Публични информационни системи

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "бакалавър след средно образование"
 • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4
  тел.: 02/870423; или 02 800 51 11 (вътрешен 425)
 • Контакти:
 • Инспектор учебна дейност: Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg
 • www.facebook.com/PISSU2018
 • bin@phls.uni-sofia.bg

Белег на съвременното информационното общество е нарастването на информационните потоци и все по-ясното идентифициране на трудности, свързани с достъп, организация, управление, оценяване и интерпретиране на информацията. Информатизацията на обществото е свързана преди всичко с идентифицирането на информацията като един от основните ресурси за неговото развитие. Специалност „Публични информационни системи“ (ПИС) предлага обучение в едно бързо развиващо се модерно направление. Учебният план е структуриран по начин, който гъвкав гъвкаво и балансирано съчетава теоретични познания и практически умения.

Приемът в специалност Публични информационни системи започва за учебната 2018/2019 година. Осъществява се за ОКС „бакалавър“ в редовна форма на обучение (след завършено средно образование и за срок на обучение 4 години).

Обща информация за специалността

Обучението в специалност „Публични информационни системи“ (ПИС) цели студентите:

 • да се запознаят с методите на подбор, придобиване, организиране и архивиране на информация;
 • да се запознаят с процесите, които протичат в информационните системи и в информационната инфраструктура;
 • да придобият знания и умения за подпомагане използването на информацията;
 • да придобият знания и умения за процесите по стандартизация и осигуряване на функционална съвместимост между отделните елементи на информационните системи;
 • да изградят знания и умения за оценка на информацията;
 • да изградят умения и знания за проектиране на информационни системи и информационни услуги;
 • да усвоят технологиите за създаване, класифициране, съхраняване и разпространяване на информацията;
 • да усвоят технологиите по дигитализация и виртуализация на обекти на различни информационни системи;
 • да усвоят умения за организиране и управление на информация, информационни ресурси и информационни системи в различни области на науката, образованието, културата и бизнеса.

Обучението на студентите се извършва по модерно ориентиран, гъвкав и балансиран между теоретични познания и практически умения учебен план. Чрез него е постигнат баланс и хармонизиране на изучаваните дисциплини, включващи съвременни учебни програми и съдържание, което създава условия студентите да формират базовите умения и компетенции, необходимо за овладяване на информационната наука. Учебният план включва и набор от изборни учебни програми и съдържание, чрез които се предоставя възможност на обучаващите се да доразвият и надградят своите познания според специфичните си интересите и уменията, които притежават.

Обучението в бакалавърска програма „Публични информационни системи“ е съобразено с Международна стандартна класификация на образованието. Според Областите на образование и обучение (ISCED-F 2013) попада в област 3. Социални, стопански и правни науки, област на образование 32. Журналистика и информация и област на обучение 322. Библиотеки, информация, архиви. Според националната класификация попада в област на висшето образование Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационна наука.

Преподаватели

Преподаватели в катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“

Допълнителна информация >>

Ръководител
доц. д-р Милена Миланова | mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

проф. дфн Иванка Мавродиева | mavrodieva@phls.uni-sofia.bg
проф. дфн Оля Харизанова | oharizanova@phls.uni-sofia.bg
проф. дн Цветанка Панчева | tsvetanka_panchevа@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Десислава Лилова | dlilova@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Ели Попова | e_popova@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Елица Лозанова-Белчева | lozanovabe@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Илко Пенелов | ipenelov@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Милена Миланова | mmilanovam@phls.uni-sofia.bg
доц. д-р Валентина Миткова | v.mitkova@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Мария Аврамова | mariaavramova@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Петър Миладинов | miladinov@phls.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Силвия Станчева | ssstanchev@phls.uni-sofia.bg
гл.ас. д-р Кирил Камбуров | k_kamburov@phls.uni-sofia.bg
ас. Надя Карачоджукова | n.karachodjukova@phls.uni-sofia.bg

Гост преподаватели:

проф. д-р Красимира Даскалова | daskalova@phls.uni-sofia.bg

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25

Учебен план

Учебни дисциплини

Професионална квалификация и реализация

Професионална квалификация

Студентите придобиват професионални компетентности свързани с изграждане и развитие на информационни бази от данни и услуги, с прилагане и проектиране на инструменти за оценка и анализ на информационни системи и информационни ресурси, с организиране и управление на информационни ресурси, с планиране и разработване на информационни услуги и информационни продукти.

Придобитата професионална квалификация е „Бакалавър по публични информационни системи„.

Професионална реализация

Завършилите бакалавърска програма „Публични информационни системи“ имат възможност за професионална реализация:

 • в институции и организации, обществени и частни, в които се генерира, разпространява и управлява информация;
 • в различни институции и организации, представители на държавни и местни институции, неправителствени организации, бизнес-организации, електронен бизнес, които предлагат различни информационни услуги и осигуряват различни информационни потребности (традиционни и електронни);
 • в информационни центрове и служби на национални и международни институции и организации като Европейска комисия, Европейски съюз, Европейски парламент, Национален парламент, ЮНЕСКО, ИФЛА, ИКОМ и др. п.

Студентите са подготвени за реализация на различни нива в организационната структура: ръководни позиции, свързани с организация и управление на информация и информационни потоци и системи, експерти и консултанти по информационно осигуряване, извличане на данни, информационно търсене, специалисти по анализ, подбор, организиране и поддържане на информационни хранилища и изграждане на информационни услуги.

Завършилите бакалавърска програма ПИС могат да продължат обучението си за придобиване на магистърска степен.

Дипломиране

Всички студенти се дипломират след успешно полагане на писмен и устен държавен изпит.

Процедура по дипломиране>>

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.