пантев
19. гл.ас. д-р Борис Костов Костов
20. доц.д-р Борис Петров Попиванов
21. гл.ас.д-р Боряна Андреева Бунджулова
22. гл.ас.д-р Боряна Стоянова Узунова
23. Боян Благоев Велев, студент
24. Боян Димитров Николов, студент
25. проф.д-р Боян Ивайлов Знеполски
26. Бояна-Рада Антонова Симеонова, студент
27. доц.д-р Валентина Валентинова Георгиева
28. доц.д-р Валентина Георгиева Кънева
29. доц..д-р Валентина Милчова Миткова
30. гл.ас.д-р Валерия Ангелова Витанова
31. гл.ас.д-р Ваня Георгиеа Кашукеева Нушева
32. доц.д-р Васил Бранимиров Видински
33. ас. Велислава Тодорова Тодорова
34. гл.ас.д-р Велислава Юриева Петрова
35. весела веселинова гушева, студент
36. гл.ас. д-р Вероника Симеонова Димитрова
37. гл.ас.д-р Весела Светославова Кръстева – Симеонова
38. проф. д-р Веселин Христов Дафов
39. Виктор Ивайлов Милков, студент
40. доц.д-р Вихра Георгиева Найденова
41. гл.ас.д-р Вихър Георгиев Георгиев
42. проф. д.ф.н. Владимир Николаев Градев
43. ас. Владимир Петров Пачеманов
44. гл.ас.д-р Вяра Димитрова Калфина
45. доц. д-р Галина Николаевна Гончарова
46. проф. д-р Георги Александров Вълчев
47. гл.ас.д-р Георги Анастасов Герджиков
48. гл.ас.д-р Георги Валериев Кирилов
49. гл.ас. д-р Георги Кирилов Казаков
50. проф. д.ф.н. Георги Теологов Каприев
51. доц.д-р Герасим Иванов Петрински
52. доц.д-р Гергана Владимирова Динева
53. гл.ас.д-р Гергана Георгиева Радойкова
54. Гергана Людмилова Беличовска, студент
55. гл.ас.д-р Гергана Николаева Ненова
56. гл.ас.д-р Дамяна Иванова Цветанова
57. доц.д-р Даниел Людмилов Петров
58. доц.д-р Даниел Михайлов Смилов
59. проф.д-р Даниела Любенова Колева
60. гл.ас.д-р Даниела Николаева Дечева
61. гл.ас.д-р Дарин Димов Дросев
62. Дарина Георгиева Георгиева, студент
63. гл.ас.д-р Деница Иванова Хинкова
64. Деница Калинова Христова, студент
65. доц.д-р Десислава Ал.Петровска – Лилова
66. гл.ас.д-р Десислава Дамянова Дамянова
67. гл.ас. д-р Десислава Крумова Караасенова
68. гл.ас.д-р Диана Асенова Христова
69. гл.ас. д-р Димитър Асенов Ганев
70. гл.ас. д-р Димитър Благоев Димитров
71. доц. д-р Димитър Георгиев Елчинов
72. доц.д-р Димитър димитров божков
73. Димитър Николов Митев, студент
74. доц.д.н. Димка Иванова Гичева-Гочева
75. доц. д-р Донка Генчева Петрова
76. Ева Божкова Божкова, студент
77. доц.д.ф.н. Евгени Латинов Латинов
78. гл.ас.д-р Евелина Иванова-Варджийска
79. доц.д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова
80. гл.ас. д-р Елена Стойкова Стойкова – Доганова
81. доц.д-р Ели Драганова Попова
82. гл.ас.д-р Елиза Александрова Иванова
83. доц.д-р Елица Иванова Лозанова – Белчева
84. гл.ас. д-р Емил Димитров Георгиев
85. Естела Станиславова Симова, студент
86. гл.ас.д-р Жана Борисова Дамянова-Асса
87. гл.ас.д-р Жорж Александров Балев
88. Зорница Ангелова Стоянова
89. Ибрахим Ал-Сайе, студент
90. гл.ас. д-р Ивайло Ганелинов Добрев
91. Ивалена Яниславова Томова, студент
92. доц.д-р Иван Георгиев Колев
93. проф. д.н. Иван Димов Кабаков
94. проф. д-р Иван Илиев Камбуров
95. Иван Николаев Маринков, студент
96. проф. д.ф.н. Иванка Мавродиева-Георгиева
97. гл.ас.д-р Иво Емилов Страхилов
98. доц. д-р Илко Ненчев Пенелов
99. проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева
100. Искра Илиева Лазарова, студент
101. доц.д-р Искрен Пламенов Иванов
102. Йоан Татянов Андонов, студент
103. проф.д.пс.н. Йоана Димитрова Янкулова
104. Калоян Бранимиров Ананиев, студент
105. доц.д-р Калоян Валентинов Харалампиев
106. доц. д.н. Калоян Димитров Симеонов
107. гл.ас.д-р Калоян Иванов Нечев
