Психология

бакалавърска програма
  • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
  • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
  • Форма на обучение: редовна
  • Адрес:София 1504, ​бул. "Цар Освободител" № 15, Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60 | тел. +359 2 9308 476
  • Контакти:
  • Инспектор учебна дейност: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Психологията е интригуваща наука, която има пряко приложение в живота на всеки човек. Нейните изследвания и открития могат да ни помогнат да се справяме по-лесно с предизвикателствата и с трудностите на всекидневието. Психологията обаче е и още по-удовлетворяваща професия, тъй като психолозите работят във всички сфери на трудовия и обществения живот и допринасят със своите познания и умения за подобряването на живота както на отделните хора, така и на човешките групи.

Специалност „Психология“ се утвърждава последните години като една от двете най-търсени специалности в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, както за бакалавърска, така и за магистърска и докторска степен.

Завършилите студенти от специалност „Психология“ намират своята реализация в много професии, както в сферата на бизнеса и организациите, консултирането, клиничната практика, образованието, здравеопазването, неправителствения сектор и много други. Професионалната реализация на нашите студенти е много успешна.

Прочетете още:

Обща информация за специалността

Специалност Психология към Философски факултет на СУ „Св. К. Охридски“ се обособява в самостоятелна катедра през 1972 г. Със своите 29 преподаватели и две катедри днес, тя е сред най-големите психологически звена в България и предлага акредитирано обучение в трите степени на висшето образование: бакалавърско, магистърско и докторско.

Бакалавърската степен създава фундамента, над който се надгражда специализираната компетентност в основните области на психологията. Дисциплините от учебния план помагат на студентите да видят връзките между различните области на изследвание в психологията и да осмислят нейните базисни характеристики: (1) психологията е емпирична, (2) теоретично разнообразна наука, (3) която непрекъснато се развива в социокултурен контекст.

Тъй като поведението е множествено детерминирано и е оформено от културата и наследствеността, а човешкият опит и преживяване на света са силно субективни, от 1879 г., когато Вилхелм Вунд създава първата психологическа лаборатория в Лайпцигския университет, до днес са натрупани богати и задълбочени психологически познания. Наложилият се световен стандарт е, че за практикуването на психологията като професия е нужна поне магистърска степен (вж. например Наредба 29 на Министерство на здравеопазването).

Преподаватели

Преподавателите в специалност Психология са разделени в две катедри. Повече информация за тях можете да намерите на страниците на отделните катедри:

Катедра „Обща, експериментална, развитийна и здравна психология“
Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план и учебни програми

Учебен план на бакалавърска степен по психология випуск 2023 г.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Увод в психологията

