Докторска програма „Културология“

 • Професионално направление 3.1 Социология, антропология и науки за културата
 • Срок и форма на обучение: 3 години (редовна), 4 години (задочна) и 3 години (самостоятелна подготовка)
 • Образователна и научна степен "доктор"
 • Език на обучение: български език

Програмата е предназначена за кандидати, спечелили конкурсите за редовно и задочно обучение, обявени за нуждите на катедра „История и теория на културата“. Модулният принцип на разработване на програмата е подходящ и за докторанти по други професионални направления, обучаващи се в Университета или извън него.

Докторската програма по Културология е в съответствие с най-новите тенденции в развитието на науките за културата. Единствена по рода си в български контекст, тя следва, развива и обогатява утвърдени международни модели в подготовката на докторанти по културни изследвания (cultural studies), история на културата, културно наследство, културна антропология, теория на религиите, мениджмънт в сферата на изкуствата и културата, политики за култура.

Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ в катедра „История и теория на културата“ по докторска програма „Културология“ са:

 • Осигуряване приемственост на преподавателския (академичен) състав и развитие и възпроизвеждане на областта на науките за културата;
 • Предоставяне възможност на изявени студенти, завършващи ОКС „магистър“ за самостоятелни научни търсения и проспериране в научноизследователското поприще.

Задачите на докторската програма по Културология са:

 • Осигуряване на академична среда за научно израстване на магистри с доказани качества и интерес към научните изследвания;
 • Осигуряване на учебната работа и научноизследователската дейност с нови насоки и разработки;
 • Гарантиране на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на обучаемите;
 • Утвърждаване на високи и споделени критерии за научни постижения и приноси в сферата на науките за културата.

А. Структура на учебния план:

Докторската програма по културология съчетава широки познания в областта на хуманитаристиката със задълбочена специализация в избрана по-тясна тематична област от историята и теорията на културата, културната антропология или културния мениджмънт. Основните принципи на програмата са интердисциплинност, гъвкавост, индивидуален подход.

Обучението е съобразено с потребностите на докторантите и е балансирано с оглед развиването на техните изследователски интереси и формирането на широк спектър от професионални умения и компетентности.

Докторантурата по културология дава задълбочени теоретични знания и практически умения, които позволяват самостоятелно осъществяване на теоретични и приложни изследвания, разработка, оценка и управление на проекти, представяне и интерпретация на резултатите.__

Планът е структуриран така, че да изпълни заложеното в образователните цели и да осъществи систематично сравнение между различните страни на хуманитаристиката и тяхното социокултурно битие в съвременната епоха.

Б. Формат на учебния план и организация на учебния процес:

Форматът на учебния план е модулен. Модулите са три. Общият брой кредити за трите години на обучението е 180, или по 60 кредита за година, набирани от трите модула.

Описание на модулите:

 1. Учебна дейност, която включва:
 • задължителните по Закона за висшето образование докторантски минимуми по специалността и чужд език;
 • постоянно действащ докторантски семинар на катедра “История и теория на културата” и
 • избираеми курсове: по научното направление на докторантурата, курсове, формиращи специфични изследователски умения и компетентности, участие в лятна школа.

Всички курсове са едносеместриални и са кредитирани съобразно приетите в СУ изисквания.

Специалността предвижда обявяването на курсове, предназначени само за докторанти, чието съдържание не дублира проведени вече четения в бакалавърска или магистърска степен. Всеки един от авторите на докторантски курс оповестява съдържанието му, условията за участие, както и начина на завършване.

 1. Научноизследователската дейност, която включва:
 • Работа по дисертацията. Съгласно решение на катедрения съвет, месец преди изтичане на срока за обучение във втората докторантска година, докторантите задължително предават минимум 60 страници от дисертационния си труд;
 • Публикации, участие в научни форуми и проектна дейност
 1. Педагогическа дейност – съгласно действащия университетски „Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски” и възможността докторантите, успешно издържали специализираните си докторантските изпити, да водят семинарни упражнения.
 2. Допълнителни дейности – кредитира се работата на докторантите в административната и организационна дейност на катедрата съобразно цитирания Правилник и конкретната натовареност на докторанта.__

Учебната документация за провеждането на обучението в ОНС „доктор“ се подготвя в катедрата в съответствие с действащата нормативна база, уреждаща обучението.

Научните ръководители, ръководителят на катедрата и секретариатът на катедрата следят за спазването на сроковете и изпълнението на задълженията на докторантите.

Действащата учебна документация се състои от:

 • Индивидуален учебен план на докторанта за периода на докторантурата;
 • Стандартизирана форма на протоколи, засягащи полагането на специализиран докторантски минимум и изпити, залегнали в учебния план;
 • Стандартизирана форма на годишен отчет на докторанта.

ІІ. Реализация на завършилите:

Успешно завършилите докторската програма по културология са подготвени за реализация както в академичната и

изследователска сфера, така и в държавни и общински институции в областта на културата, културното наследство и културния мениджмънт, културни индустрии, медии, неправителствени организации и пр.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.