108. доц.д-р Камелия Дончева Ханчева
109. гл. ас. д-р Кирил Василев Василев
110. гл.ас.д-р Кирил Аспарухов Камбуров
111. доц.д-р Константин Георгиев Янакиев
112. Красимир Димитров Страхилов, студент
113. Кристиян Христов Кожухаров, студент
114. гл.ас.д-р Леа Иванова Вайсова
115. Левена Огнянова Езекиева
116. гл.ас.д-р Лидия Боянова Кондова
117. доц.д-р Любов Григорова Минчева
118. гл.ас. д-р Любимка Маркова Андреева
119. гл.ас.д-р Людмил Денчев Денев
120. проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев
121. доц. д-р Людмила Маринова Андреева
122. гл.ас.д-р Мадлен Ангелова-Елчинова
123. гл.ас.д-р Мария Асенова Аврамова
124. доц..д-р Мария Георгиева Коцева – Тикова
125. проф.д-р Мария Димитрова Стойчева
126. гл.ас.д-р Мария Иванова Ванева
127. Мария Николаева Павлова, студент
128. доц.д.н. Мартин Иванов Иванов
129. доц.д-р Мартин Николаев Осиковски
130. гл.ас.д-р Мила Петрова Минева
131. доц.д-р Милен Тодоров Любенов
132. гл.ас.д-р Милен Тошев Миланов
133. доц.д-р Милена Миланова Миланова
134. доц.д.н. Милена Якимова Якимова
135. доц.д.н. Мирела Велкова Велева
136. гл.ас.д-р Момчил Емилов Христов
137. гл.ас.д-р Надежда Христова Цонева
138. ас. Надя Димитрова Карачоджукова
139. гл.ас. д-р Найден Цеков Николов
140. Неда Кирова Кирязова, студент
141. доц.д-р Нели Георгиева Стефанова
142. гл.ас.д-р Нели Стоянова Стоева
143. Никола Калинов Станков, студент
144. доц.д-р Николай Георгиев Димитров
145. доц.д-р Николай Руменов Рачев
146. гл.ас.д-р Николета Стилиянова Николова
147. доц. д-р Николина Валентинова Цветкова
148. Нина Петрова Иванова
149. доц.д-р Огнян Огнянов Касабов
150. доц.д.п.н. Огнян Димитров Минчев
151. проф.д.ф.н. Оля Борисова Харизанова
152. Паола Николаева Тодорова студент
153. доц..д-р Петър Пламенов Станоев
154. гл.ас. д-р Петър Филипов Миладинов
155. доц. д-р Петър Христов Горанов
156. доц.д-р Петя Иванова Славова
157. гл.ас.д-р Плама Сергеева Христова
158. Полина Красимирова Петрова, студент
159. гл.ас. д-р Радостина Божидарова Захариева
160. гл.ас.д-р Рая Димитрова Райчева
161. гл.ас.д-р Ружа Василева Смилова
162. проф.д.пс.н. Румяна Кирилова Крумова-Пешева
163. доц.д-р Светла Маринова Маринова
164. Светлин Димитров Димитров, студент
165. доц.д-р Светлина Георгиева Колева
166. гл.ас.д-р Светослав Евгениев Близнашки
167. проф .д-р Светослав Христов Малинов
168. гл.ас.д-р Силвия Свиленова Станчева
169. проф. д-р Силвия Стефанова Минева
170. доц.д-р Симеон Атанасов Петров
171. гл.ас.д-р Симеон Спасимиров Младенов
172. Славена Николаева Коджабашева, студент
173. гл.ас.д-р Славка Илиева Каракушева
174. проф.д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева
175. проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
176. доц.д-р Станислав Кръстев Костов
177. гл.ас.д-р Стефан Стефанов Петров
178. Стефан Христов Бонински, студент
179. проф. д.ф.н. Стилиян Йотов Йотов
180. доц.д-р Стойчо Петров Стойчев
181. гл.ас.д-р Стоянка Иванова Балова
182. гл.ас.д-р Страхил Петров Делийски
183. проф.д.п.н. Татяна Александрова Дронзина
184. Татяна Красенова Матева, студент
185. проф.д.п.н. Татяна Трифонова Томова
186. Теодора Илиянова Петрова, студент
187. проф.д.пс.н. Теодора Стойчева Стоева
188. доц.д-р Тодор Петков Тодоров
189. проф.д-р Тодор Румянов Полименов
190. гл.ас. д-р Цена Динчева Желязкова
191. доц.д-р Цветан Стоилов Манчев
192. проф.д.н. Цветелин Йорданов Степанов
193. доц.д-р Цветина Иванова Рачева
194. Цветомир Георгиев Георгиев, студент
195. гл.ас.д-р Цветомир Стоянов Цветков
196. доц.д-р Яна Красимирова Събева

