Библиотечно-информационни науки

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна, задочна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4
  тел.: (02) 870 42 36 ;
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност: Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
 • facebook.com/BINSU1953
 • bin@phls.uni-sofia.bg

Бакалавърската програма „Библиотечно-информационни науки е насочена към тези, които:

 • искат да управляват и организират информацията
 • се интересуват от природата и развитието на обществото на знанието
 • съзнават цивилизационната мисия на институциите, свързани с опазване, съхраняване и разпространение на културно-историческа памет
 • целят да усвоят информационните технологии и интернет
 • търсят предизвикателства

От учебната 1993/1994 година във Философския факултет е създадена самостоятелна специалност „Библиотечно-информационни дейности“ (БИД) с петгодишен срок за редовното обучение и тригодишен срок за задочно обучение (само за завършилите полувисше образование в Института по библиотечно дело, преобразуван през 1998 г. в колеж) През 2003 г. специалност БИД е преименувана в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН), като новото наименование е в съответствие с възприето в международната университетска практика.
От учебната 2006/2007 година в специалност БИН се осъществява прием в редовна и задочна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години).

Обща информация за специалността

Обучението в специалност „Библиотечно-информационни науки“ (БИН) цели студентите:

 • да се запознаят с видовото многообразие от документи и аналитичните техники за обработка на документална информация;
 • да придобият умения за ефективно използване на съществуващата информационна инфраструктура;
 • да усвоят техниките и похватите за оценка на информационни ресурси;
 • да усвоят технологиите (традиционни, електронни; локални, мрежови) за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информация;
 • да умеят да организират и управляват информация и информационни системи;
 • да се запознаят с моделите и методите за информационно обслужване;
 • да познават институциите, свързани с опазване, съхраняване и осигуряване на достъп до културно-историческото наследство.

Обучението в специалност БИН се провежда съобразно съвременните национални и международни изисквания. Застъпени са няколко научни направления: библиотекознание, библиография, организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика, организация и управление на културни институции. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направления. Наред с придобиването на базови знания за традиционните технологии, прилагани в информационните дейности, обучението обхваща развитието на практически умения за използване на информационни ресурси в мрежова среда, поддържане и развитие на информационни услуги и управление на информационни потоци.

Студентите се обучават теоретично и практически, като придобиват знания и опит по специалността чрез интегрирана подготовка, съответстваща на изискванията на цифровото общество.

Всички учебни програми са разработени съобразно изискванията на Закона за висшето образование и Правилника за устройството и дейността на СУ. В платформата за електронно обучение на Софийския университет (Мудъл), към всяка учебна дисциплина са публикувани учебни материали, задължителни и препоръчителни информационни ресурси, задачи за ангажиране на студентите по време на обучението, включително семинарни упражнения, задачи за самостоятелна подготовка, задачи за екипни проекти по учебните дисциплини (където е приложимо) и др., както и методиката за оценяване.
Оценяването на извършената от студентите работа в процеса на обучение включва: текущо и крайно оценяване чрез участие в тематични дискусии в часовете; демонстрационни занятия; уъркшопове (информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати); портфолио; тестова проверка; решаване на казуси; посещения на обекти; текуща самостоятелна работа /контролно; писмен или устен изпит, съобразно изискванията и критериите на преподавателите по съответните учебни дисциплини.

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Професионална квалификация и реализация

Професионална квалификация

Студентите придобиват професионални компетентности, свързани с: поддържане и развитие на библиотечни дейности, изграждане и поддържане на системи за оценка и анализ на бази от данни и информационни масиви, организация и управление на информационни ресурси, прилагане на съвременни технологии в информационното обслужване, планиране и създаване на информационни продукти, сътрудничество с различни културни институции. Наред с изброеното се усвояват управленски умения за организация на дейностите в т. нар. „интелигентни организации“, както и изследователски нагласи към явленията и процесите в информационния сектор.

Придобитата професионална квалификация е „Бакалавър по библиотечно-информационни науки“.

Квалификационна характеристика (линк)

Учебен план БИН редовно обучение (линк)

Учебен план БИН задочно обучение (линк)

Професионална реализация

Завършилите бакалавърска програма БИН са подготвени за работа в:

 • библиотеки – обществени, научни, училищни и университетски, специални;
 • информационни центрове към различни институции и организации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибуторски функции;
 • документационни служби към издателства и редакции на средства за масова комуникация;
 • центрове за информационно обслужване и международен информационен обмен;
 • разпространение и търговия на информационни ресурси.

Завършилите бакалавърска програма БИН могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по библиотечно-информационни науки“ след успешно полагане на писмен или устен държавен изпит или защита на дипломна работа. Право на защита на дипломна работа имат само студенти с общ успех от семестриалните изпити Отличен 5.50 или по-висок.

Процедура по дипломиране>>

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.