Библиотечно-информационни науки

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна, задочна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4
  тел.: 02/ 870 42 36 ; или 02 800 51 11 (вътрешен 425)
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност: Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
 • facebook.com/BINSU1953
 • bin@phls.uni-sofia.bg

Бакалавърската програма „Библиотечно-информационни науки е насочена към тези, които:

 • искат да управляват и организират информацията
 • се интересуват от природата и развитието на обществото на знанието
 • съзнават цивилизационната мисия на институциите, свързани с опазване, съхраняване и разпространение на културно-историческа памет
 • целят да усвоят информационните технологии и интернет
 • търсят предизвикателства

От учебната 1993/1994 година във Философския факултет е създадена самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни дейности“ (БИД) с петгодишен срок за редовното обучение и тригодишен срок за задочно обучение (само за завършилите полувисше образование в Института по библиотечно дело, преобразуван през 1998 г. в колеж) През 2003 г. специалност БИД е преименувана в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН), като новото наименование е в съответствие с възприето в международната университетска практика.
От учебната 2006/2007 година в специалност БИН се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години).

Обща информация за специалността

Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) цели студентите:

 • да се запознаят с видовото многообразие от документи и аналитичните техники за обработка на документална информация;
 • да придобият умения за ефективно използване на съществуващата информационна инфраструктура;
 • да усвоят техниките и похватите за оценка на информационни ресурси;
 • да усвоят технологиите (традиционни, електронни; локални, мрежови) за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информация;
 • да умеят да организират и управляват информация и информационни системи;
 • да се запознаят с моделите и методите за информационно обслужване;
 • да познават институциите, свързани с опазване, съхраняване и осигуряване на достъп до културно-историческото наследство.

Обучението в специалност БИН се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления. Наред с придобиването на базови знания за традиционните технологии, прилагани в информационните дейности, обучението обхваща развитието на практически умения за използване на информационни ресурси в мрежова среда, поддържане и развитие на информационни услуги и управление на информационни потоци.

Преподаватели

Преподаватели в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Допълнителна информация >>

Ръководител
доц. д-р Милена Миланова | mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

проф. дфн Иванка Мавродиева | mavrodieva@phls.uni-sofia.bg
проф. дфн Оля Харизанова | oharizanova@phls.uni-sofia.bg
проф. дн Цветанка Панчева | tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Десислава Лилова | dlilova@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Ели Попова | e_popova@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Елица Лозанова-Белчева | lozanovabe@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Илко Пенелов | ipenelov@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Милена Миланова | mmilanovam@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Валентина Миткова | v.mitkova@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Мария Аврамова | mariaavramova@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Петър Миладинов | miladinov@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Силвия Станчева | ssstanchev@phls.uni-sofia.bg
гл.ас. д-р Кирил Камбуров | k_kamburov@phls.uni-sofia.bg
ас. Надя Карачоджукова | n.karachodjukova@phls.uni-sofia.bg

Гост преподаватели:

проф. д-р Красимира Даскалова | daskalova@phls.uni-sofia.bg

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план

Свали учебен план за випуск 2023/24

Свали учебен план за випуск 2022/23

Свали учебен план за випуск 2021/22

Свали учебен план за випуск 2020/21

Учебни дисциплини - редовно обучение

Задължителни дисциплини

Въведение в информационната наука
Въведение в информационните и комуникационните технологии
Типологизация на информационните ресурси
История на библиотеките
Популярна култура
Академично писане
Английски език – 1 част
Библиотекознание
Обработка на информационни ресурси – 1 част
Ръкописните традиции в историята на книгата и четенето
Въведение в дигитализацията
Специализиран английски език
Институции на културна памет
Обработка на информационни ресурси – 2 част
Организация и управление на информационните ресурси
Дигитализация на културното наследство
Английски език – 3 част
Индексиране на информационни ресурси
Увод в библиографията
Архивознание
Печатна книга и четене (15-20 век)
Комуникативни техники
Психология
Потребители и ползване на библиотеките
Справочно-информационно обслужване
Краезнание
Бази от данни
История на модерната българска култура
Методика на библиографкското изследване
MARC формати и метаданни
Системи за библиографска информация
Музеология
Консервация и реставрация на библиотечните фондове
Информационен и библиометричен анализ
Организация и управление на библиотеките
Специални библиотечни колекции
Уеб технологии
Въведение във виртуализацията на обекти
Икономика на културата
Краеведска библиография
Виртуализация на обекти
Нова музеология
Изследователски методи
Управление на проекти

Задълителни учебни практики

Теренна практика – част 1
Научно-производствена практика по ИКТ – част 1
Научно-производствена практика по ИКТ- част 2
Теренна практика – част 2

Избираеми дисциплини

Увод в културологията
Етика
Естетика
Културна политика
Логика
Манастирските скриптории и библиотеки в Pax Byzantina и Postbyzantina

Европейска култура на ХХ век
Нова философия – ХIХ век
Съвременна българска литература
Руска литература
Детска психология
Презентация и презентиране
Библиотечни фондове по изкуствата
Руски език – 1 част

Изследователски методи в БИН
Биография и биографска информация
Културна политика на Европейския съюз
Руски език – 2 част
Стандарти и стандартизация
Въведение в правото на интелектуална собственост

Европейска култура на ХХ век
Нова философия – ХIХ век
Репресията над книгата. Цензурата в историята
Консервация на библиотечните фондове
История на изкуството
Библиотечен PR
Музеен мениджмънт
Руски език – 3 част

Правни основи на културата
Електронно правителство и ролята на библиотеките
Електронен бизнес
Европейски интеркултурен диалог
Руски език – 4 част

Факултативни дисциплини

Български език за чужденци 1 част
Български език за чужденци 2 част
Специализиран английски 2 част
Проектни практики в БИН
Курс на гост-преподавател
Спорт – 1 част
Спорт – 2 част
Спорт – 3 част
Спорт – 4 част

Учебни дисциплини - задочно обучение

Професионална квалификация и реализация

Професионална квалификация

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции. Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

Придобитата професионална квалификация е „Бакалавър по библиотечно-информационни науки“.

Квалификационна характеристика (линк)

Учебен план БИН редовно обучение (линк)

Учебен план БИН задочно обучение (линк)

Професионална реализация

Завършилите бакалавърска програма БИН са подготвени за работа в:

 • библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални;
 • информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите бакалавърска програма БИН могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по библиотечно-информационни науки“ след успешно полагане на писмен или устен държавен изпит или защита на дипломна работа. Право на защита на дипломна работа имат само студенти с общ успех от семестриалните изпити Отличен 5.50 или по-висок.

Процедура по дипломиране>>

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.