Социология

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Адрес:Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 4; тел.: +359 2 870 6260
 • Контакти:
 • Ръководител на катедрата: проф.д-р Боян Знеполски | b.znepolski@phls.uni-sofia.bg | каб. 410
 • Инспектор учебна дейност: Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg | каб. 409
 • Фейсбук страница

От основаването си през 1976 г. досега, специалност „Социология“ в СУ е лидер в обучението по социология в България. Предлагаме една бакалавърска и две магистърски програми, а също и докторска програма.

Образованието, получено в специалност „Социология“ гарантира придобиването на подходящи знания и умения, които да подпомогнат реализацията на студентите като бъдещи социолози в социологически, маркетингови, ПР и рекламни агенции, в академични институции, училища, медии, държавни институции, политически партии и неправителствени организации.

Освен набор от задължителни курсове и такива, избирани по желание от самите студенти, обучението по социология включва и изследователски практики (работа на „терен“), а също стажове в различни институции и организации чрез участие в стажантската програма на специалността.

Работим и по проекти с възможност за участие на студенти и докторанти. Издаваме Годишник, в който също могат да участват с публикации студенти и докторанти.

Обща информация за специалността

Специалност „Социология“, класирана на първо място в България според рейтингите на НАОА, предлага обучение, което съчетава познаването на социологическите теории и школи с овладяването на основни количествени и качествени методи в социологическите изследвания. Тя има за цел да предоставя знания и умения за професионално провеждане на различен тип социологически изследвания, но и да формира теоретични знания и аналитични нагласи за разбиране и изследване на социални и социологически проблеми. Образованието по социология в бакалавърска степен формира и умения за информирано разработване на публични политики, което прави възможна професионалната реализация на студентите в широк кръг от сфери.

Бакалавърската степен по социология предлага набор от задължителни и избираеми курсове, което гарантира от една страна качественото овладяване на основните теоретични знания и емпирични умения, а от друга – позволява на студентите да следват собствения си интерес в различни социологически полета, разработвани в специалността. Студентите се ангажират задължително и в поне една изследователска практика, за да овладеят практически изследователски умения. Също така, студентите имат възможност за участие в стажове, релевантни на обучението им във външна за университета институция/фирма, за да получат практически професионален опит.

Студентите могат да вземат участие и в различни проекти.  Към специалността има Изследователски център по социални науки, като повече за работата му може да се види на: www.rcss.eu

Специалността има сключени договори за обмен с чужди университети, където студентите имат възможност да се обучават по програма ЕРАЗЪМ.

Не е лесно да си социолог, но е интересно, защото социологията дава компетентности и умения  за ориентация в сложността и превратностите на съвременния социален живот за прогнозиране на обществени тенденции, с което да се повлияе върху правенето на различни видове политики, за разбирането на социалния свят, за възможните посоки на развитие на обществото.

Специалност „Социология“ ви предлага да приемете това предизвикателство и заедно да търсим разбирането и разрешаването на социалните загадки, да разкриваме многото лица на социалния свят.

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебни дисциплини


Задължителни дисциплини


Избираеми дисциплини от Група 1: Методи и техники

Избираеми дисциплини от Група 2: Социологически дисциплини

Избираеми дисциплини от Група 3: Практически социологически дисциплини

Избираеми дисциплини от Група 4: Приложни и изследователски ориентирани дисциплини

Избираеми дисциплини от Група 5: Въвеждащи дисциплини от други социални и хуманитарни науки

Избираеми дисциплини от Група 6: Други дисциплини от социалните науки


Факултативни дисциплини


Модул „Учителска правоспособност“
(дисциплините от модула са факултативни, с изключение на тези, за които е посочено, че фигурират като избираеми дисциплини от учебния план на специалността)

Задължителни за модула дисциплини

Избираеми за модула дисциплини от група 1

 • Въведение в психологията (виж избираеми дисциплини от група 5)
 • Гражданско образование
 • Дигитална компетентност и дигитална креативност
 • Комуникативни умения в образователна среда
 • Приобщаващо образование за деца и ученици със специални образователни потребности
 • Психология на личността (виж избираеми дисциплини от група 6)
 • Разработване на уроци за обучение в електронна среда
 • Трудова и организационна психология (виж избираеми дисциплини от група 6)

Избираеми за модула дисциплини от група 2

 • Етика (виж избираеми дисциплини от група 6)
 • История на философията (виж избираеми дисциплини от група 6)
 • Логика (виж избираеми дисциплини от група 6)
 • Систематична философия 1 част (виж избираеми дисциплини от група 5)
 • Систематична философия 2 част (виж избираеми дисциплини от група 6)
 • Философия на политиката

Стажантска програма

Стажантската програма на Катедрата е организирана под формата на избираем курс, Приложна социология 1 –за желаещите да се включат в стажове през зимния семестър и , Приложна социология 2 за желаещите да се включат в стажове през летния семестър. Стажантската програма е достъпна за студенти от 3 и 4 курс. Списъкът със стажантски места се предоставя и осигурява от Катедрата, благодарение на съвместно сътрудничество с външни организации (социологически и маркетингови агенции, неправителствени организации, академични звена, държавни институции и др.).  Организацията на работното време на студента по време на стажа е гъвкаво и се съобразява с учебната заетост на студентите.

Успешният стаж завършва с оценяване на работата на студентите от организацията –партньор.

Повече за стажантската програма може да се види в учебния план

Професионална квалификация и реализация

Завършилите бакалавърската програма по социология могат да се реализират като бъдещи социолози и анализатори в социологически, изследователски, маркетингови, ПР и рекламни агенции, в академични институции, средни училища, медии, органи на държавната и местната власт, консултантски фирми, политически партии и движения, в неправителствения сектор и други.

Благодарение на възможността за изучаване на избираеми дисциплини, заложени в учебния план на специалността, студентите сами могат да изберат насоката на профилиране на професионалната си реализация: в областта на количествените методи (работа с данни) или към областта на качествените методи, а също да продължат академичното развитие в предлаганите в катедрата магистърски и докторска програми.

Студентите имат възможност да получат стаж по специалността си още по време на следването си ако изберат да участват в Стажантската програма на специалността.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по социология“ след успешно полагане на писмен държавен изпит по Социология или Защита на дипломна работа по избор. До защита на дипломна работа се допускат студенти, които за първите 6 семестъра от срока на обучение имат среден успех от семестриалните изпити минимум мн.добър 5,25.

Процедура по дипломиране>>>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.