3

30

І

Програма

Експериментална психология І

5

60

І

Програма

Психолингвистика

3

30

І

Програма

История на психологията І

5

60

І

Програма

Експериментална психология ІІ

5

60

ІІ

Програма

Физиологична психология 

5

60

ІІ

Програма

История на психологията ІІ

5

60

ІІ

Програма

Когнитивна психология І

5

60

ІІ

Програма

Статистически методи в психологията  І

5

60

ІІІ

Програма

Основи на социалното познание и поведение

4

45

ІІІ

Програма

Когнитивна психология ІІ

5

60

ІІІ

Програма

Психология на личността І

5

60

ІІІ

Програма

Психология на развитието в детско-юношеската възраст І

5

60

III

Програма

Психология на личността ІІ

5

60

IV

Програма

Психология на развитието в детско-юношеската възраст ІІ

5

60

IV

Програма

Статистически методи в психологията ІІ

5

60

IV

Програма

Психология на здравето

5

60

ІV

Програма

Педагогическа психология I

5

60

ІІІ

Програма

Педагогическа психология II

5

60

ІV

Програма

Социална психология I

5

60

ІV

Програма

Социална психология II

5

60

V

Програма

Психология на развитието на възрастните I

5

60

V

Програма

Психология на развитието на възрастните ІІ 

5

60

Програма

Организационна психология

10

120

V

Програма

Трудова психология І

5

60

V

Програма

Трудова психология ІІ

5

60

Програма

Психологическо измерване І

5

60

V

Програма

Психологическо измерване ІІ

5

60

Програма

Психология на аномалното развитие І

4

45

Програма

Психология на аномалното развитие ІІ

4

45

VІІ

Програма

Психопатология І

5

60

Програма

Психопатология ІІ

5

60

VІІ

Програма

Диференциална психология

5

60

VІІ

Програма

Етнопсихология І

3

30

VІІ

Програма

Етнопсихология ІІ

3

60

VІІІ

Програма

Клинична психология І

5

60

VІІ

Програма

Клинична психология ІІ

5

60

VІІІ

Програма

Методология на социалнопсихологическото изследване

5

60

VІІ

Програма

Икономическа психология

5

60

VІІІ

Програма

Консултативна психология

7

90

VІІІ

Програма

Подготовка за държавен изпит

10

120

VІІ-VІІІ

 

Български език за чужденци

6

240

І-ІV

 

 

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

СЕМЕСТЪР

УЧЕБНА ПРОГРАМА

История на философията І

3

30

І

Програма

История на философията ІІ

3

30

ІІ

Програма

Логика

5

60

І

Програма

Етика

5

60

ІІ

Програма

Антропология

3

30

І

Програма

Естетика 1

3

30

І

Програма

Естетика 2

3

30

ІІ

Програма

Социология

3

30

ІІ

Програма

Систематична философия І

4

45

І

Програма

Систематична философия ІІ

4

45

ІІ

Програма

Философия на правото

5

60

І

Програма

Психология и кино

3

30

Програма

Семиотика за психолози

3

30

І

Програма

Невербална комуникация

5

30

ІІ

Програма

Академично писане

3

30

ІІ

Програма

Междукултурни изследвания в психологията

3

30

V

Програма

Диференциална психологическа диагностика

3

30

VІІІ

Програма

Оптимизиране на човешкото поведение

3

30

Програма

Спортна психология

3

30

Програма

Езикова култура

4

45

V

Програма

Теория и практика на интервюирането

3

30

Програма

Междукултурни различия в организационното поведение

3

30

VІІ

Програма

Психология на рекламата

3

30

VІІ

Програма

Джендърна психология

3

30

Програма

ЗАБЕЛЕЖКА: В общия брой кредити (240 ECTS) се включват 214 кредити от задължителните дисциплини, 16 кредита от свободно избираемите – І СЕМЕСТЪР – курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита); ІІ СЕМЕСТЪР – курсове, покриващи най-малко 120 ч. (8 кредита), и 10 кредита за подготовка и явяване на държавен изпит.

 

 

Модул Учителска правоспособност

Професията "Психолог"

В България професията психолог не е регламентирана със специален закон за психологията и публичния регистър на психолозите (както това е в цяла Eвропа, а и в страни като Сърбия и  Северна Македония), но след застъпническите усилия на Европейската комисия и на професионални организации като ДПБ и БАП, от 2011 г. Психолог и Психолог-психотерапевт са регулирани професии на територията на Република България по силата на важно и слабо познатo сред колегията и обществеността нормативно обстоятелство с международна и национална административна валидност и юридическа ефективност от 1 януари 2011 г.

От 1 януари 2011 г. професията Психолог е вписана в националния класификатор на професиите и длъжностите с общ професионален код „2634“. Подзаконовият акт заповед № РД 01-514 от 12.07.2010 г. на министъра на труда и социалната политика осигурява в най-обобщена форма изпълнението на задълженията  на българската държавa да съблюдава за прякото прилагане и спазването на изискванията на Международната стандартна класификация на професиите (International standard classification of occupations, 2008, МОТ-ООН) на територията и на Република България. 