Представители на Философски факултет в ОС на СУ „Св. Климент Охридски“

Общото събрание на СУ „Св. Климент Охридски“ е висш орган на управление на Университета, състои се от 400 души представители на академичния състав по основно трудово правоотношение с Университета, на административния и помощен персонал и на студентите и докторантите. Разпределението на квотите на представителство между структурните звена на Университета се определя от Академичния съвет по предложение на Ректора. Представителите се избират от общи събрания на представляваните общности в структурните звена или се провеждат нарочни избори.

Представители на Философски факултет в ОС на СУ "Св. Климент Охридски"

СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СУ

Хабилитирани

1. проф. д-р Веселин Христов Дафов
2. доц. д-р Цветина Иванова Рачева
3. проф. дфн Александър Методиев Кънев
4. проф. дфн Стилиян Йотов Йотов
5. доц. д-р Васил Бранимиров Видински
6. доц. д-р Димитър Димитров Божков
7. проф. д-р Тодор Румянов Полименов
8. доц. д-р Анна Николова Бешкова
9. доц. д-р Валентина Георгиева Кънева
10. доц. д-р Огнян Огнянов Касабов
11. проф. д.пс.н. Людмил Дочев Георгиев
12. проф. д.пс.н. Снежана Евлогиева Илиева
13. проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
14. проф. д.пс.н. Ирина Любенова Зиновиева
15. доц. д-р Людмила Маринова Андреева
16. проф. д-р Боян Ивайлов Знеполски
17. доц. д-р Даниел Михайлов Смилов
18. доц. д-р Милен Тодоров Любенов
19. Доц. д-р Албена Георгиева Танева
20. Доц. д-р Елена Ангелова Калфова-Войнова
21. Проф. дпн Татяна Трифонова Томова
22. доц. д-р Николина Валентинова Цветкова
23. проф. д-р Мария Димитрова Стойчева-Панталеева
24. проф. д-р Георги Александров Вълчев
25. проф. дн Иван Димов Кабаков
26. доц. д-р Галина Николаевна Гончарова
27. проф. дфн Иванка Тодорова Мавродиева- Георгиева
28. доц. д-р Герасим Иванов Петрински, ръководител катедра

Нехабилитирани

1. гл.ас. д-р Леа Иванова Вайсова
2. гл.ас. Цена Желязкова Стоева
3. гл. ас. д-р Ружа Василева Смилова
4. гл. ас. д-р Вяра Димитрова Калфина
5. гл. ас. д-р Плама Сергеева Христова
6. гл. ас. д-р Николета Стилиянова Николова
7. гл.ас. д-р Велислава Юриева Петрова
8. гл. ас. д-р Силвия Свиленова Станчева

Факултетни комиси

Атестационна комисия

Атестационна комисия на Философски факултет

Състав на Атестационната комисия на Философски факултет с мандат м. октомври 2023 – м. октомври 2027 г.
 1. доц. д-р Елена Калфова, Председател
 2. доц. д-р Валентина Георгиева, Зам.-председател
 3. доц. д-р Петя Славова
 4. доц. д-р Герасим Петрински
 5. гл.ас. д-р Мадлен Ангелова – Елчинова
 6. гл.ас.д-р Георги Кирилов
 7. гл.ас. д-р Вихър Георгиев

Доц. д-р Стойчо Стойчев и гл. ас. д-р Петър Миладинов ще участват в заседанията на комисията със съвещателен глас.

Атестационната комисия е избрана с решение на Общото събрание на Философски факултет от 27.10.2023 г.

Комисия по качеството

Комисия по качеството на Философски факултет

Състав на Факултетна комисия по качеството с мандат 2024 – 2027

 
1. доц. д.н. Калоян Симеонов, председател (специалност Европеистика)
2. гл. ас. д-р Ваня Кашукеева-Нушева (специалност Политология)
3. гл. ас. д-р Кирил Василев (специалност Културология)
4. гл. ас. д-р Галина Кабаджова (специалност Психология)
5. доц. д-р Мария Коцева-Тикова (специалност Публична администрация)
6. доц. д-р Илко Пенелов (специалност Библиотечно-информационни науки)
7. гл. ас. д-р Алекс Костова (специалност Философия)
8. гл.ас. д-р Димитър Димитров (специалност Социология)
9. Антон Рачев, студент 2 курс Психология

Комисията по качество, избрана от ФС на 9.01.2024 г.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.