Специалност "Психология"

магистърски програми

Специалност Психология към Философски факултет на СУ „Св. К. Охридски“ предлага магистърски програми, които подготвят специалисти за основните сфери на реализация на психологическите кадри.

Наложилият се световен стандарт е, че за практикуването на психологията като професия е нужна поне магистърска степен (вж. например Наредба 29 на Министерство на здравеопазването).

Завършилите магистърските програми са подготвени за научно-изследователска работа и за обучение в програмите за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.2. Психология.

„Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за хуманитари“

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Камелия Ханчева | hancheva@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Детско-юношеска и училищна психология (диагностика и консултиране) за бакалаври по психология“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Пламен Калчев | plamen.kalchev@gmail.com; pkalchev@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Клинична психология“

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Румяна Крумова-Пешева | rutsi@abv.bg  r.krumova@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Трудова и организационна психология за бакалаври по психология“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева | seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com
Координатор: Анна Иванова| anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 971 51 84

„Трудова и организационна психология за бакалаври от други специалности“

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: редовна/ задочна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева | seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com
Координатор: Анна Иванова| anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 971 51 84

„Психология на здравето за бакалаври по психология“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Соня Карабельова | karabeluov@phls.uni-sofia.bg; daniellp@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Психология на здравето за хуманитари“

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Соня Карабельова | karabeluov@phls.uni-sofia.bg; daniellp@phls.uni-sofia.bg
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Организационна психология и кроскултурен мениджмънт (на английски език“

Срок на обучение: 4 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. д.пс.н Снежана Илиева | seilieva@phls.uni-sofia.bg; snilieva.su@gmail.com
Координатор: Анна Иванова| anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 971 51 84

General Psychology in English

Duration: 3 terms
Type of education: part-time/distance learning
Program Director: Assoc. Prof. Dr. Ludmilla Andreeva | andreeva@phls.uni-sofia.bg
Administrator: Ms. Levena Ezekieva | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Tel.: +359 2 9308 476

„Социална и криминална психология за бакалаври по психология“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

„Социална и криминална психология за бакалаври с хуманитарни и други специалности“

Срок на обучение: 5 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпсн Людмил Георгиев
Координатор: Левена Езекиева | l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg
Телефон: +359 2 9308 476

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.