По-конкретно, това засяга всички психолози и психотерапевти с психологическа (немедицинска) професионална квалификация, работещи/практикуващи като такива в България. От административно-правна и професионално-съсловна гледна точка това означава, че както всяка друга професия, включена с професионален код и подкодове в националния класификатор на професиите и длъжностите, поддържан официално у нас от министерството на труда и социалната политика (МТСП), професията психолог на практика е регулирана професия в България, както и във всички страни, приели международната стандартна класификация на професиите от 2008 г. 

Този регламент на професията пряко задължава професионално-съсловните организации като ДПБ и БАП, всички нива на администрацията (държавна, областна, местна), самите практикуващи професията или работодателите и свободно упражняващите професии и изпълняващи длъжност, изискваща професионалната квалификация психолог по код 2634 в националния класификатор на професиите и длъжностите на МТСП, както и техните работодатели, възложители на обществени поръчки или страни по граждански договори и договори за услуги, да осигурят представяне на доказателства за това, че са регистрирани като практикуващи професията психолог с общ професионален код 2634.

На този етап от развитието на правно-административната уредба и институционалната практика у нас само професионално-съсловните организации – Дружество на психолозите в България (ДПБ) и Българска асоциация по психотерапия (БАП) са създали и поддържат адекватни на тези международни и национални изисквания публични регистри на квалифицираните си членове с професионална правоспособност психолог и психолог-психотерапевт.

Всяка година МТСП публикува актуализация на националния класификатор на професиите и длъжностите в България, която следва да се отчита при представянето на професионалната правоспособност на всички упражняващи регулирани професии. В актуализацията си от 2013 г. Националният класификатор на МТСП посочва следните професионални кодове, които засягат психолозите у нас (съгласно приложение 4 към заповед на министъра на труда и социалната политика № pд01-931/27.12.2010 г. С влезлите в сила промени в НКПД-2011 от 01.01.2013 г. :

Психолозите изучават и изследват умствените процеси и поведението на хората като отделни личности или в групи и прилагат тези научни знания за насърчаване на личното, социалното, образователното или професионалното приспособяване и развитие.
Психолозите изпълняват следните основни задачи:
• планират и провеждат тестове, за да определят умствените, физи- ческите и други характеристики като интелигентност, способности, наклонности, потенциал и т.н., тълкуват и оценяват резултатите и дават адекватни съвети;
• анализират влиянието на наследствени, социални, професионални и други фактори върху индивидуалното мислене и поведение;
• провеждат разговори или терапевтични интервюта с лица или групи с цел консултация и последваща терапия;
• поддържат нужните контакти с членове на семейства, образователни органи или работодатели и предлагат възможни решения за справяне с даден проблем;
• изучават психологическите фактори при диагнози, лечение и превенция на умствени заболявания, емоционални и личностни разстройства, както и се консултират със съответните специалисти;
• изготвят научни доклади и отчети;
• формулират диагностични тестове, тестове за оценяване на постигнатите резултати, които да се използват от учители при планирането на методи и съдържание на обучението;
• провеждат проучвания и научни изследвания на планирането на работа, работните групи, морал, мотивация, контрол и управление;
• разработват теории, модели и методи за тълкуване и описание на човешкото поведение.

Примерни длъжности в единичната група 2634:

Психолог
Психолог, клиничен
Психолог, училищен

Професионална квалификация и реализация

Професионална компетентност

Бакалавърската степен по психология квалифицира завършилите да работят като помощници на психолози и други професионалисти в областта на помагащите професии, трудовата рехабилитация и превъзпитателни програми.

Професионална реализация

Притежаващите бакалавърска степен могат да работят като изследователски или административни асистенти на правоспособни психолози, както и като технически сътрудници в свързани области, например маркетингови изследвания, търговско обслужване или бизнес мениджмънт. При избран модул за получаване на учителска правоспособност бакалаврите по психология могат да работят като учители по психология и дисциплините от философския цикъл в средното училище.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по психология“ след успешно издържан писмен държавен изпит по Психология или защита на дипломна работа (до защита на дипломна работа ще се допускат студенти, които имат успех от семестриалните изпити най-малко 5.50)

Процедура по дипломиране >>>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.